подаване на декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице, изразяваме следното становище:

1_1/17.08.2009г.
чл.4, ал.3, т.1 от КСО
Във връзка с Ваше запитване, заведено с вх.№ ……… г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр. ……….. относно подаване на декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице, изразяваме следното становище:
Съгласно изложената фактическа обстановка при заверка на осигурителен стаж за 2001 г. и 2000 г. на лице, упражняващо свободна професия /проектант/ е отказана такава от РУ„СО” поради това, че лицето не е подало декларации за прекъсване от 01.10.2001 г. и възобновяване на дейността от 01.07.2002 г.
Въпросът който се поставя е може ли към настоящия момент лицето да подаде декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице за деклариране на на тези обстоятелства или да внесе дължимите социални и здравни вноски за периода. Необходимо ли е подаване на коригираща годишна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за2001 г. и 2002 г.
На основание чл.4, ал.3, т.1 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност.
Задължението за осигуряване на лицата по чл.4, ал.3 от КСО възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата им дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване /чл.1, ал.1 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина /НООСЛБГРЧ/.
Започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се установяват с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция по приходите /НАП/, подадена от самоосигуряващото се лице в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството/чл.1, ал.2 от наредбата/.
Предвид горното, за лицето възниква задължение за внасяне на осигурителни вноски при условие, че е осъществявана трудова дейност, посочена в чл.4 на КСО и е подадена декларация до компетентната ТД на НАП за започването на дейността.
Данните за започване, прекъсване, възобновяване и прекратяване на трудовата дейност, както и за избор на обхвата на осигуряване се използват за определяне на осигурителните задължения на самоосигуряващите се лица. Тези данни се използват и при определяне правото на парично обезщетение за временна неработоспособност, бременност, раждане и отглеждане на малко дете, както и при заверката на осигурителния стаж и осигурителния доход в осигурителните книжки.
При положение, че не са декларирали обстоятелствата по чл.1, ал.2 от наредбата няма пречка лицата да изпълнят това тяхно задължение в компетентната ТД на НАП.
Недопустимо е извършване на промяна на вида на осигуряването от самоосигуряващото се лице от дата преди 01 януари 2007 г. чрез подаване на декларация с цел внасяне на вноски за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица в по-късен срок от регламентирания в горецитираната наредба т.е. същото не следва да черпи права от собственото си неизправно поведение.
Становището на Националната агенция за приходите е, че осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица се дължат, при условие, че е упражнявана трудова дейност, нормативно определена като основание за осигуряване.
В разпоредбата на чл.103, ал.1 от ДОПК е посочено, че при установяване на несъответствия между съдържанието на подадената декларация и изискванията за попълването й или несъответствия между данните в декларацията и данните, получени от органите по приходите от трети лица или администрации съгласно изискванията на данъчното и осигурителното законодателство за подаване на декларациите или информация, извън случаите по чл.101, ал.4 и чл.102, ал.4 от кодекса подателят се поканва да отстрани несъответствията в 14-дневен срок от получаването на съобщението. Съответно, отстраняването на несъответствията се извършва с подаване на нова декларация, като подаването на новата декларация, извършено в срока по ал.1 ползва подателя, независимо от чл.104, ал.3 от ДОПК.

Оценете статията

Вашият коментар