данъчно третиране на доставки на услуги но отдаване под пием на пометения, обзавеждане и апаратура с оглед Приложение на разпоредбите на ЗДДС (в сила от 01.01.2007г.)

Изх. № 24-31-306
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: данъчно третиране на доставки на услуги но отдаване под пием на пометения, обзавеждане и апаратура с оглед приложение на разпоредбите на ЗДДС (в сила от 01.01.2007г.)
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. №24-31-306/……………2007г. е посочено, че сте лечебно заведение, преобразувано в търговско дружество на основание чл.102. ад.1 от Закона за лечебните заведения, като сте поставили следния въпрос: Освободена или облагаема е доставката, извършена от лечебно заведение -търговско дружество, по отдаване под наем на пометеният, обзавеждането и апаратурата, коя ю лечебното заведение извършва на основание наемен договор но реда на чл.102, ал.3 от Закона за лечебните заведения?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададения от Вас въпрос на основание чл.10, ал.1, т. 10 от Закона за националната агенция по приходите изразяваме следното становище:
Доставките, освободени от облагане е данък върху добавената стойност, са регламентирани в Глава четвърта, чл. 38 до 50 на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/. Съгласно чл.39, т. 1 от е.з. освободена доставка е “извършването на здравни /медицински/ услуги и пряко свързаните с тях услуги. оказвани от здравни заведения по Закона за здравето и от лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.
В разпоредба та на чл.102, ал.З от Закона за лечебните заведения е регламентирано лекарите /лекарите по дентална медицина/, работещи в лечебното заведение при преобразуването му и извършващи извьнболнична помощ, или учредени от тях лечебни заведения да сключат наемен договор за помещенията, обзавеждането и апаратурата е управителните органи на лечебното заведение. В ад.4 на същата норма е определен реда и сроковете, в които управителят на лечебното заведение следва да приеме предложение от декарите за сключване на договор за наем. Лекарите, лекарите по дентална медицина и учредените от тях лечебни заведения могат и да не наемат точно тези помещения, апаратура и обзавеждане, а да организират извънболничната помощ в други помещения /наети или собствени/, отговарящи на изискванията за извършване на дейността им.
Освен това услугата “отдаване под наем на помещения, обзавеждане и апаратура“ не фигурира в Сектор N Раздел 85 – Услуги на здравеопазването и социалните дейности“ на Националната класификация на продуктите по икономически дейности – версия 2003. утвърдена със Заповед № РД~07~242/13.12,2002г, на председателя на НСИ.
Считаме, че гореописаната услуга не попада в обхвата на освободените доставки но смисъла на Глава четвърта от ЗДДС. Същата няма характер на здравна /медицинска/ услуга, защото може да бъде оказана и от други лица – наемодатели и не е пряко свързана с извършването па здравните/медицински/ услуги, кои оказват здравите заведения но Закона за здравето и лечебнитезаведения по закона за лечебните заведения.
За лечебното заведение, като данъчно задължено по ЗДДС лице, услугите по отдаване под наем на помещения и оборудване представляват независима икономическа дейност но чл.З, ал.2 от с.з. и са облагаеми доставки по смисъла на чл.12, ал.1 от закона. Съгласно чл.96. ал.2 от ЗДДС при натрупване на облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месена преди чек}тия месец, лицето подлежи на задължителна регистрация по закона.
Зам. изпълнителен директор
/КРАС11МИР СТЕФАНОВ/
//

Оценете статията

Вашият коментар