данъчно третиране на облагаемите доходи от застраховки Живот”, придобити на датата на обратно получаване на внесените суми

3_5244/26.11.2009 г.
ЗКПО (отм.), чл.23, ал.2, т.8;
ЗКПО (отм.), § 1, т. 6, б. „г”;
ЗКПО, (отм.), чл. 34, ал. 1;
ЗКПО, (отм.), Раздел ІV, Гл. І;
ЗКПО, Гл. ІV, Част І;
ЗДДФЛ, чл. 38, ал. 8
ЗДДФЛ, чл. 38, ал. 9
Относно: данъчно третиране на облагаемите доходи от застраховки „Живот”, придобити на датата на обратно получаване на внесените суми
В писменото запитване е изложена следната фактическа обстановка:
През 2002 г. дружество „Х” ООД в качеството си на застраховащ сключва Договор за застраховки „Живот” в полза на двамата съдружници като физически лица. От 2002 г. до 2007 г. са изплащани дължимите застрахователни премии от касата на дружеството. На 15.01.2009 г. са откупени двете полици и сумата от 1 311.19 щатски долара е преведена по банковата сметка на дружеството. Осчетоводяването на изплащаните застрахователни премии по години е извършено по следния начин:
– през 2002 г., 2003 г., 2005 г. и 2006 г. сумите са отразени като разход за дружеството (осчетоводени са по група 60);
– през 2004 г. сумите са отразени като разчет и са осчетоводени по дебита на сметка 107 „Сметка на собственика” и по кредита на сметка 501 „Каса”;
– през 2007 г. сумите са отразени като разчет и са осчетоводени по дебита на сметка 498 „Други дебитори” и по кредита на сметка 501 „Каса”.
В тази връзка са поставени следните въпроси:
1.Подлежат ли на данъчно облагане обратно получените суми за внесени застраховки „Живот”?
2.Следва ли да бъдат декларирани получените суми от физическите лица – съдружници в дружеството в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ?
При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО, обн. ДВ, бр. 105/2006 г., посл. изм. ДВ бр.35/2009г.), ЗКПО отм. (обн. ДВ, бр. 115/1997 г., отм. ДВ, бр.105/2006 г., в сила до 31.12.2006 г.) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ, обн. ДВ, бр. 96/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 82/2009 г.) изразяваме следното становище:
Видно от представените първични счетоводни документи и извлечения от счетоводните регистри на дружеството дължимите застрахователни премии по сключени договори за застраховки „Живот” в полза на двамата съдружници, са изплащани от парични средства на дружеството (в брой) по два начина, а именно:
– През отчетната 2002 г., 2003 г., 2005 г. и 2006 г. тези суми са осчетоводени каторазход за дружеството и се предполага, че са намерили отражение в счетоводния финансов резултат. Това са разходи, които нормално се изплащат от физическите лица за сметка на получен от тях доход, независимо от основанията – трудовоправни или гражданскоправни отношения и то след като за същите са определени и начислени задължения към бюджета във връзка с данък върху дохода и задължителни осигурителни и здравни вноски съответно по реда на ЗДДФЛ, Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).
– През 2004 г. и през 2007 г. платените от касата на дружеството застрахователни премии са осчетоводени като разчет.
По отношение на сумите, намерили отражение в разходите на дружеството през съответните данъчни години (2002 г., 2003 г., 2005 г. и 2006 г.) следва да се има предвид следното:
Признаването на разходи за данъчни цели се извършва въз основа на общите изисквания на счетоводното законодателство и специфичните регламенти на ЗКПО (отм., в сила до 31.12.2006 г.).
Съгласно чл. 13, ал. 1 от Закона за счетоводството (ЗСч) активите, собственият капитал, пасивите, приходите и разходите се оценяват и записват при тяхното придобиване или възникване по историческата им цена или друга цена, в съответствие с приложимите счетоводни стандарти. От гледна точка на Общите разпоредби на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия „разход” е намаляването на икономическата изгода през отчетния период под формата на извеждане извън предприятието или намаляване на активите, или увеличаване на пасивите, което води до намаляване на собствения капитал, отделно от това, което подлежи на разпределяне между собствениците на капитала, и преоценката, отразена в собствения капитал.
За да бъде признат разход за данъчни цели, ЗКПО поставя допълнителни изисквания като: извършването му да е пряко свързано и да обслужва стопанската дейност на данъчно задълженото лице; да е налице съпоставимост на приходи и разходи; разходът да е пряко относим към отчетния период, за който е намален финансовият резултат; разходът да не представлява „скрито разпределение на печалбата” по смисъла на § 1, т. 15 от ДР на ЗКПО (отм.); разходът да не е отчетен при хипотезите за отклонение от данъчно облагане, предвидени в закона.
