прилагане на разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № 24-33-74
Дата: 29.01.2014 год.
ЗДДС, чл. 27, ал. 3;
ЗДДС, чл. 74, ал. 1;
ЗДДС, чл. 96, ал. 1;
ЗДДС, чл. 100, ал. 1;
ЗДДС, чл. 107, т. 2;
ЗДДС, чл. 111, ал. 1;
ППЗДДС, чл. 77, ал. 4.
Относно: прилагане на разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-33-74/17.09.2013 г. е изложена следната фактическа обстановка:
Едноличен търговец, регистриран по ЗДДС прекъсва извършване на независимата си икономическа дейност на 01.07.2012 г. На 27.10.2012 г. физическото лице – едноличен търговец е починало. Едноличният търговец е дерегистриран служебно на 28.10.2012 г. Лицето, което е поело по наследство предприятието на едноличния търговец е уведомило Националната агенция за приходите (НАП) за намерението си да подаде заявление за заличаване на едноличен търговец и за прехвърляне на предприятие по чл. 15 от Търговския закон. На 24.06.2013 г. НАП е издала удостоверение за подадено уведомление за заличаване на едноличния търговец и за прехвърляне на предприятие по чл. 15 от Търговския закон. Вписването в търговския регистър на едноличния търговец, който е поел предприятието на лицето, което е починало е извършено на 15.07.2013 г. Същият не осъществява дейност.
Въпросите Ви по същество са:
1. При дерегистрацията на едноличния търговец следва ли да бъде начислен данък върху добавената стойност за наличните активи?
2. Следва ли едноличният търговец, който е поел предприятието на лицето, което е починало да се регистрира по ЗДДС?
3. Едноличния търговец, който е поел предприятието на лицето, което е починало има ли право на приспадане на данъчен кредит за начисления данък върху добавената стойност при дерегистрацията по ЗДДС на починалото физическо лице – едноличен търговец?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Съгласно чл. 107, т. 2 от ЗДДС основание за задължителна дерегистрация по ЗДДС е смъртта на физическото лице – едноличен търговец, със или без заличаване от търговския регистър.
На основание чл. 111, ал. 1 от ЗДДС към датата на дерегистрацията се смята, че лицето извършва доставка по смисъла на закона на всички налични стоки и/или услуги, за които е ползвало изцяло или частично данъчен кредит и които са активи по смисъла на Закона за счетоводството, или активи по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане, различни от тези по смисъла на Закона за счетоводството. Изключение от това правило е предвидено в т. 2 на ал. 2 на същата разпоредба, съгласно която при смърт на регистрирано по закона лице – едноличен търговец, ако предприятието на лицето е поето по наследство или по завет от лице, което е регистрирано по закона, или се регистрира в срок 6 месеца от датата на смъртта за наличните стоки и услуги към датата на регистрацията не се смята, че се извършва доставка по смисъла на закона.
Доколкото от изложеното в запитването е посочено, че предприятието на починалото лице е поето по наследство от лице, което не е регистрирано по ЗДДС и не се е регистрирало по закона в срок 6 месеца от датата на смъртта, разпоредбата на чл. 111, ал. 2, т. 2 от същия закон не е приложима. Подаденото уведомление по чл. 77 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс в случая е правно ирелевантно.
В този случай към датата на дерегистрацията следва да се начисли данък върху добавената стойност за всички налични стоки и/или услуги, за които е ползван изцяло или частично данъчен кредит и които са активи по смисъла на Закона за счетоводството, или активи по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане. На основание чл. 27, ал. 3 от ЗДДС (в сила към датата на дерегистрацията на едноличния търговец по същия закон) данъчната основа в този случай е пазарната цена. Данъкът се включва в резултата за последния данъчен период, като декларирането се извършва по общия ред на ЗДДС. На основание чл. 77, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност заедно със справка-декларацията за последния данъчен период лицето, което е поело предприятието (наследника) подава протокол-опис за начисляване на данък по чл. 111 от закона по образец – приложение № 9 от правилника.
По отношение на регистрацията по ЗДДС на едноличният търговец, който е поел предприятието на лицето, което е починало са приложими общите правила на закона.
Съгласно чл. 96, ал. 1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Т.е., ако едноличният търговец, който е поел предприятието на лицето, което е починало достигне облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец следва в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по ЗДДС.
В случай, че за едноличният търговец, който е поел предприятието на лицето, което е починало не са налице условията за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС, същият има право да се регистрира по избор на основание чл. 100, ал. 1 от ЗДДС.
По отношение наличието на правото на приспадане на данъчен кредит за начисления данък върху добавената стойност при дерегистрацията по ЗДДС на починалото физическо лице – едноличен търговец за едноличния търговец, който е поел предприятието на това лице, ако същият се регистрира по ЗДДС, с оглед осигуряване на неутралността на данъка върху добавената стойност следва да се приложи нормата на чл. 74, ал. 1 от ЗДДС. Съгласно тази разпоредба регистрираното лице има право да приспадне начисления данък за закупените или придобитите по друг начин или внесените активи по смисъла на Закона за счетоводството преди датата на регистрацията му по този закон, които са налични към датата на регистрацията, включително за обложените активи по чл. 111, ал. 1, т. 1 от ЗДДС при дерегистрацията на поетото предприятие по този закон, които са налични към датата на регистрация му. Правото възниква само за наличните активи към датата на регистрация, за които са налице едновременно следните условия:
– налице са изискванията на чл. 69 и 71;
– доставчикът е регистрирано по закона лице към датата на издаване на данъчния документ и доставката е била облагаема към тази дата;
– начисленият данък при дерегистрацията е внесен ефективно или е прихванат от органа по приходите;
– регистрационният опис по образец на наличните активи е съставен към датата на регистрация по този закон и подаден не по-късно от 45 дни от датата на регистрация;
– активите са придобити от лицето до 5 години, а за недвижими вещи – до 20 години, преди датата на регистрация по този закон.
Правото на приспадане на данъчен кредит по чл. 74 от ЗДДС възниква на датата на регистрация по същия закон. Правото на приспадане се упражнява през данъчния период, през който е възникнало, или в един от следващите дванадесет данъчни периода, като наличните активи и данъкът, включени в регистрационния опис по чл. 74 от ЗДДС, се отразяват в дневника за покупките за съответния данъчен период. Правото на приспадане на данъчен кредит по чл. 74 от ЗДДС не възниква и не може да се упражни от регистрираното лице, ако регистрационният опис е подаден след 45-ия ден от датата на повторната му регистрация по този закон.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ

/СТОЯН МАРКОВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

определяне на осигурителния доход за лица, работещи по договори за управление и контрол и за лица, полагащи труд без трудово правоотношение, чиито възнаграждения са изплатени след 1 януари 2008 г., но

Изх. №24-00-8Дата: 18.04.2008 год.Относно: определяне на осигурителния доход за лица, работещи по договори за управление и контрол и за лица, полагащи труд без трудово правоотношение,

Приложение на нормите на ЗДДФЛ, ЗДДС и Осигурителното законодателство в случай на смърт на физическо лице ЗП направило избор за облагане по реда на чл. 29а от ЗДДФЛ

ОТНОСНО: Приложение на нормите на ЗДДФЛ, ЗДДС и Осигурителното законодателство в случай на смърт на физическо лице ЗП направило избор за облагане по реда на

Приложение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (загл. Изм. – ДВ, бр. 80 от 2018 г.)/ Наредба № Н-18 /.

ОТНОСНО: Приложение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към

Определяне на данъчната основа при продажба на употребяван лекотоварен автомобил.

Изх. № 70-00-83……………..Дата: .…………… .2008 г.Относно: Определяне на данъчната основа при продажба на употребяван лекотоварен автомобил.Уважаема госпожо,По повод Ваше писмено запитване с вх.№ 70-00-83/ 07.12.2007г.