облагане на доход от наем, получен от чуждестранни физически лица.

Изх. № 94-Е-36
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: облагане на доход от наем, получен от чуждестранни физически лица.
По повод Ваше писмено запитване, постъпило вна Националната агенция за приходите, заведено с вх. № 94-Е-36 от 27.03.2007 г., Ви уведомявам за следното:
Според описаната в писмото Ви фактическа ситуация Вие сте пълномощници на няколко чуждестранни физически лица, които притежават и отдават под наем недвижими имоти, намиращи се в различни градове на България. Посочили сте, че наемателите на Вашите доверители са повече от 80 различни предприятия и самоосигуряващи се лица.
Съгласно чл. 85 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и в съответствие с разпоредбата на чл. З, ал. 1, т. 1 от Закона за Националната агенция за приходите, в кореспонденцията си с Националната агенция за приходите сте задължени да посочвате Вашите данни за идентификация (име и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирма и/или БУЛСТАТ/ЕИК, издаден от Агенцията по вписванията; адрес по чл. 8 от ДОПК и адрес за кореспонденция), както и данните за идентификация на лицата, с чиито права и задължения е свързано запитването Ви. В запитването Ви не са описани всички факти и обстоятелства имащи отношение към данъчното облагане на доверителите Ви, поради което изразявам следното принципно становище:
I. По първият поставен въпрос: има ли възможност във вашият случай, данъците върху доходите от наеми, получени от чуждестранни физически лица, да бъдат внасяни от тях, респективно от техните пълномощници, а не от наемателите – платци на доходите (предприятия и самоосигуряващи се лица)?
По смисъла на чл. 3. т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), местните и чуждестранни лица, задължени да удържат и внасят данъци по този закон са данъчно задължени лица. На основание чл. 37, ал. 1, т. 4 от ЗДДФЛ, доходите от наем, които са от източник в България, начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица се облагат с окончателен данък. Данъкът е в размер на 10 на сто, като на основание чл. 46, ал. 1 от ЗДДФЛ, същият се удържа и внася в сроковете и по реда на чл. 65-68 от закона.
В чл. 65, ал. 1 на ЗДДФЛ, изрично е предвидено данъкът за въпросните доходи да се удържа и внася от предприятието или от самоосигуряващатото се лице – платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ месеца на начисляването на дохода. Следователно, на основание чл. З, т. 2 във връзка с чл. 65, ал. 1 от ЗДДФЛ, платците на доходите от наем в описания от Вас случай, са данъчно задължени лица. По-дълъг срок е предвиден в нормата на чл. 65. ал. 9 от ЗДДФЛ, ако доходът е в полза на лице, което е местно в държава, с която Република България има сключена спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО). В тези случаи, окончателният данък се удържа и внася от предприятието или от самоосигуряващото се лице – платец на дохода, в тримесечен срок от началото на месеца, следващ месеца на начисляването на дохода.
Имайте предвид, че лице-платец на доход, което, като е задължено, не удържи или не внесе в срок данък, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание (чл. 81 от ЗДДФЛ).
Съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ, предприятията и самоосигуряващите се лица, платци на доходи, удържали окончателния данък за начислени доходи на чуждестранни лица по глава шеста от закона, декларират тези обстоятелства с данъчна декларация по образец. На основание чл. 64 от ЗДДФЛ, този образец е утвърден от министъра на финансите със Заповед № ЗМФ-1820/27.12.2006 г. и е обнародван в ДВ, бр. 2/09.01.2007 г. Декларацията по чл. 55 от ЗДДФЛ се подава в сроковете за внасяне на данъка, като при това в нея задължително се посочват и данни за платеца на дохода (чл. 56, ал. 1 и чл. 55, ал. З от ЗДДФЛ).
Според нормата на чл. 55, ал. 2 от ЗДДФЛ, декларацията се подава от лицето, придобило дохода в случаите, когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данъка. В този смисъл, липсва правна възможност данъчната декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ да се подава от чуждестранните физически лица, респективно от техните пълномощници, в случаите в които задължението за удържане и внасяне на окончателния данък е на съответния платец на дохода (предприятие или самоосигуряващо се лице). Съгласно чл. 80, ал. 1 от ЗДДФЛ, лице, което не подаде в срок данъчна декларация по този закон, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, като при повторно нарушение размерът на глобата, съответно имуществената санкция е до 1000 лв.
Удостоверението по чл. 58 от ЗДДФЛ за платен по реда на този закон данък от чуждестранно физическо лице се издава по искане на лицето. Искането се подава в ТД на НАП, където е подадена данъчната декларация по чл. 55. Следователно, въпросното удостоверение се издава от ТД на НАП по мястото на регистрация или където подлежи на регистрация платецът на доходите, когато същият е задължен да удържа и внася окончателния данък за начислени доходи на чуждестранни физически лица по глава шеста от закона.
Не на последно място, имайте предвид и това, че един от основните принципи, от който се ръководят органите по приходите и публичните изпълнители в процеса на своята работа, е „законност“. Съгласно чл. 2. ал. 1 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). органите по приходите и публичните изпълнители действат в рамките на правомощията си. установени от закона и прилагат законите точно и еднакво спрямо всички лица. Правомощията на изпълнителния директор на НАП са регламентирани в нормата на чл. 10 от Закона за националната агенция за приходите (ЗНАП), като извън неговата компетентност е да създава правила, различни от регламентираните в данъчното и осигурителното законодателство.
II. По вторият поставен въпрос: възможно ли е да ползвате формулярите на декларациите по чл. 55, ал. 4 от ЗКПО за 2005 г., в които да декларирате доходите на доверителите Ви за 2006 г.?
Образецът на декларация по чл.55, ал.4 от ЗКПО за 2006г. е утвърден със Заповед № ЗМФ-1452/23.12.2005г. Заповедта и утвърденият образец са обнародвани в ДВбр.1 от2006г.
Образецът на декларацията е публикуван в интернет-страницата на НАП в рубриката: Документи за изтегляне/Декларации за юридически лица/Архив/2006г. Същият можете да получите и от офисите на ТД на НАП.
//

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *