данъчно третиране на получени субсидии по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.

1_09/16.02.2009 г.
ЗДДФЛ , чл 1, ал.1; 12, ал.1; 13, ал.3; 29, т.1, б.”б”; 35; 50
Относно: данъчно третиране на получени субсидии по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.
По повод Ваше писмено запитване с вх.№ , Дирекция „ОУИ” гр………. Ви уведомява за следното:
Според изложената фактическа обстановка, физически лица са получили субсидии от Разплащателната агенция/РА/ към Министерството на земеделието и храните /МЗХ/, за пасищата и мерите за 2007 г. и отглеждали животни под формата на сдружение или съвместно разбирателство между няколко стопани на животни, които са избрали един представител измежду тях да кандидатства при ОС”Земеделие и храни”, но не са регистрирани като земеделски производители. Въпросите Ви са свързани с:
1.Трябва ли да се декларират тези субсидии в НАП?
2.Кой трябва да декларира, лицето което е получило субсидиите /представителя на няколко стопани на животни/, след като ги е разпределил по брой животни на собствениците или всички, които са участвали в сдружението или съвместно разбирателство между няколко стопани на животни, които са получили разпределените субсидии?
В запитването Ви не е описана достатъчно изчерпателно фактическата обстановка имаща отношение към данъчното облагане на лицата, т.е. не са приложени никакви копия на оригиналните договори за формиране на сдруженията, респективно за разбирателство между стопаните – физически лица, както и документи показващи на кого, при какви условия, кога и как са изплатени тези субсидии от Разплащателната агенция, поради което е невъзможно да се изготви конкретен отговор на поставените от Вас въпроси и в тази връзка изразявам следното принципно становище, което е свързано с действащото данъчно законодателство:
На основание изложеното в запитването, поради това, че не е посочено точното основание и нормативния акт можем да приемем, че става въпрос за земеделски стопани, които стопанисват земеделска площ, включена в системата за идентификация на земеделските парцели, които могат да кандидатстват за плащане по схемата за единно плащане на площ на основание подадено заявление по образец в Разплащателната агенция и получили директни плащания от агенцията за земеделските площи, които ползват на територията на страната, регламентирано в чл.39, чл.40, чл.41, чл.43 и др. от Закона за подпомагане на земеделските производители /ЗПЗП/. В §1, т.23 от ДР на ЗПЗП е посочено, че „земеделски стопанин” е физическо или юридическо лице, което извършва земеделска дейност и чието земеделско стопанство е разположено на територията на страната.
Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ не регламентира получените по този ред суми като отделен източник на доход на физическите лица, респективно за тях не се прилага специално данъчно третиране, поради което, същите следва да се разглеждат в контекста на общите правила за облагане и деклариране на доходите.
По смисъла на чл.2 от ЗДДФЛ, обект на облагане с данък са доходите на местните и чуждестранните физически лица. На основание чл.12, ал.1 от ЗДДФЛ, облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през течение на годината, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.
При данъчното облагане на физически лица за дейност в селско стопанство – растениевъдство и животновъдство, трябва да се има предвид следното:на основание чл.13, ал.3 от ЗДДФЛ, не се облагат доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци, за производство на непреработена растителна и животинска продукция. Определение на понятието „непреработена растителна и животинска продукция”се съдържа в т.21 от §1 на ДР на ЗДДФЛ, а именно това евсеки първичен продукт, получен от растенията и животните, който се ползва в естествен вид, без да е подлаган на технологична обработка или преработка, в резултат на която да са настъпили физико-химични изменения в състава. Независимо, че в тези случаи доходите са необлагаеми, на основание чл.50 ал.1 т.2 от ЗДДФЛ те задължително се декларират с годишна данъчна декларация -за доходи през 2008 г. срокът за деклариране е 30.04.2009 г.
Следователно, за да се счита доходът на физическото лице – регистриран земеделски производител по реда на Наредба №3 от 29.01.1999 г., от дейности в областта на селското стопанство за необлагаем, трябва да са налице и изпълнени посочените по горе условия.
Видно от изложеното в запитването, получателите на субсидията са физически лица, които не са регистрирани като земеделски производители. В този случай, разпоредбата на чл.13, ал.3 от ЗДДФЛ е неприложима и е без правно значение обстоятелството да се произвежда само непреработена растителна и животинска продукция. Следователно, полученото плащане на тези субсидии, ще се счита за облагаем доход в годината на придобиването му.
Когато физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, извършват стопанска дейност по производството на произведени, преработени или непреработени продукти от селско стопанство и не са регистрирани земеделски производители, облагаемият доход ще се определи, като от придобития през данъчната година доход, в т.ч. и субсидии, се намалява с разходи в размер 40 на сто – чл.29, т.1, б.”а” от ЗДДФЛ. Данъкът в тези случаи е 10% върху тази разлика. В този случай, получените доходи също се декларират с годишна данъчна декларация по чл.50 ал.1 от ЗДДФЛ, като за доходи придобити през 2008 г. срокът на деклариране е 30.04.2009 г.
Видно от текста на чл.29, т.1,б.”а” от ЗДДФЛ, облагаем е доходът от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на търговския закон, за доходи от продажба на произведени, преработени или непреработени продукти от селското стопанство. В определението за „стопанска дейност” от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност е посочено, че такава е и дейността на физическите лица, занимаващи се със селскостопанска дейност, осъществявана с цел печалба, т.е. присъщ елемент на всяка стопанска дейност е реализиране на доход/печалба. Следователно, ако физическото лице не влага, съответно не използва получената субсидия за извършване на стопанска дейност, а за лични нужди, същата ще се определи като доход от източници по чл.35 от ЗДДФЛ и ще формира облагаем доход определен по реда на чл.35, т.6 от ЗДДФЛ, т.е. брутната сума на получената субсидия ще се декларира в Приложение 6 от годишната данъчна декларацияпо чл.50, ал.1 от ЗДДФЛ за придобити през 2008 г. доходи.
Съгласно чл.11, ал.1 от ЗДДФЛ, доходът – в случая субсидията, се смята за придобит на датата на:
1. плащането – при плащане в брой;
2. заверяване на сметката на получателя на дохода или получаване на чека – при безналично плащане.
Важно е да се има предвид също и разпоредбата на ал.3 от същия чл.11 на ЗДДФЛ, която гласи, че доходът се смята за придобит от физическото лице и когато по негово нареждане или по споразумение между него и платеца плащането или престацията са получени от третото лице.
В запитването е посочено, че отглеждането на животните е и под форма на сдружение, но не става ясно дали получател на тази субсидия е самото сдружение. В случай, че представите документи доказващи формата и начина на образуване на тези сдружения, респективно показващи сдружението като получател на субсидията, ще получите отговор свързан с декларирането на получените субсидии и облагането на такива сдружения.

5/5

Вашият коментар