Основания за регистрация по ЗДДС

Изх. № 24-33-306
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
относно: Основания за регистрация по ЗДДС
Уважаеми господин,
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-33-306/11.06.2007 г.и на основание чл.10, ал.1, т. 10 от ЗНЛП,Ви уведомява следното:
Съгласно визираната фактическа обстановка в отправеното от Вас запитване, дружеството е с предмет на дейност -консултантски услуги в областта на компютрите, техническата поддръжка, софтуерен дизайн и програмиране, както и поддръжка на база данни. Тези услуги обхващат по конкретно ежедневни дейности по диагностика и поддръжка на компютърни системи, стационирани в Обединеното Кралство, приемане на електронна поща и телефонни обаждания за консултации относно възникнали проблеми със софтуерните и хардуерните продукти, които се разпространяват от фирмата – майка, както и участие в разработката на софтуерни модули. Дейността на фирмата се извършва от офиса на дружеството в гр. …., като понякога се налага участие в проекти на място, за което нейните служители се командироват до Кралството. Българската фирма няма собствени клиенти, както и не създава и не разпространява собствени продукти. Приходите на дружеството са от ежемесечните международни преводи, които фирмата – майка изпраща за подържане работата в офиса, и те са фиксирани на основа определения месечен бюджет и не зависят от количеството или качеството на извършената през месеца работа. Лицето се интересува от законовото основание за регистрация по повия Закона за данъка върху добавената стойност, тъй като към 31,12.2006 година има приходи в размер на 55 хил. лв. от посочената по — горе дейност. В писменото запитване е посочено, че единствените приходи на българското дружество са от съответните международни преводи, които изпраща чуждестранното дружество – майка. Поставеният въпрос по същество е свързан с формирането на облагаем оборот по смисъла па чл.96, ал.2 от ЗДДС от тези приходи .
Тъй като лицето, подало Запитването, не е предоставило информация относно данъчните документи, които издава за извършваните от него доставки, както и не е приложило ксерокопия па такива документи, от които да е виден получателят по доставките, предоставеното становище от НАП, е принципно.
На основание чл.133, ал.1 от материалния закон, чуждестранно лице, което има постоянен обект на територията на страната, от който извършва икономическа дейност и отговаря на условията на този закон за задължителна регистрация или за регистрация по избор, се регистрира чрез акредитиран представител, с изключение на клоновете на чуждестранни лица, които се регистрират по общия ред.
Основанията за регистрация по общия ред, е задължителна или по избор. Съгласно чл.96, ал. 1 от Закона, всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв или повече за период не по – дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14 – дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по същия закон.
Облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето: облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка; доставките на финансови услуги по чл.46 от Закона; и доставките на застрахователни услуги по чл.47 от същия.
В облагаемия оборот не се включват доставките на финансови услуги по смисъла на чл.46 от ЗДДС и на застрахователни услуги по чл.47 от същия, когато не са свързани с основната дейност на лицето, доставките на дълготрайни материални или нематериални активи , използвани в дейността на лицето, както и доставките за които данъкът е изискуем от получателя по чл.82, ал.2 и 3 от Закона. Съгласно чл.96, ал.4 от Закона, в облагаемия оборот се включват и получените авансови плащания по доставки, с изключение на получените авансови плащания преди възникване на данъчното събитие по чл.51, ал. 1 от същия закон.
При определянето на облагаемия оборот се взема предвид данъчния режим на доставките към датата на възникване на данъчното събитие или към датата на плащането, преди да е възникнало данъчното събитие по доставката.
В този смисъл, визирайки разпоредбите на чл.32 от отменения Закон за данъка върху добавената стойност, където облагаеми доставки са всички доставки на стоки или услуги по смисъла на чл.7 – 10 от същия, когато са извършени от данъчно задължени лица и са с място на изпълнение на територията на страната, износът по смисъла на чл.14, извършен от данъчно задължено лице. Съгласно чл.22, ал.1 т.5, б. б. „а“, „в“, „г“от ЗДДС (отм), визираните в Запитването услуги ще са с място на изпълнение на територията на страната в която се намира седалището или постоянния адрес на получателя от където той извършва своята независима икономическа дейност, а именно – територията на Обединеното Кралство. Поради което, данъчните основи на извършените от лицето такива доставки не биха могли да формират облагаем оборот за целите на регистрация по отменения ЗДДС.
Визираните в Запитването дейности, които извършва българското дружество, бихме могли да квалифицираме като услуги по смисъла на чл.21, ал.З, т.2, б. б. „а“, „в“, „г“ от материалния закон /нов/. В тези случаи, тъй когато получателят е данъчно задължено лице, установено в държава — членка, различна от държавата — членка, където е установен доставчикът, то съгласно чл.21, ал.З от ЗДДС /нов/, мястото на изпълнение на тези доставки на услуги е мястото, където се намира седалището или постоянният обект на получателя, откъдето той извършва своята икономическа дейност, а когато няма такова седалище или обект – мястото на постоянния му адрес или обичайното му пребиваване.
Следователно, в случая на Запитването, мястото на изпълнение за извършваните от българското лице доставки на услуги, по смисъла и на новия ЗДДС, ще е територията на Обединените Кралство, тъй като получателят по доставката е лице установено на тази територия, и услугите са посочените в чл.21, ал.З, т.2 от Закона.
Облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл.6 и 9 от закона /нов/, когато е извършена от данъчно задължено по същия закон лице, и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които материалния закон предвижда друго.
Поради което, извършваните от българското юридическо лице доставки не бихме могли да считаме за облагаеми по смисъла на чл.12, ал.1 от ЗДДС /нов/, тъй като мястото им на изпълнение не е на територията на страната. С данъчните основи на съответните доставки, данъчно задълженото лице не би могло да формира облагаем оборот за целите на задължителна регистрация по материалния закон, на основание чл.96 от същия.
Друга възможност за регистрация е създадена в чл. 100 от ЗДДС, където лицето има правото на избор за регистрация по новия Закон.
//

Оценете статията

Вашият коментар