Данъчно третиране на разходите, свързани с ползването на отдадена под наем вещ, заплатени от наемодателя

Изх. № 24-33-320
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Данъчно третиране на разходите, свързани с ползването на отдадена под наем вещ, заплатени от наемодателя
В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – ………….. и препратено по компетентност в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ на Националната агенция за приходите (вх. № 24-33-320/22.06.2007 г.), Ви уведомявам следното:
Видно от изложеното в запитването, отдавате под наем стопанска сграда, като по силата на наемния договор разходите за ползваната електроенергия за тази сграда са за сметка на наемателя.
Договореното относно разходите за електроенергия е в съответствие с разпоредбата на чл.232, ал.2 от Закона за задълженията и договорите, по силата на която наемателят е длъжен да плаща наемната цена и разходите, свързани с ползването на вещта. Следователно както на основание сключения от Вас наемен договор, така и на основание цитираната законова норма, когато разходи, свързани с ползването на вещта (в случая – ползваната електроенергия), са заплатени от наемодателя, наемателят е длъжен да възстанови съответните суми на наемодателя. Възстановените суми не са доход за наемодателя и не подлежат на облагане и на деклариране в годишната данъчна декларация. Доходът, който подлежи на облагане (авансово и годишно) и който следва да декларирате в годишната данъчна декларация, е стойността на договорената наемна цена, придобита от Вас през данъчната година.
//

Оценете статията

Вашият коментар