данъчно третиране на приходи от лихви по банкови депозити, търговски заеми, наем на ДМА и търговска марка

Изх. № 26-Е-40
Дата: 25.02.2010 год.
ЗКПО, чл. 218, ал.1;
ЗКПО, чл. 226, ал.1.
Относно: данъчно третиране на приходи от лихви по банкови депозити, търговски заеми, наем на ДМА и търговска марка
В ЦУ на НАП е постъпило Ваше запитване с вх. № 26-Е-40/18.02.2010 г., в което са описани следните обстоятелства:
Вашето дружество извършва хазартна дейност, която подлежи на облагане по реда на раздел II от глава тридесет и втора на ЗКПО. Едновременно с това реализирате приходи от лихви по банкови депозити, търговски заеми, наем на ДМА и търговска марка. В тази връзка поставяте въпрос дали описаните приходи следва да се облагат по общия ред на ЗКПО или ще се третират като приходи от спомагателна дейност, които се облагат с алтернативен данък.
Съгласно чл. 226, ал. 1 от ЗКПО приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта (ЗХ) се облагат с алтернативен данък върху стойността им в размер 12 на сто.
Понятието „помощни и спомагателни дейности“ е дефинирано с разпоредбата на § 1, т. 5. от ДР на ЗХ и това са дейностите, пряко свързани и обслужващи дейността на органи-заторите на хазартни игри, като поддръжка и ремонт на собствени игрални съоръжения, разрешена от този закон рекламна дейност и издаване на бюлетини и други печатни издания, които не са пряко рекламиране на дейността, издаване и пласиране на билети и други удостоверителни знаци за хазартни игри и други подобни. Съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗХ организаторите на хазартни игри, облагани с алтернативен данък по чл. 220, 227 и 235 от ЗКПО, не могат да упражняват друга дейност по Търговския закон, включително производство на съоръжения за хазартни игри, освен организиране на хазартни игри и помощни и спомагателни дейности във връзка с тях.
От цитираното определение, което е дадено във връзка с разпоредбата на чл. 6, ал. 2 от ЗХ става ясно, че помощните и спомагателните дейности следва да са в пряка връзка с организирането на хазартните игри и да обслужват извършването именно на тази дейност. С оглед на това описаните от Вас приходи не могат да бъдат квалифицирани като приходи от помощни и спомагателни дейности по смисъла на ЗХ, тъй като те не се явяват пряко свързани и обслужващи дейността по организиране на хазартните игри.
Съгласно чл. 218, ал. 1 от ЗКПО данъчно задължените лица, посочени в част пета, вместо с корпоративен данък се облагат с алтернативен данък за дейностите, посочени в тази част, а ал. 2 постановява, че за всички останали дейности тези лица се облагат с корпоративен данък. Следователно доколкото описаните от Вас приходи не могат да бъдат определени като приходи от помощни и спомагателни дейности по смисъла на ЗХ, то същите подлежат на облагане по общия ред на ЗКПО – с корпоративен данък.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Следва ли изградена бетонна площадка да се заведе като ДМА и да се начисляват амортизации след изграждането й?

2_1453/18.09.2012 г. ЗКПО чл.50 ЗКПО чл.54, ал.1 ЗКПО чл.54, ал.2 ЗКПО чл.67 Отправили сте писмено запитване, заведено в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” ……………

Прилагане на ЗКПО и ЗДДС при командироване на управител, назначен на трудов договор и облагане с данък върху разходите за служебен автомобил

ОТНОСНО: Прилагане на ЗКПО и ЗДДС при командироване на управител, назначен на трудов договор и облагане с данък върху разходите за служебен автомобил Във връзка

ЗДДС, чл.3, aл. 1,ЗДДС, чл.3, aл. 2

Изх. № 23-22-300526.10.2012 г.чл. 3, ал. 1 от ЗДДС чл. 3, ал. 2 от ЗДДСВ дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” …… е постъпило Ваше

данъчно третиране на получени приходи от продажба на входни билети за изложение на чужди експозиции съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

3_1157/05.04.2012г.ЗДДС, чл.21, ал.2ЗДДС, чл.42ЗДДС,чл.113, ал.7Относно: данъчно третиране на получени приходи от продажба на входни билети за изложение на чужди експозиции съгласно разпоредбите на Закона за

Начисляване на данък при продажба на недвижим имот и прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Начисляване на данък при продажба на недвижим имот и прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) В Дирекция „Обжалване и