По повод Ваше писмено запитване, препратено в ЦУ на НАП и заведено с вх. № 24-33-118 от ………2007 г., изразявам следното становище:

Изх. № 24-33-118
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: По повод Ваше писмено запитване, препратено в ЦУ на НАП и заведено с вх. № 24-33-118 от ………2007 г., изразявам следното становище:
Предвид описаното в запитването Ви, сте изплатили обезщетение по чл. 104, ал. З от Закона за държавния служител (ЗДСл) в размер на 6 брутни заплати върху което сте удържали и внесли данък, но не уточнявате кога е изплатено въпросното обезщетение.
От 01.01.2007 г. е в сила новият Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), съгласно който правоотношенията с държавни служители са посочени като трудови правоотношения (§ 1, т. 26, б. “б“ от ДР). На основание чл. 24, ал. 1 от същия закон, облагаемият доход от трудови правоотношения е трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, с изключение на доходите, посочени в ал. 2, сред които в т. 8 са визирани обезщетенията по чл. 104, ал. З и4 от ЗДСл.
Предвид тази законова разпоредба обезщетението по чл. 104, ал. З от ЗДСл не подлежи на облагане с данък, поради което удържания и внесен от Вас данък е недължимо платен и подлежи на прихващане/възстановяване по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Имайте предвид, че и по реда на отменения Закон за облагане доходите на
физическите лица (в сила до 01.01.2007 г.), обезщетенията по чл. Ш4, ал. З от ЗДСл се
третираха като доход, който не подлежи на облагане по силата на чл./19, ал. 2, т.6 от същия
закон.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:

Оценете статията

Вашият коментар