данъчното третиране на авансовите плащания

Изх. № 26-Х-8 Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Относно: данъчното третиране на авансовите плащания
Уважаема госпожо
По повод Ваше запитване вх. № 26-Х-8/16.03.2007г. на ЦУ на НАП, изразявам следното становище относно данъчното третиране на авансовите плащания:
1. При сключен договор за доставка на стока, по която е налице авансово плащане, но все още не е доставена стоката, предмет на доставката:
Съгласно чл. 25, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/. данъчното събитие възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена или услугата е извършена. Съгласно чл.25. ал. 6 от ЗДДС, когато преди да е възникнало данъчно събитие по ал. 2, 3 и 4 от същия закон, се извърши плащане по доставката, данъкът става изискуем при получаване на плащането, с изключение на получено плащане във връзка с вътреобщностна доставка.
Следователно, в настоящия случай, в случай, че не е прехвърлена собствеността върху стоката и не е налице заплащане на стоката, данъчното събитие все още не е възникнало. Независимо от това. предвид наличието на плащане, което предхожда прехвърлянето на собствеността, на основание чл.25, ал.6 от ЗДДС възниква задължение за начисляване на дължимия ДДС при получаване на плащането. Съгласно чл.26. ал.2 от ЗДДС. данъчната основа ще включва възнаграждението получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или друго лице, без данъка по този закон. Тъй като в случая полученото по доставката е само аванс по същата, то данъчната основа на частичното плащане е само възнаграждението, платено към момента по доставката, т.е. получения аванс.
2. При сключен договор за доставка на стока, по която е налице авансово плащане, доставена е стоката, предмет на доставката, след което се доплаща останалата стойност на сделката:
На основание чл. 25, ал.2 от ЗДДС, данъчното събитие възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена или услугата е извършена. Следователно, след прехвърляне на собствеността възниква данъчното събитие, независимо че цялото плащане все още не е извършено. Съгласно чл.25, ал. 6 от ЗДДС. когато преди да е възникнало данъчно събитие по ал. 2, 3 и 4 от същия закон, се извърши плащане по доставката, данъкът става изискуем при получаване на плащането, с изключение на получено плащане във връзка с вътреобщностна доставка. Предвид наличието на плащане.
1
което предхожда прехвърлянето на собствеността, на основание чл,25, ал.6 от ЗДДС възниква задължение за начисляване на дължимия ДДС при получаване на плащането.
Дължимият данък следва да бъде изчислен върху цялата стойност на данъчната основа на доставката съгласно правилата на чл.25 и 26 от ЗДДС.
3. При сключен договор за доставка на услуга с уговорено изпълнение и плащане на завършен етап, по която е налице авансово плащане, започнало е изпълнение, но услугата не е завършена:
Общото правило на чл. 25, ал.2 от ЗДДС гласи, че данъчното събитие възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена или услугата е извършена. Изключението от това правило е уредено в чл.25, ал.4 от ЗДДС, съгласно който при доставка с периодично, поетапно или непрекъснато изпълнение, с изключение на доставките по чл. 6, ал. 2, всеки период или етап, за който е уговорено плащане, се смята за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата, на която плащането е станало дължимо. Следователно, в настоящия случай всяко завършване на етап от услугата се счита за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата, на която плащането е станало дължимо съобразно уговорката между страните. Следва да се има предвид, че съгласно чл.25, ал. 6 от ЗДДС, когато преди да е възникнало данъчно събитие по ал. 2, 3 и 4 от същия закон, се извърши плащане по доставката, данъкът става изискуем при получаване на плащането, с изключение на получено плащане във връзка с вътреобщностна доставка. Дължимият данък следва да бъде изчислен върху стойността на данъчната основа на доставката като се има предвид, че на основание чл.26, ал.2 от ЗДДС, данъчната основа ще включва възнаграждението, което е получено за частта на аванса от доставчика във връзка с доставката, от получателя или друго лице, без данъка по този закон.
//

Оценете статията

Вашият коментар