данъчно третиране на финансова институция по ЗКПО.

Изх. № 24-34-877/07
Дата: .…………… .2008 г.
Относно: данъчно третиране на финансова институция по ЗКПО.
По повод Ваше писмено запитване с вх.№ 24-34-877/ 26.11.2007 г. по описа нана Националната агенция за приходите, Ви уведомявам следното:
В писмото е изложено, че основната дейност на ……………. е предоставяне на посреднически, консултантски и други услуги, свързани с договаряне на потребителски финансови продукти на клиенти съгласно сключени договори с местна и чуждестранни банки. През 2006 г. и 2007 г. …….получава по силата на цесионни договори вземания по кредити, отпуснати от банкова кредитна институция. ………. получава: погасителните вноски по главници и лихви по кредитите от момента на прехвърлянето им и текущо начислява приходи от лихви от същите; различни такси и комисионни за обслужване на кредитите (такса за разходите по управление и обработка, такса предсрочно погасяване и др.). Дружеството купува чрез инвестиционен посредник корпоративни облигации, по които получава лихви. Дружеството използва инструментите валутен суап и валутен форуърд, договорени с местна банка с нехеджиращи цели. Въпросът, поставен в запитването на…………… се свежда до това, дали дружеството е финансова институция по смисъла на чл.З от ЗКИ.
Съгласно § 1, т.26 от ДР на ЗКПО „Финансови институции“ са и тези по смисъла на чл.З от Закона за кредитните институции (ЗКИ). Т.е. лице, различно от кредитна институция, чиято основна дейност е извършването на една или повече от дейностите, посочени чл.2. ал.2. т.5 — 14, както и отпускането на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. Доколкото в закон не е предвидено друго, за извършването на дейностите по ал. 1 на чл.З от ЗКИ не е необходимо разрешение. В срок 14 дни от започване на дейността си финансовите институции, които не подлежат на лицензиране и надзор по друг закон, уведомяват БНБ за кръга на извършваните от тях сделки. Българската народна банка може да изисква от всяка финансова институция да й предостави информация относно правния статут и дейността си. Следователно финансовите институции по смисъла на чл.З от ЗКИ осъществяват дейността си при условията на регистрационен режим.
Вземанията са финансови активи, които се третират счетоводно в съответния приложим стандарт – МСС 39 – Финансови инструменти: признаване и оценяване или СС 32 – Финансови инструменти. По силата на действащото счетоводно законодателство след 31.12.2001 г. вземанията не се провизират, а подлежат на проверка за обезценка по реда на приложимия счетоводен стандарт. Данъчното третиране на последващите оценки на финансовите активи и пасиви на нефинансовите предприятия се съдържа в глава осма ..Данъчни временни разлики“ на ЗКПО. Съгласно чл.34, ал.1 от ЗКПО приходите и разходите от последващи оценки (преоценки и обезценки) на активи и пасиви не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане. Непризнатите за данъчни цели приходи и разходи от последващи оценки на вземания се признават в годината, в която настъпи някое от обстоятелствата, посочени в чл.З 7. т. 1-6 от ЗКПО.
1
Действащият ЗКПО в глава шестнадесета регламентира специфични правила при определяне на данъчния финансов резултат на финансовите институции. Съгласно чл.96 от ЗКПО последващите оценки на финансовите активи и пасиви, извършени от финансови институции не формират данъчни временни разлики и се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане. Финансовите институции не прилагат чл.34. 35 и 37 по отношение на финансовите активи и пасиви.
Описаните по-горе дейности на БРС не попадат в обхвата на дейностите по чл.2, ал.2, т.5-14 от ЗКИ. Дружеството не е описало сред основните си дейности отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. Следователно дружеството не е финансова институция по смисъла на чл.З от ЗКИ, съответно по смисъла на § 1, т.26 от ДР на ЗКПО и следва да прилага общия данъчен режим по отношение на последващите оценки на активи и пасиви, регламентиран в глава осма на(ЗКПО).
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//

Оценете статията

Вашият коментар