налагане на ПАМ на лице с двойно гражданство, изразяваме следното принципно становище:

1_46/13,02,2009 г.
чл.182, ал.2 от ДОПК
чл.221, ал.6 от ДОПК
Във връзка с Ваше запитване, заведено с вх.№ ……… г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр. ………, относно налагане на ПАМ на лице с двойно гражданство, изразяваме следното принципно становище:
Съгласно описаната в запитването фактическа обстановка, в хода на принудително изпълнение на ревизионен акт във връзка с чл.75, т.5 от ЗБДС е наложена принудителна административна мярка по ограничаване на паспортния режим спрямо управител на ЕООД.Междувременно е установено, че физическото лице-управител е и гражданин на Република Ливан.
Въпросът, който се поставя е, следва ли да бъде наложена ПАМ спрямо лицето и като чужд гражданин или да бъде отменена наложената мярка като гражданин на Република България. Посочват се текстове от Процедура № СБ 23 Версия Д, утвърдена на 02,02,2009 г. от Изпълнителния директор на НАП.
Принудителното изпълнение е част от събирането на данъчните и осигурителни вземания. То се развива при липсващо доброволно изпълнение. Във връзка с чл.182, ал.2 и чл.221, ал.6 от ДОПК публичните изпълнители могат да поискат от МВР прилагането на ПАМ. Съгласно чл.43, ал.1, т.3 от ЗЧРБ забрана за напускане на Република България се налага на чужденец, който има ликвидни и изискуеми задължения към държавата в размер над 5000 лв. или е член на контролните или управителните органи на юридически лица, които имат ликвидни и изискуеми задължения към държавата в размер над 5000 лв., в случай че не е представено надлежно обезпечение. „Чужденец” по смисъла на ЗЧРБ е всяко лице, което не е български гражданин или не е гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария. Видно от чл.43, ал.2 от ЗЧРБ мерките по ал.1 от същата разпоредба се прилагат и спрямо чужденци, които притежават и българско гражданство. Предвид това, считаме, че не е налице пречка при наличие на основания за това на физическото лице по запитването да бъде наложена ПАМ на основание чл.43, ал.1, т.3 от ЗЧРБ. На основание чл.4 и чл.3 от ДОПК конкретната преценка за наличие на предпоставки и необходимост от ограничаване на паспортния режим на задължено лице се прави за всеки конкретен случай от публичния изпълнител.
Във връзка с посочените текстове от Процедура № СБ 23 Версия Д, утвърдена от Изп.Директор на НАП- тъй като същите касаят дейността на Дирекция „Събиране” за тълкуването им следва да се обърнете към съответната компетентна дирекция.

Оценете статията

Вашият коментар