данъчно третиране на доставки, извършвани на територията на склад под митнически контрол съгласно разпоредбите на ЗДДС/в сила от 01.01.2007 г./

Изх. № 26-Т-123
Дата: 22.08.2008 год.
ЗДДС, чл.16, ал. 5;
ЗДДС, чл. 17, ал. 1;
ЗДДС, чл. 32, ал. 1.
относно: данъчно третиране на доставки, извършвани на територията на склад под митнически контрол съгласно разпоредбите на ЗДДС/в сила от 01.01.2007 г./
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 2б-Т-123/19.12.2007 г. е изложена следната фактическа обстановка:
“………………“ С.Р.Л. е дружество, учредено в държава-членка на ЕС – Румъния, регистрирано за целите на ДДС в същата, чиято основна дейност е свързана с търговия на автомобили и резервни части с марка “………..“. Дружеството е доставчик на тези стоки на “………………..“ ЕООД, официален дистрибутор на марката ………… за България, Македония и Албания. В писмото Ви е посочено, че “……………….“ С.Р.Л. е в процес на регистрация за целите на ДДС в България на основание чл. 100, ал.1 от Закон за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), като дружеството ще се регистрира чрез акредитиран представител съгласно разпоредбата на чл. 133 от същия нормативен акт. Възнамерявате да прехвърляте собствеността върху необщностни стоки, за които е налице някое от обстоятелствата по чл. 16, ал.5 от ЗДДС. В момента на прехвърлянето на собствеността върху тези стоки същите се намират в митнически склад в България на “……………“ ЕООД. Транспортът на тези стоки започва извън Европейския съюз и се извършва под режим външен транзит до митническия склад, където “……………..“ ЕООД (след като е придобило собствеността) ще оформя вноса на стоките на територията на страната.
Въпросът Ви е:
Какво е данъчното третиране в аспект на ЗДДС на доставките на горепосочените необщностни стоки, за които е налице някое от обстоятелствата по чл.16, ал.5 от ЗДДС, извършвани от “…………….“ С.Р.Л., регистрирано по ЗДДС лице на територията на склад под митнически контрол ? С какви документи следва да бъде удостоверено извършването на тази доставка ?
Какво е данъчното третиране в аспект на ЗДДС на тези доставки в случай, че “……… ……………“ С.Р.Л. извършва тези доставки без да се е регистрирало по този закон използвайки идентификационния се номер, който същото има за целите на ДДС в Румъния ?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададения от Вас въпрос на основание чл.10, ал.1, т.10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Съгласно чл.32, ал.1 от ЗДДС облагаема доставка с нулева ставка е доставката на необщностни стоки, с изключение на посочените в приложение № 1 към този закон, за които са налице обстоятелствата по чл. 16, ал. 5 от същия нормативен акт. В запитването Ви е посочено, че “……………..“ С.Р.Л., регистрирано по ЗДДС лице ще извършва доставки на необщностни стоки (автомобили и резервни части), които в момента на възникването на данъчното събитие ще са в съответния режим посочен в чл. 16, ал. 5 от ЗДДС. На основание чл.17, ал. 1 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на стока, която не се изпраща или превозва, е мястото, където стоката се намира при прехвърляне на собствеността или при фактическото предоставяне на стоката по чл. 6, ал. 2 от същия нормативен акт. Тези доставки ще бъдат извършвани, т.е. прехвърлянето на собствеността върху стоките ще става в момента, когато същите се намират в митнически склад на
1
територията на страната. По смисъла на § 1, т.1 от ДР на ЗДДС “територия на страната“ е географската територия на Република България, континенталният шелф и изключителната икономическа зона предвид което и митническия склад се включва в територията на страната. Следователно в тези случаи предвид гореизложеното тези доставки ще са облагаеми с нулева ставка с място на изпълнение на територията на страната. “………………….“ С.Р.Л., за да удостовери извършването им следва да притежава посочените в чл.32, ал.1 от ППЗДДС документи: митнически документи, удостоверяващи, че стоката е необщностна, митнически документи, от които е видно, че към датата, на която данъкът за доставката става изискуем, стоките са със статут на временно складирани стоки или са поставени в свободна зона или в свободен склад или под митнически режим – митническо складиране, активно усъвършенстване, временен внос с пълно освобождаване от митни сборове, външен транзит и фактура за доставката. Във връзка с втория поставен въпрос в запитването Ви следва да имате предвид, че “…….. …….“ С.Р.Л. в случай, че извършва тези доставки без да се е регистрирало по ЗДДС и като използва идентификационния се номер, който същото има за целите на ДДС в Румъния, ако със същите достигне облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по ЗДДС. Предвид изложеното в отговора на първия Ви въпрос и в този случай независимо, че “……………..“ С.Р.Л. ще извършва доставките без да се е регистрирало по ЗДДС и като използва идентификационния се номер, който има за целите на ДДС в Румъния същите са облагаеми доставки с нулева ставка с място на изпълнение на територията на страната съгласно чл.32, ал.1 от ЗДДС.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Социално и здравно осигуряване на лице – гражданин на България и Турция, на когото е отпусната пенсия по турското законодателство, полагащо труд на територията на Република България като самоосигуряващо се лице.

КСО: чл. 10; чл. 4, ал. 3, т. 2; чл. 4, ал. 4 и 6; чл. 4, ал. 1, т. 7; чл. 6, ал. 2,

определяне на адреса за кореспонденция на задължените лица, в случаите, когато адресът, посочен във фактурата се различава от адреса за кореспонденция, посочен при регистриране на лицата

Изх. № 24-34-233Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………ОТНОСНО: определяне на адреса за кореспонденция на задължените лица, в случаите, когато адресът, посочен във фактурата се различава от

ЗДДС

20-27-31/04.03.2009ЗДДС, Кохезионен фонд Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ”….., изразяваме следното становище: Съгласно представената фактическа обстановка, на 17,06,2008 г. сте сключили договор

ЗДДС, чл.45,ЗДДС, чл.79

5_53-02-337/ 11.12.2009г.ЗДДС, чл.45ЗДДС, чл.79, В запитването са поставени въпроси във връзка с прилагането на ЗДДС и ЗКПО и по конкретно: 1. Предвид разпоредбите на чл.45,

данъчно облагане на получени доходи от предоставени права за публикуване на реклама на интернет сайт, Ви уведомяваме за следното:

Във връзка с постъпило запитване вх.№ ..15.02.2016г. в Дирекция ОДОП ….., относно данъчно облагане на получени доходи от предоставени права за публикуване на реклама на