данъчно третиране за пелите на ЗДДС /в сила от 01.01.2007г./ и ЗКПО /в сила от 01.01.2007г./ на дейността на ………………… институт

Изх. № 33-00-102
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: данъчно третиране за пелите на ЗДДС /в сила от 01.01.2007г./ и ЗКПО /в сила от 01.01.2007г./ на дейността на ………………… институт
Във връзка с поставените въпроси във Ваше писмо постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 33-00-102/22.03.2007г. на основание чл.10. ал.1. т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Въпросът Ви е относно : За кои групи услуги/конкретни точки от Тарифа за цените и начините на ценообразуване за изготвяне на специализирани продукти и услуги, утвърдена на основание чл.37, ал.5, т.9 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, /.. ИНСТИТУТ/ не е данъчно-задължено лице по смисъла на чл.З, ал.5 от ЗДДС и за кои от групите услуги/конкретни точки от горепосочената тарифа .. ИНСТИТУТ е данъчно задължено лице, съответно – какъв е характерът на доставките – облагаеми или освободени.
Също така е поставен въпросът относно това за кои приходи от тарифата на ……………Институт е дължим данък по 248 от ЗКПО.
1.1. Фактическа обстановка и правна рамка
Съгласно чл.ЗЗ, ал.1 от КСО, държавното обществено осигуряване се управлява от …………………… институт, като в ал.З на същата разпоредба са посочени дейностите, които той осъществява. Тези от тях, които биха могли да бъдат относими към поставените от Вас въпроси са :
-събира информация и поддържа информационна система за осигурените лица.
осигурителите и самоосигуряващите се лица:
-поддържа информационна система за лицата, които работят по трудово правоотношение;
-издава информационен бюлетин;
-сключва договори за предоставяне на информация, информационни продукти за обработване на информация и за дейности по социалното осигуряване.
Средствата в бюджета на ……………………институт се формират от приходи, заеми и субсидии, изчерпателно изброени с разпоредбата на чл.20. ал.2 от КСО. В т.5-8 на чл.20, ад.2 от КСО тези средства са посочени като приходи от :
– продажба на осигурителни книжки, изплащателникартони и формуляри – утвърдени образци от управителя на ………………….. институт:
– приходиот таксиза заверканапреписина документи,издаваниот……………. институт;
1. приходи от такси за издаване на удостоверения:
– приходи и доходи от собственост и неданьчни приходи.
На основание чл.37. ал.5, т.9. във връзка с чл.2(). ял.2. т.5-8 от КСО е издадена Тарифа за цените и начините на ценообразуване за изготвяне на специализирани продукти и услуги, в която са установени такси за определени слуги и стоки, извършвани от .. ИНСТИТУТ. Предоставяните от Вас услуги и специализирани продукти са посочени в писмото Ви в следните пет групи :
1/ предоставяне на справки при поискване от страна на физически или юридически лица. които се изготвят от един или повече информационни източници от базата данни на .. ИНСТИТУТ /т. 1-8 от тарифата/
2/_статистически издания на .. ИНСТИТУТ на хартиен или електронен носител /т.9-12 от тарифата/
З/ издаване на удостоверения на пенсионери и други осигурени лица за размера на пенсията или размера на получените обезщетения и момоши от ДОО: заверка на пенсионни документи /т. 13 от тарифата/
4/ издаването на осигурителни книжки и продажба на болнични листа /т. 13 и. й, к от тарифата/
5/ ксерокопирни услуги и доставките на различни видове носители, на които се предоставя информация /дискети, аудиокасети. видеокасети и други/ /т. 14 от тарифата/
1.2. Данъчно третиране по ЗДДС
Съгласно разпоредбата на чл.З, ал.5 от ЗДДС. не са данъчно задължени лица държавата, държавните и местните органи за всички извършвани от тях дейности или доставки в качеството им на орган на държавна или местна власт, включително в случаите, когато събират такси, вноски или възнаграждения за тези дейности или доставки, с изключение на конкретно изброените в същия законов текст. Предвид параграф 1. т.7 от ДР на ЗДДС. “дейности или доставки, извършвани от държавата, държавните и местните органи в качеството им на орган на държавната или местната власт“ са дейностите или доставките, извършени от лице, създадено със закон, когато:
– се извършват в изпълнение на правомощията му, произтичащи от нормативен акт, и не могат да се извършват от търговец, освен ако това му е възложено със закон;
– е установена такса с нормативен акт.
Предвид гореизложената в т. 1.1 от настоящото писмо фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба следва да се приеме, че Националният осигурителен институт осъществява дейности в изпълнение на правомощията м, произтичащи от нормативен акт. В случая, ако за същите се дължи такса, която е установена с нормативен акт .. ИНСТИТУТ не е данъчно задължено лице и не извършва независима икономическа дейност. Т.е. дейностите или доставките, извършвани от .. ИНСТИТУТ в изпълнение на правомощията му. произтичащи от нормативен акт, за които е установена такса с нормативен акт, ще са извън обхвата на ЗДДС.
Видно от изложеното в т. 1.1. на настоящето писмо е издадена Тарифа за цените и начините на ценообразуване за изготвяне на специализирани продукти и услуги, в която са установени такси за определени услуги и стоки, извършвани от .. ИНСТИТУТ.
