Данъчно третиране на освободени доставки по смисъла на чл.39, ал.5 от ЗДДС/Обн. ДВ 6р.63/2006г., в сила от 01.01.2007г./;

Изх. № 24-30-6……………..
Дата: .…………… .2008 г.
Относно: Данъчно третиране на освободени доставки по смисъла на чл.39, ал.5 от ЗДДС/Обн. ДВ 6р.63/2006г., в сила от 01.01.2007г./;
Във връзка с поставения въпрос във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-30-6/25.01.2007г. е изложена следната фактическа обстановка:
„…………….“ ЕТ извършва превоз на болни на хронично хемодиализно лечение до Хемодиализен център – гр………., за което притежава всички необходими документи.
Въпросът Ви е:
Извършваната от фирмата дейност следва ли да се третира като доставка по реда на чл.39, т.5 от ЗДДС?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададения от Вас въпрос на основание чл.10, ал.1. т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Освободените доставки и придобивания са посочени в Глава Четвърта от Закона за данък върху добавената стойност.
Съгласно чл.39, т.5 от същия нормативен акт, освободена доставка е извършването на транспортни услуги за болни или ранени лица със специално предназначени превозни средства и от надлежно оправомощени органи. В Закона за данъка върху добавената стойност и Правилника за неговото приложение не е дадена дефиниция на понятието „надлежно оправомощени органи“.
Тълкувайки цитираната разпоредба и понятието „надлежно оправомощени органи“, считаме, че волята на законодателя е да бъдат освободени от облагане с данък върху добавената стойност посочените услуги по чл.39, т.5 от Закона, от надлежно оправомощени лица по съответния нормативен ред, предвиден в българското законодателство.
Предвид гореизложеното, и въз основа на предоставения от Вас договор, считаме, че може да се направи извод, че ЕТ „…………………………“ попада в кръга на надлежно
оправомощени органи по чл.39, г.5 от ЗДЦС и транспортните услуги, които извършва, следва да се третират като освободени доставки.
//’

Оценете статията

Вашият коментар