данъчно третиране на услуги, извършвани от лице, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/.

Изх. № 24-30-62
Дата 28. 12. 2011 г.
ЗДДС, чл. 12, ал. 1;
ЗКПО, чл. 30;
ЗКПО, чл. 90.
Относно: данъчно третиране на услуги, извършвани от лице, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/.
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-30-62/03.11.2011 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Фондация за защита на животните, регистрирана в частна полза по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/, е създадена с цел осигуряването на нормални условия на живот и съществуване на бездомните и безстопанствени животни. Фондацията стопанисва общински приют, като съгласно сключен договор с общината, същата възлага на изпълнителя /фондацията/ да извърши залавяне, настаняване в приют и ветеринарномедицинско обслужване на безстопанствени кучета срещу договорено възнаграждение. Фондацията е регистрирана по реда чл. 100, ал. 1 от ЗДДС. Месечно фондацията изготвя отчет за броя на заловените безстопанствени кучета, който се предоставя на общината, заедно с фактура.
Поставените в запитването въпроси са:
1.Как следва да се третират извършваните от Фондацията услуги от гледна точка на ЗДДС?
2.Следва ли да се подава годишна данъчна декларация по ЗКПО?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл.10, ал.1, т.10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
1. Относно прилагането на ЗДДС:
Юридическите лица, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/, свободно определят целите си и могат да се самоопределят като организации за осъществяване на дейност в обществена или в частна полза – чл. 2, ал. 1 от закона. Определянето се извършва с устава, учредителния акт или с изменение в тях, на основание чл. 2, ал. 2 от ЗЮЛНЦ. Извършването от стопанска дейност и нейният предмет са регламентирани с чл. 3, ал. 2 – 6 от ЗЮЛНЦ.
Данъчно задължено лице, по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 2 от ЗДДС, независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него. Като такава следва да се квалифицира извършваната дейност от фондациите, когато се извършва по занятие и е източник на постоянен, регулярен доход. В този смисъл, юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ, придобиват статута на данъчно задължени лица, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗДДС, в случаите, когато същите извършват независима икономическа дейност.
Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДС, облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които същия закон предвижда друго. Освободените от облагане с данък върху добавената стойност доставки, са регламентирани в глава четвърта от ЗДДС.
Видно от приложения договор, Фондацията се задължава да извърши, определените в чл. 1 и 2 от същия услуги, срещу определено договорено възнаграждение. Плащането се извършва за действително извършени манипулации, съгласно ценова оферта, след представяне на справка за извършените дейности по залавянето, настаняването в приюта и ветеринарномедицинското обслужване на безстопанствените кучета. Предвид това, че посочените в договора услуги, не попадат в обхвата на освободените по реда на ЗДДС, то същите подлежат на облагане на основание чл. 12, ал. 1 от същия закон. По отношение на правото на приспадане на данъчен кредит за получени стоки или услуги следва да имат предвид разпоредбите на чл. 68-72 от ЗДДС.
2. Относно прилагането на ЗКПО:
В указанията за попълване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО е пояснено, че тази декларация се подава от местните юридически лица, които не са търговци (в т.ч. ЮЛНЦ) – само в случаите, когато осъществяват сделки по чл.1 от Търговския закон и/или отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество и/или са данъчно задължени за данък върху разходите по чл.204, т.2 от ЗКПО.
Основен момент по отношение определянето на ЮЛНЦ като данъчно задължени лица за облагане с корпоративен данък по реда на ЗКПО е извършването на сделки по чл. 1 от ТЗ и отдаването под наем на движимо или недвижимо имущество. Ако ЮЛНЦ извършват тези сделки, същите са данъчно задължени лица за облагане с корпоративен данък на основание чл. 2, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 1, т. 2 от ЗКПО.
Основната цел, която преследва ЗКПО с въвеждането на облагане на печалбите на юридическите лица, които не са търговци, от сделки по чл. 1 от ТЗ, е тези лица да не се поставят в по-благоприятно положение от останалите стопански субекти, осъществяващи икономическа дейност на същия пазар (географски и предметен), тъй като това би имало неблагоприятен ефект върху конкуренцията.
В конкретния случай дейността на Фондациятаможе да бъде определена като извършване на услуги (чл. 1, ал. 1, т. 13 от ТЗ), каквито е възможно да бъдат извършвани и от други лица. Следователно същата се явява данъчно задължено лице по редана ЗКПО на основание чл. 2, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 1, т. 2 от ЗКПО и следва да подава годишна данъчна декларация по чл. 92 от същия закон.
При формиране на данъчния финансов резултат следва да се има предвид разпоредбата на чл. 30 от ЗКПО, която регламентира признаването за данъчни цели на част от неразпределяемите разходи на юридически лица с нестопанска цел. Терминът „неразпределяеми разходи” е дефиниран с § 1, т. 17 от ДР на ЗКПО.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *