Приложение на чл.63, във връзка с чл.13 от ЗДДС

Изх. № 24-31-296
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
относно: Приложение на чл.63, във връзка с чл.13 от ЗДДС
Уважаема госпожо,
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-31-296/14.08.2007 г. и на основание чл.10, ал.1, т. 10 от ЗНАП,Ви уведомява следното:
От изнесената в запитването Ви фактическа обстановка е установено, че основен предмет на дейност на дружеството е производство, консултация, доставка и монтаж на асансьорни уредби. Частите за тези уредби доставя от Италия. Преди да се достави стоката дружеството прави авансов превод на 08.03.2007 год., на основание издадена от чуждестранния доставчик фактура № 25/07 от 06.03.2007 год. Окончателното плащане по доставката извършва на 18.06.2007 год. на основание фактура № 071/07 от 25.05.2007 год. Датата на експедиране на стоката от Италия е 06.07.2007 год. При описаната фактическа обстановка дружеството поставя въпроси относно датата на данъчното събитие,
От описаната фактическа обстановка и приложените към запитването документи е видно, че предмет на доставката са родово определени вещи. Доколкото не са представени данни, (договори, анекси и други документи), относно договорени между страните специфични условия за прехвърляне на собствеността върху стоките, съгласно кодекса на международното частно право придобиването и прекратяването на вещни права върху превозвани вещи се уреждат от правото на държавата по тяхното местоназначение – чл. 67 ал. 1, т.е. разглеждаме го съгласно приложимото българско законодателство.
Въпроса с преминаване правото на собственост при продажбата на родово определените вещи, е определено в чл. 24 от ЗЗД. Съобразно разпоредбата му, в изречение второ – собствеността се прехвърля, щом вещите бъдат определени по съгласие на страните, а при липса на такова при предаването им. Ако няма уговорено друго, предаването на родово определени вещи се извършва в седалището на продавача, в момента на предаването на стоката на спедитора, превозвача, или купувача /чл.68, б.“в“ от ЗЗД/.
В конкретния случай стоката е предадена от длъжника на превозвача на 06.07.2007 год. /датата на експедиране на стоката, съгласно фактура № 7700000626/11.07.2007 год./, предвид което приемам, че датата на данъчното събитие респективно датата па прехвърляне на собствеността е 06.07.2007 год.
Съгласно чл.63, ал.З и чл.84 от ЗДДС данъкът е изискуем от лицето, което извършва придобиването на 15-тия ден от месеца следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие. По силата на чл.63, ал.5 от ЗДДС посочената разпоредба
се прилага и когато фактурата е издадена във връзка с направено плащане преди датата на възникване на данъчното събитие.
Изключение от това правило е регламентирано с чл.63, ал.4 от ЗДДС, съгласно който данъкът е изискуем на датата на издаване на фактурата. Тази разпоредба е приложима, когато за доставката е издадена фактура след датата на данъчното събитие, но преди 15-тия ден от месеца, следващ месеца, през който е настъпило данъчното събитие.
С оглед гореизложеното считам, че данъкът е изискуем от регистрираното по ЗДДС лице – получател по доставката на 15.08.2007 год. Начисляването на данъка се извършва по регламентирания в чл.86 от ЗДДС ред.
Издаденият данъчен документ, в конкретния случай протокол следва да съдържа посочените в чл.117, ал.2 от ЗДЦС реквизити. Протоколът се издава не по-къс^о от 5 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем.
//

Оценете статията

Вашият коментар