Приложение на §1, т.25 от ДР на ЗДДС

Изх. № 24-31-307
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
относно: приложение на §1, т.25 от ДР на ЗДДС
Уважаеми господин ,
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-31-307/27.08.2007 г., и на основание чл.10, ал.1, т. 10 от ЗНАП,Ви уведомява следното:
От изнесената в запитването фактическа обстановка е установено, че основна дейност на дружеството е разработване на индустриален клас електроника за контрол на мощни електрически мотори в петролната промишленост. Дружеството разработва и софтуер за тези уреди, който представлява силно модифицирана операционна система на базата на Ьтих, заедно с разработен за целта приложен софтуер. Получател па оборудването и софтуера е фирма, регистрирана в Канада.
Въпросите, поставени в запитването са: Създадения софтуер явява ли се „стандартен софтуер“ по смисъла на т.25, §1 от ДР на ЗДДС и дали продажбата му е сделка със стока или сделка с услуга?
Предвид недостатъчно ясната фактическа обстановка и съобразно действащото законодателство, изразяваме принципно становище:
Съгласно чл.5, ал.1 от ЗДДС стока по смисъла на този закон е всяка движима и недвижима вещ, включително електрическата енергия, газ, вода, топлинна или хладилна енергия и други подобни, както и стандартния софтуер. Според определението, дадено в т.25, §1 от ДР на закона, „стандартен софтуер“ е програмен продукт, записан па технически носител, който е предназначен за масова употреба и не отчита спецификите в дейността на конкретния потребител.
Създаденият от регистрираното лице софтуер не е операционна среда, а само използва операционната среда 1лгшх, не е предназначен за масова употреба, има качества на приложен програмен продукт и отчита спецификите в дейността на конкретния потребител. В този смисъл същият не отговаря на определението „стандартен софтуер“ и не може да бъде класифициран като стока.
Доколкото сделката между лицата представлява прехвърляне на права върху програмен продукт, различен от стандартен софтуер, същата има характер на услуга по смисъла на чл.9 от ЗДДС. Съгласно чл.21, ал.З от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира седалището или постоянния обект па получателя, откъдето той извършва своята икономическа дейност, а когато няма такова седалище или обект – мястото на постоянния му адрес или обичайното му пребиваване, ако са налице едновременно следните условия:
-получателятелице,установено извън Общността, илиданъчно задълженолице, установено в държава членка, различна от държавата, където е установен доставчикът; и -доставените услуги фигурират сред изброените в чл.21, ал.З, т.2 на закона.
Предвид информацията от запитването, получателят по доставката е установен извън Общността /в Канада/, ако доставената на услуга е прехвърляне на права върху
програмен продукт, различен от стандартен софтуер /чл.21, ал.З, т.2, буква „а“/, тогава ия^тото на изпълнение е извън територията на страната и доставката на коментираната услуга не попада в категорията на облагаемите доставки по смисъла на чл. 12 от ЗДДС.
//

Оценете статията

Вашият коментар