Данъчно третиране на извършвана посредническа услуга по доставка па автомобили – втора употреба, с получател на услугата – лице, регистрирано по ДДС в Холандия;

Изх. № 24-33-110……………..
Дата: .…………… .2008 г.
Относно: Данъчно третиране на извършвана посредническа услуга по доставка па автомобили – втора употреба, с получател на услугата – лице, регистрирано по ДДС в Холандия;
Във връзка с поставения въпрос във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-33-110/26.02.2007г. е изложена следната фактическа обстановка:
„………..“ ЕООД – регистрирано лице по З ДДС, извършва посреднически услуги по доставка на стоки втора употреба с получател на услугата – лице, регистрирано по ДДС в Холандия.
Въпросите Ви са:
За хонорара, който се фактурира от българската фирма към холандската фирма, дължим ли е ДДС?
Има ли право на данъчен кредит българската фирма по фактурите за покупки, свързани с дейността по посредничеството?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси, на основание чл.10, ал.1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
Тъй като визираната посредническа услуга е извършена към лице, установено и регистрирано по ДДС на територията на друга държава – членка, и посредничеството е във връзка с доставка на стоки, считаме, че посочените в Запитването въпроси не попада в хипотезите на услуги по чл.24, ал.1 или ал.2 от Закона.
Съответната посредническа услуга е свързана с доставката на стоки – втора употреба, а не във връзка на услуга, поради което, считаме, че следва да бъдат спазени разпоредбите на чл.21, ал.1 от материалния закон, а именно, че мястото на изпълнение за тази доставка на услуга е мястото, където доставчикът на стоките е установил своята дейност, или обектът от който извършва дейността си.
Тъй като представляваната от Вас българската фирма – доставчик по услугата за посредничество е регистрирана по материалния закон, то мястото на изпълнение по въпросната доставка е територията на Република България.
В този случай, българската фирма, доставчик на услугата по посредничеството ще следва да издаде данъчен документ – фактура, с всички реквизити по чл.114, ал.1 от закона. Съгласно чл.66, ал.1 от същия нормативен акт. ставката на данъка за гази доставка на услуга е двадесет на сто върху формираната данъчна основа но реда па чл.26 от същия.
Регистрирано по материалния закон лице има право да приспадне данъка за получените стоки и услуги, които използва за целите на извършваните от него доставки, като условията за упражняване на това право са визирани в разпоредбите на чл.71 от Закона.’

Оценете статията

Вашият коментар