Данъчно третиране на доставки на услуги при работа по движима вещ, извършени на територията на друга държава – членка по смисъла на ЗДДС

Изх. № 24-33-56
Дата: 16.05.2008 год.
ЗДДС, чл. 21, ал.2, т. 3, буква „в”
ОТНОСНО:Данъчно третиране на доставки на услуги при работа по движима вещ, извършени на територията на друга държава – членка по смисъла на ЗДДС
Във връзка с Ваши писмени запитвания постъпили в ЦУ на НАП с вх. № 24-33-56/10.04.2008 г. и 24-33-60 / 10.04.2008 г.,Ви уведомява следното:
I. В писмото си сте изложили следната фактическа обстановка:
Дружество извършва основна дейност – международен превоз на товари с товарни
автомобили. При извършване на транспорт на територията на друга държава – членка регистрирано лице за целите на ДДС в държавата членка предоставя на българското дружество услуга- ремонт на аварирало превозно средство.
II. Поставеният въпрос по същество е свързан със следното :
Определяне режима на облагане при доставка на услуга за осъществен ремонт в държава-членка на Общността на автомобил, собственост на българска фирма, регистрирана по ЗДДС за целите на ДДС и определяне на мястото на изпълнение при доставката на услуги при работа по движима вещ
III. Нормативна уредба:
С оглед изложеното в запитването Ви, относимата нормативна уредба, свързана със Закона за данък върху добавената стойност, е следната:
1
•Чл. 21, ал. 2, т. З, б. „в“ ЗДДС; IV.Становище на ЦУ на НАП:
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал.1, т.10 от Закона за Националната агенция за приходите, по така поставените въпроси изразявам следното становище:
Характер на доставките
Съгласно чл.8 ЗДДС услуга е всичко, което има стойност и е различно от стока , от парите в обръщение и от чуждестранната валута, използвани като платежно средство. На облагане с данък върху добавената стойност подлежат всички облагаеми доставки на услуги, съгласно чл. 2 от ЗДДС, които са с място на изпълнение на територията на страната и не са с предмет на освободени доставки. Следователно съществен елемент на облагане на доставките на услуги е мястото на изпълнение на тези доставки.
Общите принципи при определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга са уредени в чл.21 от ЗДДС и са обвързани с мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност или има постоянен обект, от който се извършва доставката, а в случаите, когато няма такова място или обект – с мястото на неговото постоянно или обичайно пребиваване.
Същевременно изключенията от основното правило по чл. 21, ал. 1 от ЗДДС са регламентирани в чл. 21, ал. 2 и ал. З от ЗДДС.
Съгласно разпоредбата на чл.21, ал.2, т. З, б. „в“ от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където фактически се извършва услугата при работа по движима вещ.
На основание чл.5 от ЗДДС стока е всяка движима и недвижима вещ. В т. 43 на & 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС е регламентирано, че „ работа по стоки“ е обработка, преработка или поправка на стоки.
Хипотезата на чл. 24, ал.З от ЗДДС определя мястото на изпълнение при доставка на услуга по оценка, експертиза или работа върху движими вещи е на територията на държавата членка, издала идентификационния номер по ДДС на получателя, под който му е оказана услугата, когато са налице едновременно следните условия:
1. получател по доставката е лице, регистрирано за целите на ДДС в държава
членка, различна от държавата членка,където фактические извършена оценката,
експертизата или работата;
2. след приключване на оценката, експертизата или работата стоките са изпратени
или транспортирани извън територията на държавата членка, където фактически е
извършена оценката, експертизата или работата.
2
От изложената фактическа обстановка в запитването Ви е видно, че услугата, по която българското дружество е получател, е свързана с движима вещ. Доколкото транспортното средство не е изпратено до друга държава членка с цел извършване на работа по движима вещ и това обстоятелство не е отразено в регистъра на стоките по чл.123, ал.З от ЗДДС при определяне мястото на изпълнение на тези доставки следва да се приложи нормата на чл. 21, ал. 2, т. З, б. в от ЗДДС. Това означава, че мястото на изпълнение на тези доставки на услуги е извън територията на страната .
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ЗДДС, чл.21, aл. 2

2_138/21.01.2010 г. ЗДДС, чл.21, ал.2Видно от запитването, ======ООД планира да сключи агентски договор с чуждестранна компания, която не е членка на ЕС.Съгласно този договор дружеството

Документиране на доставки с място на изпълнение на територията на друга държава членка по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Документиране на доставки с място на изпълнение на територията на друга държава членка по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) В

НООСЛБГРЧ, чл.1, aл. 2

23-22-760/17.06.2010г.чл. 1, ал. 2 от Наредбата за общественото осигуряване на самосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лицаФактическа обстановка: подаване на

Приложението на чл.45, ал.3 от ЗДДС

2_1462-1/17.11.2015г.ЗДДС чл.45, ал.3Относно: Приложениетона чл.45, ал.3 от ЗДДСВ Дирекция „ОДОП” гр…. е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от ТД на НАП, в което