Приложение на ЗДДС при обявен за незаконосъобразен Акт за дерегистрация по ЗДДС от директор на дирекция ОДОП

Изх. № М-24-36-71
Дата:18.01.2017 год.
ДОПК, чл. 4;
ДОПК, чл. 83, ал. 4.
ОТНОСНО: приложение на ЗДДС при обявен за незаконосъобразен Акт задерегистрация по ЗДДС от директор на дирекция ОДОП
От Ваше писмо, препратено ни от Дирекция ОДОП ………. като сложен казус, постъпило в ЦУ на Националната агенция за приходите с вх. № ……… от ………. г., и от приложенията към него е видно, че дружеството Ви е дерегистрирано по ЗДДС по инициатива на орган по приходите. Актът за дерегистрация е обжалван и отменен като незаконосъобразен отдиректора на дирекция ОДОП, като преписката е върната за нова проверка за наличие на основания за дерегистрация по ЗДДС при спазване на задължителните указания, посочени в решението.
В тази връзка са зададени следните въпроси:
1.По кой член следва да бъде регистрирано отново дружеството?
2.Коя е датата, на която трябва да бъде повторно регистрирано, след като актът за дерегистрация е незаконосъобразен ?
3.Ако датата на възстановяване в режим на ДДС е датата, на която е издаден акта за дерегистрация, как следва да се подадат справки – декларации по ЗДДС за периода, през който е възстановена регистрацията?
Във връзка със запитването Ви след проверка в регистрите на НАП се установи, че след постановяване на решението за отмяна на акта за дерегистрация дружеството Ви е регистрирано по ЗДДС, считано от 19.10.2016 г. Служебно се установи, че сте подали жалба срещу акта за регистрация, като считате, че датата на регистрацията по ЗДДС на дружеството Ви е неправилно определена. Към момента производството е висящо пред директора на Дирекция ОДОП -………..
Предвид изложената фактическа обстановка и допълнително установената такава, съобразявайки относиматанормативна уредба, Ви уведомявам следното:
Поставеният въпрос се отнася до тълкуване на правни норми, чието приложение е предмет на висящо административно производство.
Компетентностите на органите на приходите са строго регламентирани в Данъчно–осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и в Закона за Националната агенция за приходите. Принципът на самостоятелност и независимост е един от основните принципи на данъчно – осигурителния процес. Същият е залегнал в чл. 4 от ДОПК, по силата на който органите по приходите осъществяват производството самостоятелно, като при изпълнение на правомощията си те са независими и действат само въз основа на закона. Поради това е недопустимо, при наличие на образуваноадминистративно производство, орган по приходите, извън компетентния орган по съответното производство, да изразява становище по въпроси, предмет на висящото производство. Изразяването на такова становище би било вмешателство в работата на компетентния орган и би накърнило приложението на принципа на самостоятелност и независимост на органите по приходите.
Предвид изложеното, по поставените от Вас въпроси не следва да бъде изразено становище по същество. Преценката за приложението на относимите норми от ЗДДС към казуса, предмет на запитването Ви, следва на основание чл. 83, ал.4 от ДОПК да се извърши от решаващия орган – директора на Дирекция ОДОП ……, съобразно принципите на законност, обективност, самостоятелност и независимост.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Ползване на данъчно облекчение като лице с

ДОКОПИЕ: ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП СТАРА ЗАГОРА Относно: Ползване на данъчно облекчение като лице с намалена работоспособностУВАЖАЕМА Г-ЖОВ отговор на Ваша молба до ТД на

Данъчно облекчение под формата на преотстъпен корпоративен данък във връзка с чл. 182 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Изх. № 94-А-47Дата: 14.05.2008 год. ЗКПО, чл. 182Относно: Данъчно облекчение под формата на преотстъпен корпоративен данък във връзка с чл. 182 от Закона за корпоративното