данъчно третиране на комисионни от продажби на самолетни и автобусни билети в страната, както за страни от ЕО, така ч за страни, извън ЕО, съгласно разпоредбите на ЗДДС и ППЗДДС;

Изх. № 24-31-17
Дата: 21. 02. 2008 г.
Относно: данъчно третиране на комисионни от продажби на самолетни и автобусни билети в страната, както за страни от ЕО, така ч за страни, извън ЕО, съгласно разпоредбите на ЗДДС и ППЗДДС;
Във връзка с поставените въпроси във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-31-17/ 22.01.2007г. е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството се интересува как ще се третират комисионните от продажба на самолетни и автобусни билети за страни — членки на ЕО. така и за трети страни и територии?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба по зададените от Вас въпроси, на основание чл.10, ал.1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите, изразявам следното становище.
По смисъла на чл.36, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност, облагаема доставка с нулева ставка на данъка е доставката на услуги, предоставени от агенти, брокери и други посредници, действащи от името и за сметка на друго лице, когато са свързани с доставките по Глава трета от същия закон.
Глава трета, и по – конкретно, чл.29, ал.1 от Закона, третират доставките по международен транспорт на пътници като облагаема доставка с нулева ставка на данъка, в случаите в които: превозът се извършва от място на територията на страната до място извън нея: превозът се извършва от място извън територията на страната, до място на нейна територия; и
между две места на територията на страната, когато е част от превоз на пътници при горепосочените две хипотези.
Следователно при предоставянето на посредническа услуга — като комисионер, при продажбата на самолетни или автобусни билети от името и за сметка на доставчик на услугите по международен превоз на пътници, следва да се счита, че съгласно разпоредбата на чл.36, ал.1 от материалния закон, че е налице облагаема доставка със ставка на данъка – нула на сто.
Документите, доказващи доставките по чл.36. ал.1 от ЗДДС са регламентирани с текстовете на чл.38 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *