Определяне на режима на облагане по реда на ЗДДС (обн.ДВ, бр.63/ 200бг., изм. ДВ, бр.108/ 200бг. в сила от 01.01.2007г.) и на ППЗДЦС (Обн. ДВ. бр.76/2006г., изм. ДВ. бр.101/ 200бг., изм. ДВ. бр.3/2007

Изх. № 24-32-55
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Определяне на режима на облагане по реда на ЗДДС (обн.ДВ, бр.63/ 200бг., изм. ДВ, бр.108/ 200бг. в сила от 01.01.2007г.) и на ППЗДЦС (Обн. ДВ. бр.76/2006г., изм. ДВ. бр.101/ 200бг., изм. ДВ. бр.3/2007г. в сила от 01.01.2007г.) на извършването на публична продай и възлагания на вещи но реда на ГПК и ДОПК от частни и публични съдия изпълнители
В отговор на запитване от „…………….“ АД, препратено с писмо с вх.№ 24-32-55 от ………..2007 г. по описа на ЦУ на НАП относно тълкуване на разпоредбите на ЗДДС и ППЗДДС в случаите, когато длъжникът е регистрирано по ЗДДС лице и публичната продай и възлагания на вещи се извършва от частни и публични съдии изпълнители, изразяваме следното становище:
В новия ЗДДС режимът на облагането на доставката на стоки или услуги при публичната продай е регламентиран в Глава четиринадесета, озаглавена „Специфични случаи на доставки“’. Тук е необходимо да се има предвид, че на облагане ще подлежат само продажбите на стоки или имоти, които биха били облагаеми, ако бяха предмет на обикновена продажба. В този смисъл, не се облагат принудителни продажби на стоки, които са предмет на освободени доставки, като например: продажбата на земя и сгради, които не са нови, ценни книжа или вземания (с изключение на факторинг).
Съгласно чл.131 от ЗДДС. когато длъжникът е регистрирано по ЗДДС лице, публичният изпълнител, съдебният изпълнител или заложният кредитор е длъжен в 5-дневен срок от получаване на пълната цена по продажбата, да извърши следните
действия:
1. Да преведе дължимия данък по продажбата по банковата сметка на компетентната териториална дирекция на НАП. в която.длъжникът е регистриран по
ЗДДС;
2.Да състави документ за продажбата, определен с чл.83 от ППЗДДС, в три
екземпляра -за публичния изпълнител/съдебния изпълнител/заложния кредитор, за
длъжника и за получателя (купувача);
3.Да предостави документа по т. 2 на длъжника и получателя в срок три дни от
издаването му;
4.Да подаде уведомление по образец (Приложение № 20 към ППЗДДС), до
териториалната дирекция на НАП, където е регистриран длъжникът.
Извършената по реда ДОПК публична продажба се удостоверява не с издаване на данъчна фактура от длъжника. Съгласно разпоредбата на чл.131, ал.1, т.2 от ЗДДС, публичният изпълнител съставя документ за продажбата в 5-дневен срок, считано от получаване на пълната цена по продажбата., който следва, да съдържа най-малко следните реквизити, посочени в чл.83 от ППЗДДС, както следва:
1.наименование/име, адрес и идентификационен номер на публичния изпълнител,
съдебния изпълнител или заложния кредитор;
2.наименование/име, адрес, идентификационен номер и идентификационен номер
по ДДС на длъжника;
3.наименование/име, адрес, идентификационен номер и идентификационен номер
по ДДС (ако има такъв) на получателя (купувача);
4.количество и вид на стоката или вид на услугата;
5.данъчна основа и данък;
6.продажна цена на вещта по чл. 131, ал. 2 от закона;
7.дата на издаване на документа;
8.име, фамилия и подпис на съставителя на документа.
Относно отразяване на начисления данък по публичната продажба на стоки и услуги при определяне на резултата за съответния данъчен период, считаме следното:
Съгласно разпоредбата на чл.8б, ал.4 от ППЗДДС за длъжника отпада задължението за издаване на данъчен документ и включването на размера на данъка при определяне на резултата за съответния, данъчен период в справка-декларацията по чл.125 от ЗДДС.
Описаният режим на продажбите на стоки и услуги, регламентиран в чл.131 от ЗДДС, е приложим в случаите, когато длъжникът е регистрирано лице по ЗДДС. При определянето на момента, към който длъжникът следва да бъде регистриран но ЗДДС при публична продан, считаме следното:
Целта на принудителното изпълнение е да се удовлетвори вземането на кредитора по способите, предвидени в закона, като същевременно се осигури приложението и на нормите, предвидени в защита на правата на длъжника. Публичната продан на недвижим имот или вещи е един от способите за принудително изпълнение, извършващо се чрез съвкупност от актове. Фактическият състав на публичната продан завършва с окончателното възлагане на имота или движимата вещ, с което се прехвърля собствеността върху купувача. До този момент проданта не може да се счете за приключена, защото собствеността върху имота или движимите вещи, не е преминала у другиго. С оглед на това трябва да се приеме, че публичната продан приключва с
извършването на последния акт по нея, а именно възлагането. Към този момент следва да е налице изискването на регистрация по ЗДЦС на длъжникът. Когато това изискване не е налице, отпада и задължението по чл.131 от ЗДДС за начисляване на данъка по продажбата.
//

Оценете статията

Вашият коментар