данъчно третиране на консултантски услуги, осъществявани на територията на страната съгласно разпореобите на ЗДДС

Изх. № 24-32-211
Дата: .…………… .2008 г.
относно: данъчно третиране на консултантски услуги, осъществявани на територията на страната съгласно разпореобите на ЗДДС
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-32-21 1/13.06.2007 г.,Ви уведомява следното:
Дружеството е регистрирано през 2004 г. за извършване на консултантски услуги по договор с фирма „ ………………. „ регистрирано в ………….. Република. Услугите се извършват на територията на Република България, издава се фактура и плащането се извършва по банков път. Получателят на услугите няма регистрирано представителство на територията на Република България. Посочено е че дружеството не осъществява друга дейност, освен посочената в този договор.
Поставени са въпроси за вида на тези услуги — представляват ли облагаема доставка и стойността им участва ли при формиране на облагаем оборот за регистрация по ЗДДС, приложима ли е разпоредбата на чл. 21. ал. З от ЗДДС.
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси, на основание чл. 10, ал.1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Разпоредбата на чл.12, ал.1 от ЗДДС указва, че облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга, извършена от данъчно задължено лице по този закон и с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен случаите, в които този закон предвижда Друго.
За да се определи в настоящия случай дали доставката на консултантска услуга с облагаема или не, за целите на ЗДДС следва да се определи мястото на изпълнение с оглед разпоредбите на същия.
Общата презумпция за място на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където е установен доставчикът. На основание чл.21. ал.1 от ЗДДС мястото на изпълнение на доставка на услуга е мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност или има постоянен обект, от който се извършва доставката, а в случаите когато няма такова място или обект – мястото на неговото постоянно или обичайно пребиваване.
В конкретния случай е приложима разпоредбата на чл.21, ал.З от ЗДДС. Мястото на изпълнение на услугата ще бъде мястото, където се намира седалището или постоянният обект на получателя, откъдето той извършва своята икономическа дейност, а когато няма такова седалище или обект – мястото на постоянния му адрес или обичайното му пребиваване, ако са налице едновременно следните условия:
– получателят е лице, установено извън Общността или данъчно задължено лице, установено в държава членка, различна от държавата, където е установен доставчикът и
– доставяните услуги са такива по чл. 21. ал. З, б.“в“ от същия – услуги, извършвани от консултанти, инженери, счетоводители, юристи и други подобни услуги, включително услугите по преработка на софтуер.
В т. 10 от §1 от ДР па ЗДДС е дадено легално определение па понятието постоянен обект за целите на закона.
Съгласно чл.5 от ППЗДДС за целите на определянето на мястото на изпълнение при доставка на услуга, понятията “постоянен адрес“ или “обичайно пребиваване“ означават мястото, вписано като такова в паспорт или лична карта, а при липса на такива в други документи за самоличност.
В случай, че получателят няма седалище или постоянен обект на територията на страната и с оглед характера на извършената услуга, то мястото на изпълнението й ще бъде там, където е установен получателят, а именно – …………. Република, т.е извън територията на Република България. Съгласно чл.86, ал.З от ЗДДС, не се начислява данък при доставка с място на изпълнение извън територията на страната.
Понятието облагаем оборот е дефинирано в чл. 96, ал. 2 – ал. 4 от ЗДДС. Предвид обстоятелството, че доставките на консултантски услуги са с място на изпълнение извън територията на страната, то данъчните им основи не участват при формиране на облагаем оборот за задължителна регистрация по ЗДДС.
ЗДДС задължава всички данъчно задължени лица, които извършват независима икономическа дейност, да издават фактури със задължителното съдържание по чл. 114 от ЗДДС, като в случай, че лицето не е регистрирано, на основание чл. 113, ал. 9 от същия закон няма право да посочва данъка в издадените от него фактури.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

възстановяване на данък върху добавената стойност (ДДС) съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), платен от американско туроператорско дружество за получени доставки с място на изпълнение на територията на страната..

Изх. № ЕП-04-24-5Дата: 18.11.2019 год. ЗДДС, чл. 81, ал. 1, т. 2; ЗДДС, чл. 81, ал. 2; Наредба № Н-10: чл. 2, ал. 1. ОТНОСНО:

данъчното третиране на финансирания – безвъзмездни помощи или субсидии, получени от физическите лица – земеделски стопани, поради което тези суми следва да се разглеждат в контекста на общите правила

2_ 646/02.08.2016 г.ЗДДС 117, ал.2ППЗДДС, чл.16, ал.1 ЗДДФЛ, чл.29, ал.1, т.1 В Дирекция ………е постъпило писмено запитване, заведено в регистъра на Дирекцията, с вх.№………. в

определянето на една инвестиция като заместваща на съществуваща земеделска техника или сграда, може да бъде даден съобразно нормите на Регламент /ЕО/ 1857 на Европейската комисия от 15.12.2006г. &

2_754/06.06.2013г.ЗКПО чл.189б. Отправили сте писмено запитване изх.№………….., заведено в Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика” ……… с вх.№……………., в което е описана следната фактическа обстановка:Дружеството

прилагане на ЗДДС при доставка по изработка на софтуер от доставчици, установени на територията на друга държава – членка на ЕС.

Изх. №24-34-769Дата: 01.02. 2008 г.ОТНОСНО: прилагане на ЗДДС при доставка по изработка на софтуер от доставчици, установени на територията на друга държава – членка на

ЗДДС, чл.26, aл. 2

1000 -София, бул. “Княз Дондуков” № 52 Изх. № 26-Н-20ДОГ-Н ………………………..,В отговор на отправеното от Вас запитване, постъпило в ЦУ на НАП с писмо вх.

aabed