данъчно третиране на електронна търговия със стоки съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

3_1045/21.05.2018 г.
ЗДДС, чл. 6, ал. 3, т. 3;
ЗДДС, чл. 7, ал. 4;
ЗДДС, чл. 14, ал. 1;
ЗДДС, чл. 17, ал. 1 и ал. 2;
ЗДДС, чл. 25, ал. 3, т. 2 и 3;
ЗДДС, чл. 27, ал. 1;
ЗДДС, чл. 51, ал. 2;
ЗДДС, чл. 52, ал. 2;
ЗДДС, чл. 113, ал. 1, ал. 3, т. 1 и ал. 4;
ЗДДС, чл. 117, ал. 1, т. 3;
ЗДДС, чл. 119, ал. 1 и ал. 2;
ППЗДДС, чл. 79, ал. 3;
ЗКПО, чл. 3, ал. 2;
ЗКПО, чл. 10;
ЗКПО, чл. 13;
ЗКПО, чл. 26, т. 2;
ЗКПО, чл. 77, ал. 1;
ЗКПО, чл. 92;
ЗКПО, § 1, т. 2 от ДР
Относно: данъчно третиране на електронна търговия със стоки съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
Според изложеното в запитването, в началото на тази година дружество е започнало извършване на продажби на стоки на крайни клиенти от Великобритания и Германия през платформа за електронна търговия на Амазон. Стоките, които са собствено производство – дървени предмети за бита (кутии, подноси, свещници, дребни предмети за декорация) досега са продавани само в България. Изпращането на стоките до клиентите във Великобритания и Германия се извършва чрез Интерлогистика куриер или Спиди. Плащането за направените продажби се получава веднъж или два пъти на тримесечие чрез превод по банков път от Амазон след като платформата си удържи съответните такси и комисионни. За същите лицето получава ежемесечни фактури/инвойси и ги отразява в дневника за покупки като вътреобщностна доставка с изготвения протокол за ВОП. Продажбите, съгласно получения банков превод, отразява като приход от населението в дневника за продажби и начислява ДДС, което се плаща в България. Пояснява се, че за последния месец е налице увеличение на ръста на продажбите. Тъй като е икономически неефективно да се изпраща всяка една продажба от България поради ниската пазарна цена на посочените стоки, съпоставена спрямо високата цена на куриерската услуга, лицето възнамерява да изпрати тези стоки на склад в Амазон, съответно във Великобритания и Германия, откъдето същите ще бъдат изпращани към клиентите след направена от тях поръчка.
Предвид горното са поставени следните въпроси:
1. След като стоките бъдат изпращани от складовете на Амазон към клиентите в тези две държави, следва ли да се разбира, че тези доставки не се третират като дистанционни продажби и е нужно лицето да се регистрира по ДДС, съответно във Великобритания и Германия и да подава ДДС-декларации в тези две държави, както и да плаща дължимия ДДС според тяхното законодателство независимо, че приходите от тези продажби към момента са много далеч под прага за регистрация и в двете държави – около 150 GBP нето приходи от продажби месечно във Великобритания и около 200 EUR нето приходи месечно в Германия? Издаването на фактури, ако клиентите изискват, трябва ли да съдържат реквизити според тяхното данъчно законодателство? Продажбите, които ще се отчитат в декларациите по ДДС в тези държави, нужно ли е се отчитат в справка-декларация по ЗДДС и в България, без да се начислява 20% ДДС – български данък, тъй като вече е начислен и платен ДДС в съответната държава членка на ЕС?
2. Къде подлежи на облагане с корпоративен данък доходът, реализиран от тези продажби – в България или в тези две държави, имайки предвид, че:
– стоките, които ще се изпращат към складовете на Амазон са произведени в собствената производствена база в България;
– след като изпратените от дружеството стоки пристигнат в техните складове, се обработват, съхраняват и изпращат към клиентите изцяло посредством производствения и човешки ресурс на Амазон;
– няма да се организира никаква търговска дейност чрез наемане на търговска площ, офис, склад или др., както и няма да има наети лица в никоя от двете държави;
– няма да извършва покупки от други физически/юридически лица в съответната
държава, които да са нужни по повод на тези продажби;
– издаването на фактури за клиенти от Великобритания и Германия ще бъде извършвано от офиса и с административния ресурс в България?
3. Ако този доход подлежи на корпоративно облагане в България, то тогава:
а/ по какъв начин да се включи в счетоводната отчетност – например като необлагаема с ДДС сделка или по друг начин?
б/ независимо, че е деклариран доходът от тези продажби в годишната данъчна декларация по ЗКПО и е платен корпоративен данък в България, необходимо ли е да се подава годишна данъчна декларация с посочен същия доход към данъчните администрации съответно на Великобритания и Германия и какъв документ е нужно да бъде приложен с цел избягване на двойно данъчно облагане?
При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗКПО (обн. ДВ, бр. 105/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 15/2018 г.), ЗДДС (обн. ДВ, бр. 63/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 24/2018 г.) и Правилника за прилагане на ЗДДС (ППЗДДС, обн. ДВ, бр.76/2006 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 24/2017 г.) е изразено следното становище:
Данъчно третиране по ЗДДС:
Съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 1 от ЗДДС, дистанционна продажба е доставката на стоки, за която са налице едновременно следните условия:
1. стоките се изпращат или транспортират от или за сметка на доставчика от територията на държава членка, различна от тази, в която транспортът приключва,
2. доставчикът на стоките е регистриран за целите на ДДС в държава членка, различна от тази, в която транспортът приключва,
3. получател по доставката е лице, което не е задължено да начисли ДДС при вътреобщностно придобиване на стоката в държавата членка, където транспортът приключва,
4. стоките не са нови превозни средства, не се монтират и/или инсталират от или за сметка на доставчика, не са предмет на специален ред за облагане на маржа на цената за стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети.
В конкретния случай, за дружеството горната хипотеза ще е налице ако стоката е изпратена от територията на страната до територията на друга държава членка директно на клиент, който е данъчно незадължено лице – физическо лице.
В случай, че стоките се изпращат от територията на страната до територията на Великобритания и/или Германия в склад на Амазон, от който ще бъдат изпращани към клиентите, е необходимо да се има предвид следното:
Мястото на изпълнение при доставка на стока е регламентирано в чл. 17 от закона. Съгласно ал. 1 на чл. 17 от ЗДДС мястото на изпълнение на доставка на стока, която не се изпраща или превозва, е мястото, където стоката се намира при прехвърляне на собствеността или при фактическото предоставяне на стоката по чл. 6, ал. 2. В нормата на ал. 2 на чл. 17 от закона е указано, че мястото на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът й към получателя.
По силата на чл. 6, ал. 3, т. 3 от ЗДДС за въз’

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »