данъчно третиране на печалби/загуби, реализирани чрез място на стопанска дейност в чужбина

Изх. № 26-Ф-19
Дата:08.03.2012 год.
ЗКПО, чл. 3, ал. 2;
ЗКПО, чл. 73, ал. 1;
ЗКПО, чл. 73, ал. 2.
Относно: данъчно третиране на печалби/загуби, реализирани чрез място на стопанска дейност в чужбина
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-Ф-19/31.01.2012 г., сте посочили, че Ф…… ЕООД регистрира в търговския регистър на кантон ……………… /Швейцария/ свое търговско представителство.
Според Швейцарското търговско и данъчно законодателство така регистрираното представителство (МСД) има право да извършва стопанска дейност в кръга от посочените в регистрирания предмет на дейност според швейцарския търговски регистър. В тази връзка за представителството е налице и швейцарски данъчен номер.
В конкретния случай представителството е регистрирано със следния предмет на дейност: „внос, износ, търговия в страната и в чужбина, разпространение на продукти от всякакъв вид, основно лекарствени продукти, представителство и агентство на български и чуждестранни юридически лица в страната и чужбина, производство на търговски артикули в страната и в чужбина, както и всякакви други дейности, в случай, че те неса забранени от закона и други услуги, свързани с горепосочените области”.
Във връзка с това са поставени следните въпроси:
1.Как според действащото в България данъчно законодателство (ЗКПО) следва да бъдат третирани печалбите/загубите, реализирани в резултат от дейността на регистрираното търговско представителство, чрез което Ф……… ЕООД ще осъществява трайно стопанска дейност в Швейцария ?
2.Как следва на практика да бъдат приложени методите за избягване на двойното данъчно облаганеспоред действащата Спогодба между Република България и Швейцарската конфедерация за избягване на двойното данъчно облагане върху дохода и имуществото? Кой е приложимия метод относно печалбите от стопанска дейност в Швейцария?
3.Налице ли са допълнителни изисквания за данъчно задължените по ЗКПО лица (в частност – Ф………. ЕООД), в случаите, при които те са формирали МСД в чужбина?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата  нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, по така поставените въпроси изразявам следното становище:   
По първия поставен въпрос:
На основание чл. 3, ал. 2 от ЗКПО местните юридически лица, каквото е Ф……….. ЕООД, се облагат с данъци по този закон за печалбите и доходите си от всички източници в Република България и в чужбина. При формирането на съвкупния данъчен финансов резултат от източниците в България и в чужбина е необходимо да се има предвид, че се прилагат разпоредбите на ЗКПО по отношение на преобразуването на счетоводния финансов резултат от дейността както в България, така и в чужбина.
По втория поставен въпрос:
Съгласно разпоредбата на чл. 23, ал. 1, б. „а” от СИДДО между България и Швейцарската конфедерация, по отношение на печалбата, която Ф……….. реализира чрез клона в Швейцария, ще се приложи метод „Освобождаване с прогресия” за избягване на двойното данъчно облагане. На практика този метод ще следва да се приложи като от общия данъчен финансов резултат на Ф………. се приспадне данъчния финансов резултат формиран съгласно българското законодателство за дейността чрез клона. За целите на определянето на данъчния финансов резултат за дейността чрез клона е необходимо на базата на аналитична счетоводна отчетност да се формира счетоводен финансов резултат самостоятелно за тази дейност и да се причислят съответстващите се части от извършените преобразувания на общия счетоводен резултат.
Във връзка с освобождаването от облагане на данъчните печалби на дейността чрез клона, по отношение на загубата, реализирана чрез него, е предвидено ограничение същата да са приспада само от печалбите от същия източник. Изключението от общите правила за приспадане на загуба от източник, за който се прилага метода „Освобождаване с прогресия” както от данъчните печалби в страната (България), така и от данъчните печалби от други държави,през текущата и следващите години, е регламентирано в чл. 73, ал. 1 и 2 от ЗКПО.
На практика данъчната загуба от Швейцария, за която е приложим метода „Освобождаване с прогресия”, може да бъде приспадана през следващите 5 години от възникването й, но само от данъчни печалби от същия източник.
По третия поставен въпрос:
При документирането на движението парични средства, приходи, разходи, активи между дружеството и мястото на стопанска дейност, следва да се съблюдават едновременно разпоредбите на чл. 10 от ЗКПО и разпоредбите на Закона за счетоводството. Предвид на това, че двете части на предприятието не са отделни правни субекти, наименованието и видът на издаваните между тях документи не са специално регламентирани от закона. Те могат да бъдат индивидуализирани чрез различни наименования – протокол, справка, вътрешно известие и др., като задължително условие е да отразяват вярно съответната стопанска операция и да отговарят на изискванията на чл. 7, ал. 2 от Закона за счетоводство (ЗСч).
Всички стопански операции, отразяващи извършването на разходи, отчитане на приходи, придобиване на активи и други при извършване на стопанска дейност в чужбина, също следва да са документално обосновани.
Следва да се има предвид, че документите, създадени с цел отчитане на дейността на мястото на стопанската дейност, които са съставени на съответния чужд език, следва да са придружени с превод на български език на съдържанието на отразените в тях стопански операции на основание чл. 3, ал. 2 от ЗСч. Подобно изискване се съдържа и в чл. 55, ал. 1 от ДОПК, където е постановено,че при поискване от орган по приходите субектът е длъжен да представи съставен на чужд език документ, придружен с точен превод на български език, извършен от заклет преводач. В случаите, когато документът не е представен с точен превод в определения срок, органът по приходите може да извърши превод за сметка на субекта (чл. 55, ал. 2от ДОПК).
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »