Данъчно третиране на командировъчните пари по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Дължимост на осигур

Изх. № 24-34-476……………..
Дата: .…………… .2008 г.
ОТНОСНО: Данъчно третиране на командировъчните пари по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Дължимост на осигурителни вноски.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ……..,
Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението – София и препратено по компетентност в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ вна Националната агенция за приходите (вх. № 24-34-476/22.05.2007 г.), с оглед унифициране на практиката по прилагане на ЗДДФЛ и ЗКПО, помолихме да изрази становище по поставените от Вас въпроси и Дирекция „Данъчна политика“ на . Предвид изразеното становище от Дирекция „Данъчна политика“ (наш вх. № 04-19-866/07.01.2008 г.), както и в съответствие с нормативната уредба, Ви уведомявам следното:
1. Относно данъчното третиране на командировъчните пари по реда и при условията ЗДДФЛ:
Както е указано и в запитването Ви:
-съгласночл.13,ал.1,т.23 отЗДДФЛнесаоблагаемиполученитепо извънтрудови правоотношения суми за пътни и квартирни пари, когато са за сметка на възложителя и са доказани документално по реда на действащото законодателство, както и дневните командировъчни пари, но не повече от двукратния им размер, определен за лицата по трудови правоотношения;
-съгласно чл.24, ал.2, т.5 от ЗДДФЛ в облагаемия доход от трудови правоотношения не се включва стойността на:
а)пътните и квартирните пари, доказани документално по реда на действащото законодателство;
б) дневните командировъчни пари, но не повече от двукратния им размер, посочен в нормативен акт.
Видно от цитираните разпоредби, за целите на данъчното облагане е лимитиран само размерът на дневните командировъчни пари – същите са необлагаем доход до двукратния им размер, посочен в нормативен акт. По отношения на пътните и квартирните пари в ЗДДФЛ е установено изискване за документалното им доказване по реда на действащото законодателство, но не и изискване относно размерите им, посочени в нормативен акт. Следователно изплатените пътни и квартирни пари по трудови и извънтрудови правоотношения не са облагаем доход по смисъла на ЗДДФЛ, без оглед размерите им.
II. Относно данъчното третиране на командировъчните пари по реда и при условията на ЗКПО:
При данъчното третиране на разходите за пътуване и престой на физически лица за 2007г. следва да се има предвид, че разпоредбата на чл.ЗЗ е променена, като промяната влиза в сила от 01.01.2007г. (Закон за изменение и допълнение на ЗКПО, обн. ДВ бр.ПО от 21.12.2007г.).
Разходите за пътуване и престой, попадащи в обхвата на чл.ЗЗ, ал.1 от ЗКПО, са признати за данъчни цели без оглед на размера им. Разбира се, за да бъдат данъчно признати, те следва да бъдат документално обосновани в съответствие с изискванията на чл. 10 от ЗКПО.
III. Дължимост на осигурителни вноски:
Съгласно чл.1, ал.7, т.1 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски не се начисляват и внасят осигурителни вноски върху пътните, дневните и квартирните пари при командировка или заместващите ги възнаграждения, включително тези по § 3 от допълнителните разпоредби на Постановление № 133 на Министерския съвет от 1993 г. за приемане на Наредба за допълнителните и други трудови възнаграждения, или изплатените за сметка на възложителя на лица, работещи без трудови правоотношения.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ:
//

Оценете статията

Вашият коментар