ППЗДДС, чл.21,ЗДДС, чл.28

Изх. № 24-31-22
Дата: 16.04.2009 год.
ЗДДС, чл. 28;
ППЗДДС, чл. 21.
Относно : Облагане с нулева ставка по реда на чл. 28 от ЗДДС на доставки на стоки, превозвани до място извън територията на Общността
По повод на Ваши писмени запитвания с изходящи № 2573-5/24.02.2009 и № 461-1/24.02.09, постъпили ведно в регистъра на ЦУ на НАП с наш вх. № 24-31-22/27.02.2009 и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от ЗНАП и взимайки предвид относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
В хода на ревизионно производство е установено, че ревизираното лице „…… ………….“ ООД (наричано по-долу за краткост .…..) е извършвало доставки на ечемик, които е отразило в дневниците си за продажби и справките – декларации по ЗДДС като облагаеми с нулева ставка на основание чл. 28, ал. 2 от ЗДДС. В издаваните фактури за доставките ……. посочва като получател по тях дружеството „…….. ……….“ (наричано по-долу за краткост ……….), регистрирано за целите на ДДС в Холандия. Съгласно притежавана от ……. заверена митническа декларация същото е упоменато като изпращач/износител на стоките, а като получател дружеството „……..… ………..“, регистрирано в Саудитска Арабия. ……. разполага и с океански коносамент, удостоверяващ транспорт на стоките от пристанище Варна към Саудитска Арабия, т.е извън рамките на Европейския съюз. В коносамента …….. фигурира като износител на стоката. Видно от фактурите, които ……… е издало на ………., собствеността върху стоките е прехвърлена в полза на ………., докато същите все още се намират на територията на страната, т.е преди да напуснат митническата територия на Р. България. От фактурите е видно също така, че доставките са осъществени при условия на Инкотерм „франко борд уговорено пристанище на натоварване /FОВ/“.
Поставеният от Вас въпрос по същество е свързан с определянето на осъществената доставка като такава, облагаема с нулева ставка на данъка върху добавената стойност.
В изложената фактическа обстановка спорният момент по отношение определянето режима на данъчно третиране на доставката може да възникне от обстоятелството, че преди стоките да бъдат превозени извън територията на страната, собствеността върху тях е прехвърлена на регистрираното за целите на ДДС в Холандия дружество …………… В случая не е налице ВОД по смисъла на чл. 7, ал. 1от ЗДДС, тъй като не е изпълнено второто условие за наличие на такава доставка – стоката да бъде изпратена или транспортирана от територията на страната до територията на държава – членка. В случая, за определяне на характера на операцията, следва да се изхожда от физическото движение на стоката.
Извършената от ………. доставка следва да бъде третирана по реда на чл. 28 от З ДДС.По силата на тази разпоредба облагаеми с нулева ставка на данъка са:
-доставките на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията
на страната до трета страна или територия от или за сметка на доставчика;
-доставките на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията
на страната до трета страна или територия от или за сметка на получателя, ако
получателят е лице, което не е установено на територията на страната.
По смисъла на §1, т. 4, от ДР на ЗДДС трета страна или територия е всяка територия, различна от територията на държавите членки на ЕС.
Освен изискванията по същество, за да упражни правото на прилагане на нулева ставка по отношение на извършените от него доставки по реда на чл. 28 от ЗДДС е необходимо данъчнозадълженото лице да се съобрази с допълнителни формални изисквания, като се снабди с набор от документи, удостоверяващи наличието на определени обстоятелства по доставките на стоки, които се превозват или изпращат извън територията на ЕС. Документите, с които се доказват обстоятелствата по доставките по чл. 28, т. 1 и 2 са упоменати в чл. 21 от ППЗДДС. В представения в запитването случай превозът на стоките е до трета страна (Саудитска Арабия). Следователно следва да бъдат изпълнени изискванията на чл.21, ал 1 от ППЗДДС, а именно, доставчикът да разполага с:
-писмена митническа декларация, в която е вписан като износител на стоките, заверена от изходно митническо учреждение;
-фактура за доставката;
-документ за превоза на стоките.
Видно от запитването, ……….. разполага с пълния набор от документи съгласно изискванията на чл. 21, ал. 1 от ППЗДДС във връзка с чл. 28 от ЗДДС . Тъй като списъкът с документи, упоменати в тази разпоредба от правилника не е изчерпателен, за установяване характера на доставката могат да бъдат взети предвид и други доказателства от документооборота на данъчнозадълженото лице. Такива могат да бъдат например търговски и външнотърговски договори, търговска кореспонденция, вътрешна кореспонденция в предприятието, банкови документи – известия и търговско авизо, съобщения за изпращане на стоките, списък на опаковките, застрахователни договори, документи свързани с транспортната обработка на стоките, платежни, документи и пр.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар