възникнал проблем по събиране на суми от Агенцията за държавни вземания по наказателни постановления на НОИ, за които има издадени изпълнителни листове от съда в полза на Висшия съдебен съвет

Изх. № 24-33-457
Дата: ………. 2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: възникнал проблем по събиране на суми от Агенцията за държавни вземания по наказателни постановления на НОИ, за които има издадени изпълнителни листове от съда в полза на Висшия съдебен съвет
Уважаеми колеги,
По повод постъпила Ваша молба до Изпълнителния директор на Националната агенция за приходите за съдействие относно възникнал проблем по събиране на суми от Агенцията за държавни вземания по наказателни постановления на НОИ, за които има издадени изпълнителни листове от съда в полза на Висшия съдебен съвет. Ви уведомявам за следното:
Вземанията в полза на държавата по влезли в сила НП, както и по решения на съдилищата са публични съгласно чл.162, ал.2, т.7 от ДОПК и като такива се събират по реда на ДОПК на основание чл. 163 от ДОПК.
Изпълнително основание съгласно чл. 165 от ДОПК е влязъл в сила акт за установяване на съответното публично вземане, издаден от компетентен орган, освен ако в закон е установено друго. Съгласно чл. 166 от ДОПК установяването на публичните вземания се извършва по реда и от органа, определен в съответния закон.
Следователно, наказателните постановления, с които са установени публични задължения от органите по приходите са самостоятелно изпълнително основание и събирането на задължението става по реда на ДОПК, доколкото не е предвиден друг законово определен ред. Съдебните решения, с които се потвърждават наказателните постановления, не променят вида на задължението като публичното такова по чл.162, ал.2, т.7 от ДОПК, установено от органите по приходите или от друг компетентен орган. Публичните вземания по наказателни постановления не се установяват с акт на съдебен орган, а с акт на органите по приходите или друг компетентен орган и следователно не е нужно да се издава изпълнителен лист за събиране на същите.
В същия смисъл е и Инструкцията за осъществяване на взаимодействие между АДВ и ВСС. Съгласно чл. 2, т.2 от същата, взаимодействието между АДВ и ВСС, се осъществява във връзка с принудително събиране на определените в тази инструкция публични вземания на съдебната власт, установени с акт на орган на съдебната власт. А в § 1 от ЗР на Инструкцията публичните държавни вземания, които установяват органите на съдебната власт са: държавните такси, събирани от ОСВ; глобите, наложени от ОСВ във връзка с процесуалните им правомощия по ГПК и НПК; глобите, налагани като санкция по чл. 201 от ЗСВ; глобите, представляващи наказания, наложени за извършени престъпления по НК; глобите, налагани като санкция по ТЗ, които постъпват по сметката на Висшия съдебен съвет.
Следователно, изпълнителното производство по ДОПК се осъществява въз основа на изпълнителните основания, посочени в чл. 162 от ДОПК във връзка с чл. 165 от ДОПК. В разглежданата конкретна хипотеза, основание за пристъпването към изпълнение по реда на ДОПК е наказателното постановление, независимо дали върху него е осъществен съдебен контрол. То е изпълнителният титул, а не изпълнителният лист, издаден въз основа на съдебното решение за потвърждаването или изменянето на постановлението.
Публичните вземания по потвърдени или изменени от съда наказателни постановления не представляват приходи от дейността на органите на съдебната власт. Те са публични вземания по смисъла на чл. 163, ал.2, т.7 от ДОПК. Изпълняват се по реда на ДОГЖ, като събраните суми постъпват в приход на републиканския бюджет.
Ето защо, считаме, че наложената от някои съдилища практика по подобни казуси е незаконосъобразна, и че нито съдебно решение, нито друг акт може да измени действащите законови разпоредби.
Предвид гореизложеното следва да се изпратят писма от името на Директора на дирекция „ОУИ“ гр. Пловдив или териториалните директори на ТД на НАП до районните съдилища в района на „ОУИ“ гр. Пловдив, с копие до АДВ гр. Пловдив, с искане за преустановяване на незаконосъобразната практика за третиране на вземанията по наказателни постановления като съдебни вземания и превеждане на приходите от същите по сметка на ВСС.
В случай, че тази незаконосъобразна практика на съдилищата продължи, незабавно ни уведомете с оглед предприемане на необходимите действия в тази насока чрез Инспектората при ВСС, Сметната палата. Министерство на правосъдието и Министъра на финансите.
//

Оценете статията

Вашият коментар