данъчно третиране на доставка на услуга за продължаване на престоя след нощувка, както и на услуга за почасово ползване на стая в категоризиран по Закона за туризма туристически обект в аспект на Зако

Изх. № М-24-36-69
Дата: 25.08.2015 год.
ЗДДС, чл. 66, ал. 2;
ДР на ЗДДС, § 1, т. 45.
Относно: данъчно третиране на доставка на услуга за продължаване на престоя след нощувка, както и на услуга за почасово ползване на стая в категоризиран по Закона за туризма туристически обект в аспект на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № М-24-36-69/30.07.2015 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Хотел извършва доставки на услуги, които представляват:
– продължаване на престоя след нощувка след 12.00 ч. на обяд до 17.00 ч., включително;
– почасово ползване от един до пет астрономически часа на хотелска стая в периода от 8.00 ч. до 17.00 ч., без гостите да са били настанени в часовия диапазон от 18.00 ч. до 8.00 ч. на следващия ден, т.е. без нощувка.
Въпросът Ви е налице ли е основание за прилагане на данъчна ставка от 9 на сто за горепосочените доставки на услуги?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
На основание чл. 66, ал. 2 от ЗДДС данъчната ставка за настаняване, предоставено в хотели и подобни заведения е в размер на 9 на сто. Относно понятието “настаняване”, § 1, т. 45 на ДР на ЗДДС препраща към определението за “основни туристически услуги” съгласно т. 69 от ДР на Закона за туризма (ЗТ). “Основни туристически услуги” по смисъла на § 1, т. 69 от ДР на ЗТ (в сила от 26.03.2013 г.) са настаняване, хранене и транспортиране, а съгласно § 1, т. 12 от ДР на отменения ЗТ “основни туристически услуги“ са нощувка и хранене, както и транспортни услуги, осъществявани при спазване изискванията на законодателството на транспорта. Съгласно указание на министъра на финансите с Изх. № УК-2/10.07.2012 г., относно приложението на ЗДДС в случаите на доставки, свързани с туристически услуги след 01.01.2012 г., за да е налице услуга по настаняване за целите на прилагане на намалената данъчна ставка е необходимо във всички случаи да е предоставена нощувка, т.е. доставката по настаняване може да включва:
-нощувка;
-нощувка и хранене;
-нощувка хранене и транспортиране.
Считам, че указанието следва да се приложи и за доставки, извършени след 26.03.2013 г. при действието на новия Закон за туризма, въпреки липсата на “нощувка” в дефиницията за “основни туристически услуги”, съгласно § 1, т. 69 от ЗТ, тъй като целта на “настаняването” е да се предостави нощувка. В тази връзка, намалена данъчна ставка по чл. 66, ал. 2 от ЗДДС следва да се приложи за доставките на услуги, доколкото са предоставени от категоризиран по ЗТ туристически обект, които включват нощувка. Такава е и доставката на услуга за продължаване на престоя след нощувка след 12.00 часа до 18.00 часа.
При доставка на услуга за почасово ползване на стая в категоризиран по ЗТ туристически обект в периода от 8.00 часа до 18.00 часа, считам че е налице доставка, облагаема с данъчна ставка 20 на сто, тъй като тази доставка не включва нощувка. Считам, че това е услуга, различна от услуга по настаняване, която се предоставя от категоризиран по ЗТ туристически обект.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ДОПК, чл.133,ДОПК, чл.134,ЗДДС, чл.116, aл. 3

2_1534/10.10.2012г.ЗДДС чл.116, ал. 3 ДОПК чл.133 и чл.134 В запитване сте изложили следната фактическа обстановка:Основната дейност на фирмата Ви е разработка на софтуер и консултантски

постъпило от клиент на дружеството искане за възстановяване на ДДС по сделка за покупко-продажба на нов автомобил.

877/08.11.2016Чл.7, ал.2 ЗДДСЧл.53, ал.1 ЗДДСЧл.116, ал.3 ЗДДСОтносно: постъпило от клиент на дружеството искане за възстановяване на ДДС по сделка за покупко-продажба на нов автомобил.В писмено

aabed