ЗДДФЛ, чл.50

Изх. № 24-32-26
Дата: 01.04.2009 год.
ЗДДФЛ, чл. 50
По повод Ваше писмено запитване, постъпило вна Националната агенция за приходите и заведено с вх. № 24-32-26 от 10.03.2009 г., Ви уведомявам следното:
Видно от приложенията към преписката, по първият поставен от Вас въпрос Дирекция „ОУИ“ гр. …. е изразила становище с писмо Изх. № 1003 от 06.03.2009 г.
По вторият въпрос изразявам следното становище:
Според изложената фактическа обстановка, физическо лице през 2008 г. е придобило доходи от дейност като земеделски производител. В същото време, това лице е регистрирано като едноличен търговец, но през годината не е осъществявало дейност като такъв. Поставеният от Вас въпрос е свързан с попълването на данъчната декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2008 г., а именно следва ли в този случай лицето да попълва Приложение № 2 на годишната данъчна декларация, като посочи че е „без дейност“.
На основание чл. 50, ал. 1 от ЗДДФЛ местните физически лица подават годишна данъчна декларация по образец за:
1.придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък
върху общата годишна данъчна основа и с данък върху годишната данъчна
основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец по чл. 28;
2.придобитите през годината доходи по чл. 13, ал. 3 и за доходите,
подлежащи на облагане с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси;
3.придобитите през годината от източник в чужбина доходи от дивиденти,
ликвидационни дялове и доходи по чл. 38, ал. 8;
4.притежаваните акции и дялови участия в дружества, място на стопанска
дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина.
В този смисъл, към годишната данъчна декларация се прилагат само приложенията, които съответстват на доходите, придобити през 2008 г., което изрично е посочено и в самата декларация. Тъй като в конкретният случай, лицето през 2008 г.
не е осъществявало дейност като едноличен търговец и съответно не е придобило доходи от стопанска дейност, няма задължение да попълва Приложение № 2. Програмният продукт за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2008 г. по интернет е съобразен със законовите разпоредби и поради това в Приложение № 2 не е предвидено да се попълва код – „без дейност“.
По отношение на придобитите доходи като земеделски производител следва да имате предвид, че Приложение № 8 се попълва само от регистрираните земеделски производители за необлагаеми доходи от производство на непреработена растителна и животинска продукция.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

облагането на доходи от лихви по срочни депозити на еднолични търговци следва да имате предвид, че разпоредбата на чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ се отнася само за доходи от лихви по депозитни сметки в търго

Изх. №15-00-48Дата: 11.03.2013 год. ЗДДФЛ, чл. 11, ал. 5; ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 8; ЗДДФЛ, чл. 26, ал. 1; ЗДДФЛ, чл. 38, ал.

Писмо с Изх. № 24-38-24; Дата: 23.11.2018 год.; ЗКПО, чл. 3, ал. 2; ЗКПО, чл. 92; Закон за кооперациите, чл. 36; Закон за кредитните институции, чл. 4, ал. 1, т. 3; Закон за потребите

Изх. № 24-38-24Дата: 23.11.2018 год.ЗКПО, чл. 3, ал. 2;ЗКПО, чл. 92;Закон за кооперациите, чл. 36;Закон за кредитните институции, чл. 4, ал. 1, т. 3;Закон за

прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Изх. №53-00-52/13.04.2016 г. ЗКПО – чл. 189б, ал. 2, т. 1ЗДДФЛ – чл. 48, ал. 6В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено

прилагане разпоредбата на чл.189б от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/.

2_1216/17.09.2013г.ЗКПО – чл.189б, ал.2, т.5;ЗКПО – чл.189б, ал.2, т.6;Регламент /ЕО/ №1857/2006гДОПК – чл.37, ал.1;ОТНОСНО: прилагане разпоредбата на чл.189б от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/.

данъчното третиране съобразно представените документи. Това е пряко отражение и на действието на принципите за обективност, самостоятелност и независимост в дейността на органите по приходите.

С Ваше писмено запитване, постъпило с вх. № …..12.12.2012г. в Дирекция «ОУИ» е изложена следната фактическа обстановка:През 2012 г. дружеството „А” е сключило договор за

casibom