ЗА, чл.1, aл. 3

Изх. № 24-34-89
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Във връзка с писмено запитване, постъпило вна НАП с вх. № 24-34-89/……………2007 г., изразявам следното становище:
Съгласно чл. 1, ал. З от отм. Закон за акцизите (в сила до 31.12.2005 г.), лицата, които организират хазартни игри, включени в Тарифата за акцизите, внасят акциза предварително, на тримесечни вноски, преди започване на съответната хазартна дейност. Авансовите вноски се правят съответно до 3 януари, 1 април, 1 юли и 1 октомври (чл. 7, ал. 2 от ЗА).
Дружество организатор на хазартни игри, получило разрешение от Държавната комисия по хазарта (ДКХ), дължи акциз, съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1 1 от ЗА , във връзка с чл. 7, ал. 2 от ЗА и раздел IV, т. 22-24 от Тарифата към ЗА, от датата на получаване на разрешението за вписаните игрални съоръжения.
За организаторът на хазартни игри възниква задължение за заплащане на акциз с получаване на разрешение от ДКХ и акцизът се заплаща в пълния размер за съответното тримесечие, през което е издадено разрешението на ДКХ. Законът за акцизите не предвижда възможността авансовата вноска да бъде определена пропорционално на времето, за което е експлоатирано съоръжението.
Съгласно Вашето писмо, проверяваното дружество не е внасяло акциз през посочените периоди от време, позовавайки се на писма, с които уведомява ДКХ за временно преустановяване на дейността. В тази връзка, ДКХ ни уведомява, че не се произнася по уведомления, касаещи чл. 76, ал. 4 от Закона за хазарта (ЗХ).
Тази разпоредба на Закона на хазарта (чл. 76, ал. 4 от ЗХ) не е обвързана с
промяна в задължението на лицето по отношение заплащането на дължимия акциз. За
да е налице основание за незаплащане на акциз е необходимо да бъде преустановено
действието на разрешението за упражняване на хазартна дейност. Няма нормативно основание организаторът на хазартни игри да преустановизаплащането на акциз при временно преустановяване на дейността.
//

Оценете статията

Вашият коментар