fbpx

Данъчно третиране на получени субсидии от

ОТНОСНО: Данъчно третиране на получени субсидии от
физическо лице, земеделски производител
В отговор на направено от Вас запитване до органите по приходи при
ТД на НАП …… – офис…………….., препратено ни по компетентност с писмо вх.
№ ……… от 10.02.2010г. при Дирекция „ОУИ”…………………., Ви уведомяваме за
следното:
Изложена фактическа обстановка:
Интересувате се относно данъчното третиране на получените субсидии от физическо лице,земеделски производител на непреработена селскостопанска продукция. Задавате въпрос: с промяна в законодателството от 01.01.2010г. как да се процедира със субсидиите, част от които са получени през 2009г.,друга част ще се получат през 2010г. и ще се облагат ли с данък 10 на сто.
На основание изложеното в запитването, поради това, че не е посочено точното основание и нормативния акт за получените субсидии можем да приемем, че става въпрос за земеделски стопани, които стопанисват земеделска площ, включена в системата за идентификация на земеделските парцели, които могат да кандидатстват за плащане по схемата за единно плащане на площ на основание подадено заявление по образец в Разплащателната агенция и получили директни плащания от агенцията за земеделските площи, които ползват на територията на страната, регламентирано в чл. 39, чл. 40, чл. 41, чл. 43 и др. от Закона за подпомагане на земеделските производители /ЗПЗП/.
Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ не регламентира получените по този ред суми като отделен източник на доход на физическите лица, респективно за тях не се прилага специално данъчно третиране, поради което, същите следва да се разглеждат в контекста на общите правила за облагане и деклариране на доходите.
По смисъла на чл. 2 от ЗДДФЛ, обект на облагане с данък са доходите на местните и чуждестранните физически лица. На основание чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ, облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през течение на годината, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.
На основание чл.16,ал.1 от ЗДДФЛ облагаемият доход и данъчната основа се определят за всеки източник на доход поотделно, съгласно разпоредбите на този закон.
Съгласно чл.13,ал.3 от ЗДДФЛ/ в редакцията до 31.12.2009г./ не се облагат с данък доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители,включително извършващите дейност като еднолични търговци за производство на непреработена растителна и животинска продукция,с изключение на доходите от производство на декоративна растителност. С §1,т.3 на ЗИД на ЗДДФЛ/ДВ бр.95/2009г./ беше отменена ал.3 на чл.13 от ЗДДФЛ.
След 01.01.2010г. физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители или земеделски производители за производство на непреработени продукти от селското стопанство ще формират облагаем доход като разлика между придобит доход от дейността и 60 на сто нормативни разходи. /чл.29,т.1 от ЗДДФЛ/. Лицата които са регистрирани земеделски производители еднолични търговци ще формират облагаемия си доход по реда на Закона за корпоративното и подоходно облагане. /чл.26,ал.1 от ЗДДФЛ/, т.е. на база на данъчната печалба, установена като положителна разлика между данъчно признатите приходи и разходи за дейността.
По смисъла на §1,т.21 от ДР на ЗДДФЛ„непреработена растителна и животинска продукция” /като понятие до 31.12.2009г./ или „непреработен продукт от селско стопанство”/наименование след 01.01.2010г/ е всеки първичен продукт,получен от растенията и животните,който се използва в естествен вид,без да е подлаган на технологична обработка или преработка, в резултат на която да са настъпили физико-химични изменения в състава.
Независимо, че по действащото законодателство до 31.12.2009г. доходите са необлагаеми, на основание чл. 50 ал. 1 т. 2 от ЗДДФЛ те задължително се декларират с годишна данъчна декларация – за доходи през 2009 г. срокът за деклариране е 30.04.2010 г.
За доходите, придобити след 01.01.2010г. от същата стопанска дейност задължението за подаване на годишна данъчна декларация е чл.50,ал.1,т.1 от ЗДДФЛ, а съгласно чл.53,ал.1 срока за деклариране е 30 април 2011г.
Получаваните субсидии от лицата занимаващи се със селскостопанска дейност са предназначени за подпомагането им при извършване на дейността. Следователно, ако физическото лице не влага, съответно не използва получената субсидия за извършване на стопанска дейност, а за лични нужди, същата ще се определи като доход от друг източник. В тези случаи физическото лицеще формира облагаем доходпо реда на чл. 35, т. 6 от ЗДДФЛ, т.е. брутната сума на получената субсидия. Този извод се налага от посоченото определение за «стопанска дейност» в §1,т.3 отдопълнителните разпоредби на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, а именно това едейността, извършвана като търговец, дейносттана лицата по чл. 2 от Търговския закон/т.е. дейността на физическите лица, занимаващи се със селско стопанска дейност/, както и всяка друга дейност, осъществявана с цел печалба т.е. елемент на всяка стопанска дейност е реализиране на доход/печалба.
Следва да се има предвид и текста на чл. 11, ал. 1 от ЗДДФЛ, съгласно който доходът – в случая субсидията, се смята за придобит на датата на:
1. плащането – при плащане в брой;
2. заверяване на сметката на получателя на дохода или получаване на чека – при безналично плащане.
Важно е да се има предвид също и разпоредбата на ал. 3 от същия чл. 11 на ЗДДФЛ, която гласи, че доходът се смята за придобит от физическото лице и когато по негово нареждане или по споразумение между него и платеца плащането или престацията са получени от третото лице.
Следователно в годишната данъчна декларация за 2009г. ще се отразят доходите, в т.ч. субсидиите, свързани с тях които са получени до 31.12.2009г., като се попълни Приложение №8. Субсидиите, които предстои да бъдат получени през 2010г. ще се отразят в годишната данъчна декларация, която ще се подаде до 30.04.2011г., като се попълни Приложение №3 за доходи от друга стопанска дейност, при условие, че физическото лице получи доходи като регистриран земеделски производител. В случай, че няма получени доходи от селскостопанска дейност през 2010г, а само остатъка от субсидиите, ще се попълни Приложение № 6 от декларацията.
Що се отнася до различията в режимите на данъчното третиране доходите от селскостопанска дейност, в т.ч. получаваните субсидии,през 2009г. и 2010г. е извън нашите компетенции, тъй като промените са законови. Следва да имате предвид, че освобождаването от данък на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители представлява държавна помощ по смисъла на Закона за държавните помощи. Предвид изискванията на този закон и характера на конкретната държавна помощ е необходимо Европейската комисия да постанови решение за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи/чл.2 и чл.4 от Закона за държавните помощи/.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top