данъчно третиране по реда на ЗКПО на приходи на Държавна дивечовъдна станция

Изх. № 24-31-367
Дата: ………. г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: данъчно третиране по реда на ЗКПО на приходи на Държавна дивечовъдна станция
Във връзка с Ваше запитване до Дирекция „ОУИ“ – гр. Варна, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. № 24-31-367, изразявам следното становище:
Според фактите изложени в запитването се извършва данъчна ревизия на Държавна дивечовъдна станция създадена със заповед на Национално управление на горите /НУГ/, на основание чл. 9, ал. 5 от Закона за лова и опазване на дивеча /ЗЛОД/, чл. 22, ал. З от Закона за горите /ЗГ/ и чл. 5, ал. 1, т. 12 от Устройствения правилник на НУГ. Съгласно разпоредбите на чл. 9, ал. 1 от ЗЛОД държавните дивечовъдни станции са юридически лица със статут на държавни предприятия по чл. 62, ал. З от Търговския закон.
В хода на ревизията е установено, че за данъчната 2002г. задълженото лице е формирало финансов резултат по реда на чл. 23 от ЗКПО само за дейностите организиран ловен туризъм и фазаново стопанство. За всички останали дейности е водено бюджетно счетоводство и резултатът от тях не е включен при определяне на данъчната основа за облагане с корпоративен данък.
При определяне на финансовият резултат и облагаема печалба по ЗКПО през 2003г. са включени резултатите от всички дейности на дивечовъдната станция.
В запитването се поставя въпросът:
Съществува ли относимо за данъчната 2002г. нормативно основание да не бъдат облагани с корпоративен данък печалбите на държавните дивечовъдни станции от дейностите извършвани по чл. 24 от ЗГ, включително и от дърводобив и по чл. 9 от ЗЛОД, различни от ловен туризъм и от фазановото стопанство?
Държавните дивечовъдни станции са юридически лица-органи на Националното управление на горите Като пряко подчинени на НУГ, те осъществяват функции на държавни лесничейства по Закона за горите / чл.9, ал.2 от ЗЛОД в редакцията му ДВ бр. 78/ 2000, бр. 26/2001 г / и дейностите регламентирани в ал.З на чл. 9 от ЗЛОД както следва :
1.запазване и обогатяване на видовото разнообразие на дивеча.
2.изгражданена ловностопанскисъоръженияипровежданена биотехнически
мероприятия.
3.възпроизводство, разселване и опазване на дивеча.
4.аклиматизация и реаклиматизация на дивеча.
5.подобряване на екстериорните и трофейни качества на дивеча.
6. ползване на дивеча, дивечовите продукти и провеждане на организиран ловен
туризъм.
7. ползване нагорите отдържавния горски фондзасъхраняване качестватана
биотиповете и подобряване на местообитанията.
От друга страна във връзка с изпълнение функциите на държавно лесничейство по чл. 24 от ЗГ държавните дивечовъдни станции осъществяват дейности по чл. 23, ал. 2 от с.з. :
1.възпроизводство на горите в горския фонд;
2.ползванията от горите и земите в горският фонд;
3.опазване на горите и земите в горският фонд;
4.проектиране и строителство в горския фонд;
5. ловно стопанство.
Нормата на чл. 4, ал. 1 от Устройственият правилник на НУГ определят НУГ като второстепенен разпоредител на бюджетни кредити към министъра на земеделието и горите.
Бюджетни приходи по см. на § 1, т. 2 от ДР на Закона за устройство на държавният бюджет са очакваните и постъпили парични средства в държавния бюджет въз основа на нормативни актове.
С чл. 45, ал. 1 от Закона за устройство на държавния бюджет /ЗУДБ/ е определено, че извънбюджетни са всички средства, които се събират и разходват по силата на закон от държавни органи и бюджетни организации, без да се включват в държавния бюджет. Съгласно чл. 47, ал. 1 от ЗУДБ извънбюджетните средства се събират и разходват чрез фондове и извънбюджетни сметки с приходна и разходна част, които се съставят в съответствие с единната бюджетна класификация.
Издръжката на органите и поделенията на НУГ се осигурява от средствата в Национален фонд „Българска гора“. По см. на § 1 т. 11 от ЗУДБ „Фонд“ е финансово-правна форма, чрез която се регламентират извънбюджетни приходи и разходи на държавни органи и бюджетни организации и отношенията им с държавния бюджет във връзка със задачи от национален характер. Според чл. 9, ал. 4 от ЗЛОД / приложим за 2002г./ план-сметките на Държавните дивечовъдни станции се утвърждават от ръководителя на НУГ, като приходната част се формира от:
1.средства от Националния фонд „Българска гора“, обезпечаващ осъществяване на
функциите им по чл. 9 ал. 2 и ал.З от ЗЛОД.
2.собствени приходи от продажба на стоки и извършване на услуги.
