данъчното облагане и задължителното осигуряване на пенсионер, едноличен търговец, който е регистриран земеделски производител

Изх. № 24-33-109
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: данъчното облагане и задължителното осигуряване на пенсионер, едноличен търговец, който е регистриран земеделски производител
Уважаеми г – н ,
Във връзка с Ваше писмо, заведено в ЦУ на НАП с вх. № 24-33-109/26.02.2007 г., изпратено ни за разглеждане от Д“ОУИ“ гр. ==== на НАП, изразяваме следното становище:
I. Данъчно облагане на едноличен търговец — земеделски производител.
Данъчното законодателство не въвежда задължение за регистрация като земеделски производител на физическите лица, включително едноличните търговци, но наличието на такава има значение за определяне на данъчните им задължения. В тази връзка са налице следните възможности:
1. На основание чл. 13, ал. З от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 1 януари 2007 г., не се облагат с данък доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци, за производство на непреработена растителна и животинска продукция, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност. Следователно, за да се приложи цитираната норма е необходимо, Вие като едноличен търговец едновременно да отговаряте на следните условия:
•Да сте регистриран като тютюнопроизводител или като земеделски производител.
В тази връзка, имайте предвид, че въз основа на вписването на земеделския производител се издава регистрационна карта по образец съгласно приложение № 1 към Наредба № 3 от 29 януари 1 999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, издадена от Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа (Обн. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 1999г., … поел. изм. ДВ. бр.23 от 16 Март 2007г.). На основание чл. 5, ал. З и 5 от цитираната наредба регистрираните земеделски производители представят ежегодно до 25 март актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри. Въз основа на представената информация областна дирекция “Земеделие и гори“ заверява регистрационната карта на земеделския производител за срок до 25 март на следващата година. Регистрационната карта заедно с разпечатка или заверени от ОД “ЗГ“ копия на анкетни карти с анкетни формуляри служи за легитимиране на земеделските производители пред контролните органи и финансиращите институции.
• Да сте получил доходи от производство на непреработена растителна и животинска продукция, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност.
За целите на данъчния закон понятието „непреработена растителна и животинска продукция“ е дефинирано в разпоредбата на § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ и това е всеки първичен продукт, получен от растенията и животните, който се използва в естествен вид, без да е подлаган на технологична обработка или преработка, в резултат на която да са настъпили физико-химични изменения в състава.
2. В случай, че не сте регистриран като земеделски производител, доходите от стопанската Ви дейност като едноличен търговец ще се облагат по общия ред на Раздел II от глава пета на ЗДДФЛ, включително за производството на непреработена растителна и животинска продукция. В този случай, облагаемият доход от стопанска дейност като едноличен търговец е формираната по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) данъчна печалба. Във връзка с документирането на разходите за дейността Ви като едноличен търговец е необходимо да имате предвид следното:
В Глава осма на Търговския закон (ТЗ) едноличният търговец се определя като физическо лице. Невъзможно е да осъществявате търговски сделки със себе си и да бъдете едновременно и доставчик и получател по такива сделки. Аргументите за това се извличат, както от Търговския закон, така и от Закона за задълженията и договорите, който дефинира правната същност на договора (вкл. договора за покупко-продажба) като съглашение между две или повече лица.
На основание чл. 10, ал. 1 от ЗКПО, счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството, отразяващ вярно стопанската операция. В този смисъл, ако като едноличен търговец извършвате производство на земеделска продукция и разходите Ви за тази дейност (в т.ч.: препарати, семена и т.н.) са документално обосновани няма пречка същите да се признават за данъчни цели.
П. Задължително осигуряване на пенсионер, който е едноличен търговец или земеделски производител.
Съгласно чл. 4, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ лицата, които упражняват трудова дейност като еднолични търговци или земеделски производители, не подлежат на задължително осигуряване при условие, че са придобили право на пенсия. Осигуряването им за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт или за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица е уредено като право, което може да бъде упражнено по тяхно желание.
Пенсионерите са здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет върху размера на получаваната пенсия (чл. 40, ал. 1, т. 4 от Закона за здравно осигуряване /ЗЗО/). Въпреки това, когато са еднолични търговци те попадат в обхвата на 40, ал. 1, т. 6 от ЗЗО и дължат здравно осигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 1, т. 2 от същия закон. Вноските се определят и внасят авансово върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО), и върху годишния осигурителен доход определен като разлика между декларирания доход и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски.
В хипотезата при която пенсионер, едноличен търговeц е вписан в Регистъра на земеделските производители, здравното осигуряванане се провежда по реда, предвиден в ЗЗО за регистрираните земеделски производители.
На основание чл. 40, ал. 1, т. 2 от Закона, вноските се правят върху осигурителните доходи, определени с КСО. Съгласно чл. 6, ал. 7, т. 2 от Кодекса месечният осигурителен доход за регистрираните земеделски производители е определен между петдесет на сто от минималния и максималния месечен размер на дохода, съгласно ЗБДОО за съответната година. В чл. 6, ал. 7, т. З от КСО е предвиден преференциален размер на месечния осигурителен доход за регистрираните земеделски производители, които упражняват само земеделска дейност – между 25 на сто от минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със ЗБДОО за съответната година.
Регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност (чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО).
След като пенсионер, едноличен търговец със статут на регистриран земеделски производител упражнява и друга дейност освен земеделската, месечните авансови здравни вноски се правят единствено върху дохода по чл. 6, ал. 7, т. 2 от КСО, респективно върху не по-малко от 110 лв. и не повече от 1400 лв. Срокът за внасянето им е до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. По отношение на месечния осигурителен доход, лицето не може да ползва привилегированият правен режим по чл. 6, ал. 7, т. З от КСО. Освен това доходите от дейността, извън земеделската подлежат на годишно изравняване.
При провеждане на здравното осигуряване на разглежданата категория лица, следва да се има предвид, че вноските се внасят върху сбора от осигурителните доходи по следния ред:
пенсии;
осигурителен доход като самоосигуряващи се лица,
но върху не повече от максималния размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (1400 лв. през 2007 г.). Съгласно чл. 2 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, здравноосигурителната вноска за 2007 г. е определена в размер 6 на сто.
Що се касае до фирмата на едноличен търговец след регистрацията му като земеделски производител, считаме че промяна на наименованието не се налага. Едноличният търговец е физическо лице, вписано в търговския регистър. Вписването му като търговец не променя неговата правосубектност или патримониум. Фирма е наименованието, под което физическото лице упражнява занятието си и се подписва. Доколкото за едноличният търговец е налице правна възможност да упражнява разнородна дейност, придобиването на статут „регистриран земеделски производител“ само по себе си не е задължителна предпоставка за изменение на наименованието.
ЗАМ.
/КР. СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар