данъчно третиране на доставки по настаняване, предоставено от хотелиер, когато е част от организирано пътуване съгласно разпоредбите на ЗДДС

Изх. № 26-Ш-1
Дата: 16.03.2009 год.
ЗДДС, чл. 66, ал. 2;
ЗДДС, чл. 136.
Относно: данъчно третиране на доставки по настаняване, предоставено от хотелиер, когато е част от организирано пътуване съгласно разпоредбите на ЗДДС
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-Ш-1/19.01.2009 г. е изложена следната фактическа обстановка:
“………………….“ ЕАД е дружество – хотелиер, което предоставя доставки по настаняване като същото е регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност. Хотелът получава резервации, които са направени чрез чуждестранен посредник. Клиентът предоставя на хотела номер на резервация или руминг лист.
Въпросът Ви е:
Приложима ли е седем процентната ставка за доставки по настаняване, извършвани от хотелиер,когато резервациите за хотела са направени чрез резервационна система? С какви документи следва да бъде удостоверено извършването на тази доставка ?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададения от Вас въпрос на основание чл.10, ал.1. т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Съгласно чл. 66. ал. 2 от ЗДДС данъчната ставка за настаняване, предоставено от хотелиер, когато е част от организирано пътуване, е в размер 7 на сто. За да е приложима тази разпоредба кумулативното следва да са и изпълнени следните условия:
-доставчикът е “хотелиер“ ,
-получателят е “туроператор“,
-предметът на доставката е “настаняване“ и
– предоставеното “настаняване“ е част от организирано пътуване, облагае-мо по реда на глава Шестнадесета от ЗДДС.
Неизпълнението на което и да е от тези условия означава, че няма да е налице основание за прилагане на ставката от 7 %, съгласно чл. 66. ал. 2 от ЗДДС.
В случая при доставки по настаняване, извършване от хотелиер, следва да имате предвид изложеното в становище на Изпълнителния директор на НАП с Изх. № 24-00-33 от 18.05.2007 г.. В същото не е изложена конкретна хипотеза за данъчно третиране на доставки на хотелиерски услуги чрез използване на резервационна система. От предоставените данни не е видно, дали в тези случаи хотелиерът предоставя услугите си пряко на туриста и дали е налице условието предоставеното “настаняване“ да е част от организирано пътуване, облагаемо по реда на глава Шестнадесета от ЗДДС.
За да се приеме, че настаняването е част от организирано пътуване, следва да са налице условията на чл. 136 ат ЗДДС за доставка на обща туристическа услуга. По силата на тази норма доставка на обща туристическа услуга е налице, когато туроператор предостави от свое име стоки или услуги във връзка с пътуването на
турист, за осъществяването, на което се използват стоки или услуги, от които туристът се възползва пряко. Стоките и услугите, от които туристът се възползва
пряко, са тези, които туроператорът е получил от други данъчно задължени лица и е предоставил на туриста без изменение. Съгласно Закона за туризма /ЗТ/, за организирано пътуване задължително следва да бъде сключен договор между туроператор и турист, въз основа на които на туриста се издава ваучер. В чл. 25, ал. 5. т. 6 от ЗТ като задължителен реквизит на ваучера е посочен списък на предплатените услуги, включени в туристическото пътуване, а съгласно т. 11 от § 1 от ДР на ЗТ “Туристически ваучер“ е документ под отчет, издаден от регистриран туроператор, който удостоверява съществуването на договор между туроператора и туриста като потребител на туристическата услуга.
Доколкото в запитването Ви е посочено, че услугата по резервацията се извършва от чуждестранен посредник, за същия не следна да се считат задължителни правилата на ЗТ, но тъй като чл. 66, ал. 2 от ЗДДС е специална норма, която не следва да се тълкува разширително, следва да се приеме, че чуждестранния посредник трябва да е страна ако не в идентични, то поне в аналогични правоотношения с туриста, и следва да е налице документ, удостоверяващ наличие на предплатените от туриста към туроператора /чуждестранното лице/ услуги, включващи нощувка и най-малко още една от основните туристически услуги съгласно т. 12 от § I от ДР на ЗТ, а именно -транспорт или хранене.
Предвид горното следва да се приеме, че в случаите на извършване на резервация, при което не е налице:
-предплащане на нощувка и най-малко на още една основна туристическа услуга от турист къмбългарскитуроператор или чуждестранно лице, извър-шващо туроператорска дейност, или
-хотелиерът не притежава ваучер /при български туроператор/ или друг документ удостоверяващналичие тезипредплатени услуги причуждестранно лице,извършващо туроператорска дейност/,
не еналице основаниезаприложениеначл.66, ал.2 отЗДДСзапри-лаганена данъчна ставка от 7 на сто, а следва да се приложи общия ред на закона – чл. 66, ал. 1 – данъчна ставка с размер 20 на сто.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *