Данъчно третиране на доставките на сгради, които не са нови, по смисъла на ЗДДС, в сила от 01.01.2007г;

Изх. № 24-30-59……………..
Дата: .…………… .2008 г.
Относно: Данъчно третиране на доставките на сгради, които не са нови, по смисъла на ЗДДС, в сила от 01.01.2007г;
Във връзка с поставения въпрос във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-30-59/ 26.03,2007г. е изложена следната фактическа обстановка:
Дейността на „………..“ ООД е покупко – продажба на стари къщи, като юридическото лице не извършва строителство на нови сгради.
Въпросите Ви са:
За продадените от лицето стари къщи дължи ли се ДДС?
В Регистър „Дневник за покупки“ трябва ли да се отразяват фактурите за разходи на фирмата и начисления данък?
След като фирмата няма да начислява ДДС върху продажбите си, следва ли да ползва данъчен кредит върху извършените разходи?
Следва ли юридическото лице да подава ежемесечно Справка – декларация по ЗДДС, след като не начислява ДДС върху продажбите си?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба по зададените от Вас въпроси, на основание чл.10, ал.1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите, считаме, че отговорите на първите три, зададени от Вас въпроси се съдържат в текстовете на Раздел 11, Б.“А“, т.З и Раздел V, т.З от Указание с Изх. № 91-00-261/04.09.2007г. на Изпълнителния Директор на Националната Агенция по Приходите, копие от което, Приложено, Ви изпращаме.
По отношение на въпроса за подаване на Справки – декларации по Закона за данъка върху добавената стойност. Ви обръщаме Внимание на разпоредбите на чл.125. ал.1 от същия, а именно, регистрирано по същия закон лице подава справка – декларация, съставена въз основа на отчетните регистри по чл.124, с изключение на случаите по чл.157 от същия, за всеки данъчен период. Характера на извършваните от дружеството доставки е неотносим към задължението му като регистрирано по ЗДДС лице да подава Справка – декларация, съгласно разпоредбите на чл. 125 от Закона.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията

Вашият коментар