данъчно третиране на доставка на услуги бране на гъби по смисъла на ЗДДС

Изх. № 24-32-47
Дата: 25.06.2008 год.
ЗДДС,чл. 21;
ЗДДС, чл. 86
ОТНОСНО: данъчно третиране на доставка на услуги „бране на гъби“ по смисъла на ЗДДС
Във връзка с Ваше писмено запитване постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-32-47/ 24.04.2008 г, и на основание чл. 10, ал.1, т. 10 от ЗНАП Ви уведомявам следното:
Изложената в запитването фактическа обстановка е следната:
Българско дружество, регистрирано по ЗДДС има сключен договор с партньор от Холандия, който също е регистрирано за целите на ДДС лице. Предмет на договора е оказване на услуга „бране на гъби“ в помещения на възложителя — гъбарници в Холандия. За изпълнение на договорните си задължения и с цел осигуряване на пансионно пребиваване на лицата българското дружество получава стоки и услуги от фирми в Холандия за: доставка на продукти, за наем на квартири, за вътрешен транспорт, преводни и бизнес услуги и други.
Поставените в запитването въпроси са следните:
1. Какъв е режима на облагане на доставката на услуга „бране на гъби“, съгласно
ЗДДС?
2.Предвид обстоятелството, че брането на гъби е непрекъснат процес кога
възниква данъчното събитие и кога става изискуем данъка?
3.Ако сделката е облагаема как следва да определя ДДС – върху стойността на
сделката или същия се счита за включен в договорената стойност?
4.Следва ли да се подава VIES – декларация ив коя колона следва да намери
отражение тази доставка на услуга?
5.Следва ли да се прилага системата Интрастат за доставката на тази услуга?
6.Получените услуги от фирмирегистрирани за целите на ДДС в Холандия,
подлежат ли на облагане по ЗДДС? Следва ли тези доставки да намерят отражение във
VIES – декларацията?
1. Съгласно чл. 21, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност или има постоянен обект, от който се извършва доставката, а в случаите, когато няма такова място или обект – мястото на неговото постоянно или обичайно пребиваване.
Изключенията от това правило са регламентирани в чл. 21, ал. 2 и 3 от ЗДДС. Съгласно чл. 21, ал. 2, т. 1 от ЗДДС, когато доставката на услуга е свързана с недвижим имот, мястото на изпълнение на услугата е мястото, където се намира недвижимият имот.
С решение на съда на ЕО от 07.09.2006 г. по дело С-166/05, ………………… срещу …………………………. , Европейският съд е посочил, че една от главните характеристики на такава собственост е такава, че тя е свързана със специфична част от повърхността на земята. В това отношение, Съдът и преди поддържа становището, че парче земя, което е с постоянно определени граници, дори и да е под вода, може да се класифицира като недвижима собственост (вж., за тази цел, Дело С-428/02Fonden Marselisborg Lystbadehavn [2005] ЕСR I-1527, параграф 34).
С оглед на изложеното в запитването и предвид факта, че гъбите са растения и се отглеждат на повърхността на земята/съответно в гъбарници, разположени в определен недвижим имот, следва че услугата „бране на гъби“ е свързана с недвижим имот и мястото на изпълнение следва да се определи съобразно нормата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС.
Съгласно чл. 12 от ЗДДС, облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго. В конкретния случай е посочено, че недвижимият имот се намира на територията на Холандия, следователно доставките са с място на изпълнение извън територията на страната, и същите не попадат в обхвата на ЗДДС на основание чл. 12, във връзка с чл. 21, ал. 2 от същия закон.
На основание чл. 86, ал. З от ЗДДС данък върху добавената стойност не се начислява при извършване на доставки с място на изпълнение извън територията на страната. Съгласно чл. 113, ал. 1 от закона, за документиране на тази доставка следва да се издаде фактура, като в нея бъде отразено основанието за неначисляване на данък, съгласно чл. 114, ал. 1, т. 12 от ЗДДС и чл. 79, ал. 2, т. 4 от ППЗДДС.
Необходимо е да се има предвид, че дружеството следва да се запознае с холандското законодателство в областта на ДДС, предвид евентуалното задължение да се регистрира за целите на ДДС в Холандия.
2. В случаите, когато се касае за доставка на услуги, облагаема по смисъла на чл.
12 от ЗДДС, данъчното събитие възниква на датата, на която услугата е извършена, на
основание чл. 25, ал. 2 от ЗДДС. Съгласно чл. 12 от ППЗДДС услугата се счита за
извършена по смисъла на закона на датата, на която възникват условията да бъде
признат приходът от нея съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни
стандарти.
При условие, че е налице договор за доставка на услуга с периодично или поетапно изпълнение, при определяне на данъчното събитие за тези доставки следва да се има предвид разпоредбата на чл. 25, ал. 4 от ЗДДС, според която, всеки период или етап, за който е уговорено плащане се смята за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата, на която плащането е станало дължимо.
3. В случаите, когато се касае за доставка на услуги, облагаема по смисъла на
чл. 12 от ЗДДС, определянето на данъчната основа се извършва по реда предвиден в
глава втора от закона. Следва да се има предвид, че съгласно разпоредбата на чл. 67 от
ЗДДС, размерът на данъка се определя, като данъчната основа се умножи по ставката на данъка. Когато при договаряне на доставката не е изрично посочено, че данъкът се дължи отделно, приема се, че той е включен в договорената цена.
4.Издадените данъчни документи във връзка с доставкис място на
изпълнение извън територията на страната следва да намерят отражение в дневника за
продажби в колона 23 и в справката – декларация съответно в клетка 18 „данъчна
основа на доставки по чл. 69, ал. 2,включително данъчна основа на доставките при
условията на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на друга
държава членка“. Предвид разпоредбите на чл.125 от ЗДДС и чл.117 от ППЗДДС не
възниква задължение за подаване на VIES – декларация за тази доставка.
5.Съгласно чл.14 от Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия
със стоки /ЗСВОТС/, задължени лица за представяне на декларации по системата
Интрастат са операторите, регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност,
коитоосъществяватвътрешнообщностнатърговиясъсстокивгодишниобеми,
изразени в стойност, над праговете за деклариране по чл. 18, ал. 2 от с.з., поотделно за
всеки търговски поток – изпращания или пристигания.
6. По отношение на въпроса за данъчното третиране на получените услуги от фирми регистрирани за целите на ДДС в Холандия следва да има предвид естеството на всяка от изброените услуги /свързана с недвижим имот, транспорт / и в зависимост от това дали българското дружество има или не постоянен обект по смисъла на ЗДДС на територията на Холандия приложение ще намерят някои от хипотезите на чл.21, ал.2 и ал.З от ЗДДС. По отношение на получените стоки, доколкото не се транспортират до територията на страната, не представляват вътреобщностно придобиване по смисъла на чл.13, ал.1 от ЗДДС.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията

Вашият коментар