В случая не е изпълнено второто условие посочено в параграф 1, т.7 от ДР на ЗДДС -таксата да е установена с нормативен акт. Мотивите ни за това са следните:
Съгласно чл.5, ал.5 от Конституцията на Република България, всички нормативни актове се публикуват. Смисълът на глагола “публикувам“ е еднакъв с този на глагола “обнародвам“ — давам гласност, довеждам до знанието на. Поради това считаме, че волята на законодателя е била нормативните актове да бъдат обнародвани в Държавен вестник. Нормативен акт, който не е обнародван, няма правно действие и ако бъде приложен, преди да бъде публикуван, ще е налице незаконно действие, извършено без правно основание. В този смисъл е налице еднаква и непротиворечива съдебна практика: примерно решение № 98/20.06.1996 г. на Конституционния съд: решение № 2174/11.03.2004 г., 5-членен състав на Върховния административен съд. Цитираната по-горе тарифа не е обнародвана.
Според Закона за нормативните актове такива са законите, кодексите, правилниците, наредбите и инструкциите. Ако закон предвижда издаване па нормативен акт по приложението па този закон, задължително се посочват вида на акта, органът, който трябва да го издаде и дали овластяването се отнася до цялата материя, уредена в закона или до нейни отделни части /чл.42 от Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове/. Дори и да се приеме, че обсъжданата тарифа е нормативен акт. който попада в обхвата на чл.4, ал.1. т. 12 от Закона за “Държавен вестник“ /ЗДВ/. то не са изпълнени нито изискванията на чл.42 от Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове – в чл.37. ал.5. т.9 от КСО не е посочен вида на акта, който
Управителят на …………Институт следва да издаде, нито е налице основание за обнародване в Държавен вестник, тъй като в чл.4, ал.1. т. 12 от ЗДВ е записано, че в съответния закон изрично следва да е предвидено обнародване в Държавен вестник, каквото в случая също не е налице.
Дори и тези изисквания в един бъдещ момент да бъдат изпълнени, като се извърши изменение на КСО в обсъждания смисъл, съществува и друго основание, поради което приемаме, че тарифата не е нормативен акт. Издаването на тарифи е уредено в Закона за държавните такси /ЗДТ/. С тях държавни органи и бюджетни организации определят размери на такси /в случая би могла да е относима разпоредбата на чл.4. б.“о“ от ЗДТ/. В чл.37, ал.5, г.9 от КСО обаче е предвидено, че Управителят на ……………………….. Институт определя пени за услуги и дейности, а не че утвърждава тарифа за събиране на държавни такси. Т.е. независимо, че обсъжданият акт е наименуван “Тарифа“, по своя характер той представлява ценоразпис. Налице е законова възможност да постъпват приходи за дейностите по чл.20. ал.2. т.5-8 от КСО. което означава, че те не се извършват безвъзмездно, което автоматично не води до наличие на правно основание за издаване на Тарифа за събиране на държавни такси за съответните услуги и дейности.
Предвид горното, ……………………….. Институт независимо от факта, че осъществява дейности в изпълнение на правомощията м, произтичащи от нормативен акт. същият е данъчно задължено лице за доставките на услуги и стоки, за които са определени такси с Тарифа за цените и начините на ценообразуване за изготвяне на специализирани продукти и услуги.
С данък върху добавената стойност се облага всяка възмездна облагаема доставка на стоки и услуги на основание чл.2, т. 1 от ЗДДС. Съгласно чл. 12. ал. 1 от ЗДДС, облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9. когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго. Посочените доставки на стоки и услуги в Тарифа за цените и начините на ценообразуване за изготвяне на специализирани продукти и услуги не попадат в определените като освободени доставки в глава четвърта на ЗДДС. Предвид горепосоченото и на основание чл. 12, ал.1 от ЗДДС тези доставки са облагаеми такива.
Следва да се има предвид, че тези от дейностите, които биха могли да се извършват и от търговец, освен ако това му е възложено със закон, дори и ако …………….. институт извършва тези дейности в изпълнение на правомощията му, произтичащи от нормативен акт и за които е установена такса с нормативен акт, същите ще са предмет на облагаеми доставки. Такива биха могли да бъдат дейностите, посочени в точки 9-12, 13. 14 от Тарифата за цените и начините на ценообразуване за изготвяне на специализирани продукти и услуги.
1.3. Данъчно третиране по ЗКПО
Съгласно чл.248 от ЗКТЮ, приходите на бюджетните предприятия от сделки по чл. 1 от Търговския закон (ТЗ), както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, се облагат с данък върху приходите.
Видно от цитираната разпоредба, същата препраща към чл.1 от ТЗ, където са изброени видовете търговски сделки. С оглед на това. че по своя статут бюджетните предприятия не са търговци и извършването на търговски сделки за тях не е основна дейност, то част от сделките, посочени в чл.1. ал.1 от ТЗ, практически не биха могли да се извършват от бюджетни предприятия. Т’

Оценете статията

Вашият коментар