Данъчно третиране на пътните и други разноски, направени от общинските съветници във връзка с работата им в съвета

Изх. №24-32-58
Дата:26.11.2012 год.
ЗДДФЛ, чл. 24, ал. 1;
ЗДДФЛ, чл. 24, ал. 2.
ОТНОСНО: Данъчно третиране на пътните и други разноски, направени от общинските съветници във връзка с работата им в съвета
Във връзка с Ваши писма до ТД на НАП – …, препратени по компетентност от Дирекция ОУИ – гр. …, заведени с вх. № 24-32-58/30.10.2012 г. вна , Ви уведомявам за следното:
Според описаното в писмата Ви, на основание чл. 34, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и съгласно проект на Правилник за организацията и дейността на … общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, освен пътните разноски на общинските съветници от общинския съвет ще се поемат и разходите им за телефон, организиране на приемни, срещи с избиратели, обучения, квалификации, експертизи и проучвания. Посочили сте, че тези средства ще бъдат изплащани на общинските съветници от бюджета на Община …. В тази връзка поставяте въпрос дали сумите подлежат на облагане с данъци и по какъв ред.
Облагането на доходите на физическите лица е уредено в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). По смисъла на този закон, правоотношенията с лица, получаващи доходи от изборни длъжности, каквито са и общинските съветници, се считат за трудови правоотношения. В тази връзка, при определянето на облагаемия доход и на годишната данъчна основа се прилагат разпоредбите на Раздел І от глава пета на ЗДДФЛ. Съгласно чл. 24, ал. 1 от ЗДДФЛ, облагаемият доход от трудови правоотношения е трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, с изключение на доходите, посочени в ал. 2. В чл. 24, ал. 2, т. 5 от ЗДДФЛ са визирани стойността на пътните и квартирните пари, доказани документално по реда на действащото законодателство, както и дневните командировъчни пари, но не повече от двукратния им размер, посочен в нормативен акт.
От друга страна, на основание чл. 34, ал. 4 от ЗМСМА, пътните и други разноски, направени от общинския съветник във връзка с работата му в съвета, се поемат от общинския бюджет. В тази връзка сте посочили, че като „други” следва да се третират разходите на общинските съветници за телефон, организиране на приемни, срещи с избиратели, обучения, квалификации, експертизи и проучвания. Тези разходи са за сметка на общинския бюджет (т.е. те са разход за община …) и няма да представляват доход за физическите лица, доколкото са непосредствено свързани с извършването на работата им в общинския съвет.
Считам, че разпоредбата на чл. 34, ал. 4 от ЗМСМА не следва да се тълкува и прилага разширително. Необходимо е да имате предвид, че участието на общинските съветници в мероприятия, които не са организирани от Общинския съвет и не са във връзка с пряката му работа, не следва да се финансира от бюджета на съвета. В този смисъл е и Решение на Върховния административен съд № 5041/19.04.2010 г. Важно е да се уточни, че контролът върху разходването на средства от общинския бюджет е извън правомощията на Националната агенция за приходите и е в обхвата на одитната дейност, осъществявана от Сметната палата във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за сметната палата.
Предвид гореизложеното смятам, че е целесъобразно в Правилника за организацията и дейността на …. общински съвет да намери място въпросът за отчетността на тези разходи, доколкото липсата на отчетност може да провокира противоречиво тълкуване на поставения от Вас въпрос. В случай, че получените от общинските съветници суми за пътни и други разноски не са използвани по предназначението указано в чл. 34, ал. 4 от ЗМСМА и не подлежат на възстановяване, същите следва да се включат към облагаемия доход от трудови правоотношения по смисъла на чл. 24, ал. 1 от ЗДДФЛ.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР НА НАП:
/СТОЯН МАРКОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗДДС, чл.117, aл. 1, т. 3,ЗДДС, чл.21, aл. 2,ЗДДС, чл.17, aл. 1,ЗДДС, чл.17, aл. 2,ЗДДС, чл.7, aл. 1,ЗДДС, чл.6, aл. 3, т. 3

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е юридическо лице, регистрирано по ЗДДС с основна дейност – производства на шприц форми и пластмасови детайли

Прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г.).

Изх. №53-04-878/10.01.2019 г.ЗКПО – чл. 26, т. 2;ЗКПО – чл. 10;ЗКПО – чл. 77 и 78; ЗСч – чл. 4, ал. 1 и чл. 5,

ЗДДФЛ, чл.13, т. 6

2_1391-2/31.08.2010 г. ЗДДФЛ – чл.13, т.6В запитването си описвате следната фактическа обстановка: Вие получавате наследствена пенсия от Германия. Въпросът, които отправяте е следва ли да