Съгласно чл. 4, ал. 1от ЗКПО, действащ за данъчната 2002г. юридическите лица, които не са търговци, включително организациите на бюджетна издръжка се облагат за печалбата и доходите им, получени от сделки по чл. 1 от Търговския закон, извършвани по занятие, включително от отдаване под наем на недвижимо и движимо имущество. С оглед приложението на чл. 4, ал. 1 от ЗКПО от съществено значение е представляват ли дейностите осъществявани от ревизираното лице – сделки по чл. 1 от Търговския закон, извършвани по занятие? В тези случаи за извършваната стопанска дейност, организациите на бюджетна издръжка са данъчно задължени лица съгласно чл. 6, ал. 1, т. З от ЗКПО.
С цел законосъобразното прилагане на цитираната данъчна норма следва да бъде извършен анализ на отчетените през 2002г. от лицето приходи от дейността. Относно отчетените приходи от продажба на дървесина и дърва за огрев, следва да се има предвид следното:
Ползването на горите и земите в горския фонд по смисъла на ЗГ представлява ползване на дървесина и странични ползвания I чл. 53, ал. 1 от ЗГ/ , като начините на ползване са регламентирани в ал. 2 на с.чл. и чл. 80, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за горите / ДВ бр.41/1998г. и бр. 74/2002г/
1.по такси за ползване на дървесина на корен и по такси за странични ползвания,
утвърдени с тарифа на Министерския съвет;
2.чрез търг или конкурс;
3.чрез преговорис потенциален ползвател, при които се договарят специфични
условия и изисквания към ползвателя;
4.чрез концесии.
Предвид разпоредбите на ал. 5 – ал. 7 на чл. 80 от ППЗГ, извън посочените начини ползванията могат да се извършват и от държавните лесничейства, като добитата дървесина и другите продукти се реализират при условия и ред определени в инструкция на МЗГ.
на дървесина“ по смисъла на т. 4 от ДР на ЗГ са „редът и начина на добиване на дървени материали в горите и разпореждането с тях“. Ползванията от горите и земите от горският фонд имащи характер на странични ползвания са изброени в чл. 63, ал. 1 отЗГ.
Редът и начинът на ползване на дървени материали в горите са регламентирани в Наредба № 30 от 2 декември 1998г. за ползване на дървесината от горите. Съгласно чл. З от цитираната наредба, планирането на ползването на дървесината, кубирането, сортиментирането и комплектоване на лесотечният фонд, както и провеждане на сечта и ползването се извършват съгласно разпоредбите на ЗГ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.
На основание чл. 7 от същата наредба ползването на горите, собственост на физически и юридически лица се осъществява от техните собственици, в съответствие със ЗГ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
Относно приходите от ловното стопанство следва да се имат предвид разпоредбите на ЗЛОД в редакциите му приложими за този период / ДВ бр 26/2001г. ДВ бр.77/2002г./ и ППЗЛОД / ДВ бр. 58/2001г. и бр. 43/2002г./
Дейностите на ДЦС по чл. 9 от ЗЛОД извън ползване на дивеча, дивечовите продукти и провеждане на организиран ловен туризъм представляващи стопанисване на дивеча са посочени в чл. 33 от ЗЛОД. Стопансване на дивеча е: запазване и обогатяване на видовото разнообразие, подобряване на местообитанията, опазване и възпроизводство на дивеча, гарантиране на биологичният минимум, достигане и подържане на допустимите запаси, осигуряване на рационално и устойчиво ползване в ловностопанските райони. Според чл.36, ал. 1 от с.з. държавните лесничейства предоставят стопанисването на дивеча в дивечовъдните участъци по чл. 10 на български юридически лица чрез конкурс. На основание чл. 48 от ППЗЛОД в дивечовъдните участъци, за които не са сключени с юридическите лица договори по чл. 43 , стопанисването и ползването на дивеча се извършва от дивечовъдните станции. Предвид разпоредбата на чл. 36, ал. 2 от ЗЛОД за дивечовъдните участъци извън тези по ал. 1 и чл. 35 от с.з. стопанисването се предоставя на ловните сдружения по чл. 30 чрез пряко договаряне.
Съобразно гореизложеното, при данъчното третиране на приходите на ДДС „Дунав“ и прилагане на чл. 4, ал.1 от ЗКПО следва да се анализират обстоятелствата, свързани с основанието и начина на формиране на приходите.
За целите на ЗКПО няма да се счита, че Държавна дивечовъдна станция извършва стопанска дейност, когато едновременно са изпълнени следните условия:
Приходите се формират от извършване на сделки, задължението за предприемането на които е по силата на нормативен акт и
Цените на сделките не се определят на пазарен принцип – такива са случаите, при които цените са определени в нормативен акт или тарифи, одобрени с нормативен акт, или когато в нормативен акт е заложено ограничение на цената до размера на извършените разходи и това ограничение се спазва.
//

Оценете статията

Вашият коментар