данъчно третиране на доставки на софтуер, съгласно ЗДДС.

Изх. № 94-Е-43
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: данъчно третиране на доставки на софтуер, съгласно ЗДДС.
Уважаема господин,
По повод Ваше писмено запитване с вх.№ 94-Е-43/ 27.04.2007г. по описа нана Националната агенция за приходите. Ви уведомявам следното:
По т. ] от запитването
В §1, т. 25 от ДР на ЗДДС е дадено определение на понятието стандартен софтуер и според него – “стандартен софтуер“ е програмен продукт, записан на технически носител, който е предназначен за масова употреба и не отчита спецификите в дейността на конкретния потребител. Предвид това ако се предоставя стандартен софтуер, то ще е налице /(оставка на стока по смисъла на чл. 6, ал.1 от ЗДДС. Стока по смисъла на този закон е всяка движима и недвижима вещ. включително електрическа енергия, газ, вода, топлинна или хладилна енергия и други подобни, както и стандартния софтуер. В този случай дружеството ще осъществи внос на стока от трета страна и начисляването на данъка ще се извърши от митническите органи, съгласно чл.56 от ЗДДС.
По т. 2 от запитването
Разпоредбата на чл.58, ал.1 от ЗДДС, според която е освободен от данък вносът на стоки, в конкретния случай касае само стоките, за които са изпълнени едновременно условията на т.6, а именно, когато:
а) вносителят е регистрирано по този закон лице;
б) в съпровождащите стоката транспортни документи е указано, че стоката е
предназначена за друга държава членка;
в) вносителят ще осъществи със стоките последваща вътреобщностна доставка.
От казаното следва, че освен намерението със стоката да се осъществи последваща вътреобщностна доставка, за да се приложи разпоредбата на чл.58, ал.1. т.6 е необходимо да са налице и останалите условия по б. “а“ и б. “б“.
По т. З от запитването
Съгласно чл. 69, ал.1, г. 2 от ЗДДС от ЗДДС, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне начисления данък при внос на стоки по чл. 56 и 57 от закона. Според чл. 56 от ЗДДС начисляването на данъка при внос по чл. 16 се извършва от митническите органи, като размерът на данъка се взема под отчет по реда, определен за митническото задължение. А според чл.57. ал. 4 от ЗДДС в случаите по чл. 58. ал. 2 /Когато вносителят на стоките по ал. 1. т. 6 не се снабди с документите по ч:/. 53, ал. 2 до изтичане на календарния месец, следващ месеца на възникване на Данъчното събитие по чл, 54, данъкът по вноса става ил/скуем от вносителя I данъкът се начислява от вносителя с протокол за данъчния период, през който данъкът е станал изискуем.
Право на приспадане на данъчен кредит за лица заплатили ДДС при внос, когато при приключване на режим активно усъвършенстване по системата с отложено плащане не е приложена разпоредбата за освобождаване по чл. 58. ал. 1. т. 6 от ЗДДС за вносителите е налице право на приспадане на данъчен кредит по общите правила на ЗДДС (чл.71, т.З във връзка с чл. 68 от ЗДДС).
Следователно и в двата случая поставени в запитването – при нсснабдяване с документи по смисъла на чл. 50 от ППЗДДС, във връзка с чл. 45 от него, както и при заплащане на данъка при внос по смисъла на чл.56 от закона е налице право на приспадане на ДДС, съгласно чл. 69. ал.1. т.2 от ЗДДС.
Следва да имате предвид, че по въпроси, относно данъчното третиране на приключването на митнически режим активно усъвършенстване по системата с отложено плащане Министерството на финансите е издало Указание по Закона за данък върху добавената стойност № УК-1 от 17.01.2007 г.
По т.4 от запитването
Съгласно чл. 7, ал.1 от ЗДДС вътреобщностна доставка на стоки е доставката на
стоки, транспортирани от или за сметка на доставчика – регистрирано по този закон лице,
или на получателя от територията на страната до територията на друга държава членка,
когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо
лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка. Следователно, за
извършената доставка на стандартен софтуер от българското лице, регистрирано по ЗДДС
към италианското дружество, регистрирано за целите на ДДС в Италия ще е налице ВОД.
Разпоредбата на чл.53 от ЗДДС определя вътреобщностните доставки като/облагаеми
доставки с нулева ставка на данъка. /
Следва да имате предвид, че по въпроси касаещи правната регламентация на вътреобщностните доставки НАП е издала Указание Изх.№ 24-00-27/ 21.04.20)07г.
//

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *