данъчно третиране на доставки на услуги – помощ при пътуване, медицинска помощ, правна помощ и помощ за претенции в аспект на ЗДДС /в сила от 01.01.2007 г./

Изх. № 26-Е-44
Дата: 06.06.2008 год.
ЗДДС, чл. 21
Относно: данъчно третиране на доставки на услуги – помощ при пътуване, медицинска помощ, правна помощ и помощ за претенции в аспект на ЗДДС /в сила от 01.01.2007 г./
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-Е-44/25.04.2008г. е изложена следната фактическа обстановка:
Сключен е договор, съответно допълнения между Вашето дружество и чешко дружество, съгласно който чешкото дружество ще Ви предоставя услуги за помощ – помощ при пътуване, медицинска помощ, правна помощ и помощ за претенции. Чешкото дружество е регистрирано за целите на ДДС в Чехия – държава членка на ЕС. В издадените от чешкото дружество фактури за извършените услуги като основание за не начисляване на данъка върху добавената стойност е посочен параграф 51 от чешкия Закон за данъка върху добавената стойност, в който като освободени доставки са посочени и застрахователните услуги. По смисъла на параграф 55 от същия закон застрахователни услуги са застрахователните дейности, включващи застраховане, презастраховане и всички дейности свързани със застраховането.
Въпросът Ви е:
Какво е данъчното третираме на горепосочените доставки на услуги и следва ли Вашето дружество да начисли данък върху добавената стойност за същите, като лице-платец на данъка?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададения от Вас въпрос на основание чл. 10, ал. 1, т.10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
На облагане с данък върху добавената стойност подлежат всички облагаеми доставки на услуги съгласно чл. 2 от ЗДДС, които са с място на изпълнение на територията на страната и не са с предмет на освободени доставки. Следователно, съществен елемент от механизма на облагане на доставките на услуги е мястото на изпълнение на тези доставки.
Мястото на изпълнение при доставки на услуги е уредено в чл.21 от ЗДДС. Съгласно чл. 21, ал. 1 от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност или има постоянен обект, от който се извършва доставката, а в случаите, когато няма такова място или обект – мястото на неговото постоянно или обичайно пребиваване. Това е общата хипотеза за определяне мястото на изпълнение на доставката, от която следва, че доставчикът е лице – платец на данъка и е задължен да начисли данък върху добавената стойност при извършването от него на доставки на услуги.
Едно от изключенията от основното правило по чл. 21, ал. 1 от ЗДДС е посочено в ал. З на същата разпоредба, съгласно която мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира седалището или постоянния обект на получателя, откъдето той извършва своята икономическа дейност, а когато няма такова седалище или обект – мястото на постоянния му адрес или обичайното му пребиваване, ако са налице едновременно следните условия:
-получателят с лице, установеноизвън Общността,или данъчно задължено лице,
установено в държава членка, различна от държавата, където е установен доставчикът;
-доставяните услуги са посочените от буква “а“ до буква “м“ на т.2 на чл.21, ал.З от
зддс.
В запитването Ви е посочено, че предметът на доставките по горепосочения договор между Вашето дружество и чешкото дружество са услуги – помощ при пътуване, медицинска помощ, правна помощ и помощ за претенции.
Единствено за доставката на услугата – правна помощ мястото й на изпълнение следва да бъде определено съгласно разпоредбата на чл.21. ал.З, т. 2, б “в“ от ЗДДС, предвид предметът й, както и фактът, че и посочените условия в т.1 на същата разпоредба са изпълнени. Т.е. мястото на изпълнение на тези доставки е мястото, където се намира седалището или постоянния обект на получателя, откъдето той извършва своята икономическа дейност, а когато няма такова седалище или обект – мястото на постоянния му адрес или обичайното му пребиваване. В случая съгласно чл. 82, ал. 2, т. 2 от ЗДДС за тази доставка данъкът е дължим от Вашето дружество като получател по същата. Начисляването на данъка върху добавената стойност става по реда посочен в разпоредбата на чл. 86 от ЗДДС. Доколкото тези доставки на услуги във връзка с предоставена правна помощ се използват за извършването на застрахователни и презастрахователни услуги, които съгласно чл. 47 от ЗДДС са освободени доставки няма да е налице право на данъчен кредит на основание чл. 70, ал. 1, т. 1 от ЗДДС. Следва да имате предвид, че, ако тази доставка е извършвана при условията на съпътстваща доставка към другите договорени доставки, съгласно чл. 128 от ЗДДС характерът на основната доставка определя приложимия режим по ЗДДС. Съпътстваща е тази доставка, която от гледна точка на получателя няма самостоятелно значение и същият не би сключил сделката, за да придобие самостоятелно предмета на тази доставка, а тя се явява необходимост, допълнение или повишаваща качеството добавка към другия, основен предмет на доставката.
За останалите услуги – помощ при пътуване, медицинска помощ и помощ за претенции в ЗДДС не са предвидени изключения от общата хипотеза установена с разпоредбата па чл.21, ал.1 от ЗДДС предвид което мястото на изпълнение на тези доставки е мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност или има постоянен обект, от който се извършва доставката, а в случаите, когато няма такова място или обект – мястото на неговото постоянно или обичайно пребиваване. В случая мястото на изпълнение на горните доставки е страната, в която доставчикът Ви – чешкото дружество е установил своята независима икономическа дейност, т.е Чехия. За Вашето дружество не е налице задължение за начисляване на данък върху добавената стойност за тези доставки.
Следва да имате предвид, че българското законодателство във връзка с данъка върху добавената стойност е въвело и е съобразено с положенията в Директива 2006/112/ЕС на Съвета относно общата система на данъка върху добавената стойност. По отношение на данъчното третиране на доставките на услугите, предоставяни от чешкото дружество по приложения от Вашето дружество договор следва да бъде в съответствие с разпоредбите на Директива 2006/112/ЕС на Съвета относно общата система на данъка върху добавената стойност, както и с установената съдебна практика на съда на ЕО. Съгласно чл.135 от посочената директива държавите-членки освобождават застрахователните и презастрахователните сделки, включително свързаните с тях услуги, извършвани от застрахователни брокери и агенти. Аналогично разпоредбата на чл.47 от ЗДДС определя като освободена доставка извършването на услуги при условията и по реда на Кодекса за застраховането от застрахователи и презастрахователи и от застрахователни брокери и застрахователни агенти.
За да се приеме, че посочените услуги са застрахователни такава следва да се има предвид, че основното в застрахователна сделка е, съгласно общоприетото разбиране, това че застрахователят предприема, в замяна на предварително заплащане на премия, да предостави на застрахования, в случай на материализиране на покрит риск, услуга, договорена при
сключване на договора. Т.е. застрахователната услуга е услугата, предоставена от застрахователя към застрахования при осъществяване на застрахователния риск. В случая доставките на услугите по горепосочения договор са във връзка с материализиран риск, услуга по договора между застрахователя – Вашето дружество и застрахованите лица – Вашите клиенти. Следва да се има предвид, че застрахователната сделка непременно включва съществуването на договорни отношения между доставчика на застрахователната услуга и лицето, чиито рискове са покрити от застраховката, т.е. застрахованата страна. В този смисъл е решение на Съда на ЕО по дело С-8/01. В случая чешкото дружество няма договорни отношения с лицата, чиито рискове са покрити от застраховките, а услугите, извършвани от него са предназначени за доставчик на застрахователна услуга. Също така тези услуги не могат да се приемат и като свързани със застрахователни сделки, извършвани от застрахователни брокери или агенти предвид изложените в посоченото по-горе дело аргументи по отношение на дейностите, които същите извършват.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Възстановяване на данък върху добавената стойност във връзка с възстановен акциз.

497/26.04.2011г.Чл.113, ал.3 ППЗДДСОтносно: Възстановяване на данък върху добавената стойност във връзка с възстановен акциз.В писмено запитване, постъпило Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” …………с вх.

2_521-1/11.07.2017г.

2_521-1/11.07.2017г.ЗДДС, чл.17ЗДДС, чл.13, ал.6ЗДДС, чл.82, ал.2, т.3 Представляваното от Вас дружеството е придобило стоки от руско дружество-„Х“, които продава на „В“- регистрирано по ДДС дружество

Приложение на чл. 31, т. 2, б. “а” и “б” от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите, когато българско дружество извършва доставка на стоки, които се транспортират от територията на

Изх. № 24-34-126Дата: 17.02.2014 год. ЗДДС, чл. 7, ал. 5, т. 4; ЗДДС, чл. 17, ал. 2; ЗДДС, чл. 31, т. 2, буква „а” и

ЗМДТ, чл.44, aл. 1

Изх. № 26-Л-4Дата: 04.02.2009 год.ЗМДТ, чл. 44, ал. 1. В отговор на поставения въпрос Ви предоставяме становището, което НАП е изразявала нееднократно през предходни години:По

КСО, чл.157, aл. 6,КСО, чл.9, aл. 6,КСО, чл.9, aл. 7,КСО, aл. 2, параграф 9,КСО, aл. 3, параграф 9

София 1000, Бул. Дондуков” 52. №Тел. 02/985930 65Факс. 0298593069ДО……………………………..Уважаеми господин ………………….,Съгласно чл.157, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, осигурителните вноски за допълнително задължително