Във връзка с данъчното третиране следва да имате предвид разпоредбата на §1 т.15 от Допълнителните разпоредби на ЗКПО (отм.), в която е дефинирано понятието „скрито разпределение на печалбата” – това са начислените разходи от данъчно задължените лица в полза на съдружниците, акционерите, управителите, контрольорите, членовете на съветите на директорите, на управителните и на надзорните съвети, на едноличните собственици и на трети лица, без да са свързани с осъществяваната стопанска дейност.
Съгласно регламента на чл. 23, ал. 2, т. 8 от отменения ЗКПО финансовият резултат (счетоводната печалба/загуба) за данъчни цели се увеличава с разходите, които представляват скрито разпределение на печалбата. В случая като се изплащат застрахователните премии по сключени застраховки „Живот” в полза на съдружниците за сметка на дружеството се поема едно чуждо задължение и неоснователно финансовият резултат на дружеството е бил намален. Тези плащания са отчетени като разход за дружество „Х” ООД, с което по същество за сметка на текущия финансов резултат се реализират икономически изгоди от посочените лица.
Освен това скритото разпределение на печалбата е съставна част на определението за дивидент. Съгласно § 1, т. 6, буква „г” от ДР наЗКПО (отм.) “дивидент“ означава извършено скрито разпределение на печалбата съгласно т. 15 на § 1 от ДР на ЗКПО.
Облагането на дивиденти се извършва съгласно разпоредбата на чл. 34, ал. 1 от ЗКПО (отм.), съгласно която същите, начислени от местни юридически лица в полза на местни физически лица се облагат с данък. Окончателният данък за доходите от дивиденти под формата на скрито разпределение на печалба се определя върху брутната сума на начислените разходи. За различните години размерът на данъчната ставка за дивидент е, както следва: за 2002 г. и 2003 г. – 15 %, а за 2005г. и 2006г. – 7% върху брутния размер на начислените разходи. Данъкът, който се удържа при източника е окончателен и не подлежи на деклариране от физическото лице с декларация по реда на ЗОДФЛ (отм.).
По отношение на сумите, осчетоводени като разчет за дружеството (2004 и 2007г.) е ясно, че същите подлежат на връщане от съдружниците в касата на дружеството, но не е ясно в кой момент, т.е. кога се приключват тези разчети. При положение, че сумите не са внесени от съдружниците в касата на дружеството, то тогава тези средства са отклонени от оборотните средства на дружеството, т.е. с тях се финансират безвъзмездно физическите лица – съдружници. В този случай е налице отклонение от данъчно облагане, порадикоето следва да намерят приложение разпоредбите на Глава четвърта, Част първа от ЗКПО (в сила от 01.01.2007г.) и Раздел ІV, Глава първа от ЗКПО (отм.).
Относно данъчното третиране на получените суми от физическите лица – съдружници в „Х” ООД при обратното получаване на внесените суми за застраховки „Живот” следва да се има предвид следното:
По силата на чл. 38, ал. 8 от ЗДДФЛ, с окончателен данък се облага брутната сума на облагаемите доходи от допълнително доброволно осигуряване, от доброволно здравно осигуряване и от застраховки “Живот“, придобити на датата на:
-обратно получаване на внесените суми за застраховки “Живот“;
-обратно получаване на внесените суми за доброволно здравно осигуряване, с
изключение на случаите на възстановяване на разходи за здравно обслужване и
предоставяне на здравни услуги и стоки на осигуреното лице при настъпване на
предвидените в здравноосигурителните договори случаи;
-получаване на внесените суми за допълнително доброволно осигуряване преди
придобиване право на допълнителна пенсия;
-прехвърляне на суми от индивидуална партида по партида на трето лице;
-изменение на застрахователния договор, за който е ползвано облекчение по чл.
19, в договор, за който не може да се ползва посоченото облекчение;
-усвояване на сумите по застрахователен договор за погасяване на заем, когато
застраховка “Живот“ се ползва за обезпечение на задължение на физическото лице.
Съгласно чл. 38, ал. 9 от ЗДДФЛ не се облагат с окончателен данък облагаемите доходи от допълнително доброволно осигуряване, от доброволно здравно осигуряване и от застраховки „Живот“, съответстващи на частта от вноските/премиите, за които не е ползвано данъчно облекчение.
Окончателният данък се определя и удържа от платеца на дохода. Считано от 1 януари 2008 г., ставката на окончателния данък е 10 на сто. Ставката на данъка е 7 на сто за доходите в случаите на получаване на суми след изтичане срока на договора за застраховка “Живот“, който е 15 или повече години (чл.46 от ЗДДФЛ).
На основание чл. 52, т. 3 от ЗДДФЛ не са задължени да подават годишна данъчна декларация лицата, които са получили само доходи, облагаеми с окончателен данък по чл.38, с изключение на доходите по чл. 50, ал. 1, т. 3 от същия закон.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »