ЗДДС, чл.21, aл. 2,ЗДДС, чл.21, aл. 3

Изх. № 24-34-845
Дата: ………. г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно : Облагане на извършвани услуги по смисъла на ЗДДС
По повод Ваше запитване постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-845, изразявам следното становище:
С оглед на така поставените във Вашето запитване въпроси, свързани с облагането с данък върху добавената стойност на извършвани доставки па сгради и земя но смисъла на ЗДДС (в сила от 01.01.2007 г.) и приложени документи и конкретни данни за действителното съдържание на доставките, можем да се ангажираме само с принципно становище по прилагането па конкретни разпоредби на ЗДДС. които считаме, че са ошосими спрямо фактическата обстановка, съдържаща се във Ваше ю запитване.
От изложената фактическа обстановка в запитването Ви е видно, че извършвате услуги на територията на държава – членка на ЕС. Получатели на услугите са регистрирани за целите на ДДС лица в рамките на Европейската общност. Предоставяните услуги са извършване на ремонт на машини във фабрика за замразени пилета и измиване на сгради на територията на държава –членка
Поставениятвъпрос по същество е свързан с определяне режима на облагане на доставките, извършени от българското дружество за целите на ДДС.
•По първи и втори въпрос :
На облагане с данък върху добавената стойност подлежал всички облагаеми доставки на услуги. съгласно чл. 2 от ЗДДС. които са с място на изпълнение па територията на страната и не са с предмет на освободени доставки. Следователно съществен елемент на облагане на доставките на услуги е мястото на изпълнение на тези доставки.
Общите принципи при определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга са уредени в чл.21 от ЗДДС н са обвързани с мястото, където доставчикът е установил своята
1
*
независимаикономическа дейностили имапостояненооект,откойто сеизвършва
доставката, а в случаите, когато няма такова място или ооект – с мястото на неговото постоянно или обичайно пребиваване.
Същевременноизключенията от основнотоправилоночл.21. ад. 1 от ЗДДСса регламентирани в чл. 21. ат. 2 и ад.З о г ЗДДС.
Разпоредбата на чл. 21. ал. 2 т. 1 от ЗДДС’ определя мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато същата е свързана с недвижим имот там, където се намира имотът.Описаните от вас услуги попадат в обхвата на посочената разпоредба п следователно при определяне мястото на изпълнение на тези доставки следва да се приложи нормата на чл. 21, ал. 2, т. 1 от ЗДДС. Това означава, че мястото на изпълнение ^д^ на тези доставки на услуги е извън територията на страната и доставчика- българско дружество не следва да начислява данък добавена стойност.
*По трети въпрос:
При определяне място на изпълнение са предвидени и други изключения от основното нравило по чл.21. ал.1 ЗДДС. В случаите, в които е извършена услуга. която представлява работа по движима вещ е налице хипотезата визирана в чл. 21, ал. 2. т. 3. буква “в“ ЗДДС-мястото на изпълнение на доставките ще бъде мястото, където фактически се извършва услугата. При систематичното тълкуване на цитираната разпоредби и предвид изложените обстоятелства в писмото се налага изводът, че изпълнението на горепосочените услуги е извън територията на страната и при наличие на кумулативно изпълнените предпоставки задължение за начисляване на данък не възниква . на основание чл. 86 . ал. З ЗДДС.
//

Оценете статията

Вашият коментар