Данъчно третиране на наем, плащан от спортни организации

1_114/21.08.2008
ЗДДС, ЧЛ.41 АЛ4
Относно: Данъчно третиране на наем, плащан от спортни организации
Уважаеми г-н…… ,
Във връзка с Ваше запитване с вх. № ……./2008 г., постъпило в Дирекция „ОУИ” – гр., изразяваме следното становище:
Представена е следната фактическа обстановка:
Спортен клуб е наемател на помещение, за което заплаща наем надружество- наемодател. През течение на годината наемателя се регистрира по ЗДДС и издаваните фактури на спортния клуб са с 20% начислен ДДС.
Поставени са следните въпроси:
1.Наемът, плащан от спортните организации дали е освободена доставка по чл.41 ал.4 от ЗДДС и как документално да бъде отразена тази доставка в данъчната фактура?
2.Какви действия трябва да приемат наемателя и наемодателя, за да бъдат уведомени данъчните власти заналичието наосвободена доставка ?
Във връзка с така изложената фактическа обстановка даваме следното принципно становище.
На въпрос 1:
Съгласно чл.41 т.4 от ЗДДС услугите, пряко свързани със спорта или физическото възпитание, предоставяни от спортни организации по Закона за физическото възпитание и спорта, които са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като организации, определени за извършване на общественополезна дейност са освободени доставки. Видно от този текст, за да се третира една услуга, като освободена по този ред, следва да са изпълнени следните условия:
?Услугата да е пряко свързана със спорта или физическото възпитание
?Услугите, да са предоставяни от спортни организации по Закона за физическото възпитание и спорта
?Тези организации да са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като организации, определени за извършване на общественополезна дейност
Ако вие отговаряте на всички тези условия и извършваните дейности от вас също са пряко свързани със спорта или физическото възпитание, то за вас в качеството ви на доставчик ще са приложими разпоредбите на чл. 41 т.4 от ЗДДС. В запитването си вие обаче поставяте въпрос за заплатения от вас наем. Видно и от поставения въпрос вие сте получател на услуга по предоставяне на наем, поради това платенияот вас наем не представлява за вас освободена доставка по чл.41 т.4 от ЗДДС. За вашия доставчик това е облагаема доставка на основание чл.12 от ЗДДС. Издадената от него фактура трябва да отговаря на реквизитите посочени в чл. 114 от ЗДДС.
Разпоредбата на чл.114 от ЗДДС изчерпателно посочва, каквиса задължителните реквизити, които трябва да съдържа фактурата, като в т.12 е посочено, че се вписва ставката на данъка, ав случаите когато ставката е нулева – трябва да се отбележи и основанието за прилагането й.
За вас като получател на услугата и ако сте регистрирано по ЗДДС лице няма да е налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 69 ал.1 от ЗДДС, тъй като ще използвате тази услуга за извършване на освободени доставки.
На въпрос 2:
ЗДДС не поставя специални изисквания пред доставчиците и получателитепо освободени доставки да уведомяват НАП за тях. Съгласно чл. 124 ал2 и 4 от ЗДДС, всяко регистрираното лице е длъжно да отрази издадените и получените от него или от негово име данъчни документив дневника за продажбите и покупките засъответния период.Чл. 125 ал.1 от ЗДДС регламентира, че за всеки данъчен период регистрираното лице подава справка-декларация. Подавайки тези документина практика вашият доставчикще „уведоми” органите на НАП за извършенитеи съответно получените от негоуслуги. За вас , ако сте регистрирано по ЗДДС лице важи казаното по- горе също.

Оценете статията

Вашият коментар