Данъчно третиране на доставката по ремонт на товарен автомобил, извършен на територията на друга държава – членка

Изх. № 24-33-447
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
относно: Данъчно третиране на доставката по ремонт на товарен автомобил, извършен на територията на друга държава – членка
Уважаеми господин ,
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-33-447/26.10.2007 г. и на основание чл.10, ал.1, т. 10 от ЗНАП,Ви уведомява следното:
Съгласно визираната фактическа обстановка в отправеното ни Запитване, фирмата има за предмет на дейност – международен превоз на товари с товарни автомобили. Дейността се упражнява основно в страни от ЕС. Тъй като в процеса на дейността й се налага да се извършва ремонт на съответните товарни автомобили от лица, установени на територията на друга държава – членка, фирмата се интересува от данъчното третиране на тези доставки по ЗДДС.
По смисъла на чл.21, ал.2, т.З, б. „в“ от Закона за данък върху добавената стойност, при работа върху движима вещ, мястото на изпълнение на съответната доставка е мястото, където фактически се извършва услугата. Следователно, мястото на изпълнение па доставка по ремонт на товарен автомобил (движима вещ), какъвто е визирания в Запитването случай, следва да е територията на държавата – членка, където се извършва услугата по ремонт.
По отношение на правото на възстановяване на платен данък върху добавената стойност в другата държава – членка, считаме, че НАП не е компетентна да предостави конкретно становище. За целта, съответното данъчно задължено лице следва да се запознае със приложимите нормативни актове, уреждащи тези отношения, в конкретната държава – членка.
Съгласно изискванията на чл.124, ал.4 от материалния закон, регистрираното лице с длъжно да отрази получените от него данъчни документи в Дневника за покупки най -късно до третия данъчен период, следващ данъчния период, през който са издадени, но не по – късно от последния данъчен период по чл. 72, ал.1 от Закона. Редът и начинът на отразяване на документите в отчетните регистри е определен с правилника за/прилагане на закона.
//

Оценете статията

Вашият коментар