Данъчно третиране на получените преди придобиване право на допълнителна пенсия доходи от допълнително доброволно осигуряване, когато вноските са направени от работодателя

Изх. № 24-04-65
Дата:08.04.2014 год.
ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 7;
ЗДДФЛ, чл. 19;
ЗДДФЛ, чл. 24, ал. 1, т. 12;
ЗДДФЛ, чл. 38, ал. 8,т. 3;
ЗДДФЛ, чл. 38, ал. 9;
ЗДДФЛ, чл. 50;
ЗДДФЛ, чл. 52, ал. 1, т. 3.
Относно: Данъчно третиране на получените преди придобиване право на допълнителна пенсия доходи от допълнително доброволно осигуряване, когато вноските са направени от работодателя
В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – …………. и препратено по компетентност в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология” вна Националната агенция за приходите (вх. № ……………….), Ви уведомявам следното:
Видно от изложеното в запитването, в качеството си на самоосигуряващо се лице подавате годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). През 2013 г. сте получили доход от ДПФ „……….” преди навършване на пенсионна възраст. Уточнявате, че вноските във фонда са направени от Ваш работодател. От органите по приходите допълнително е уточнено, че, на основание чл. 24, ал. 1, т. 12 от ЗДДФЛ, вноските не са били включвани в облагаемия Ви доход от трудови правоотношения и не сте ползвали данъчно облекчение по реда на чл. 19 от същия закон.
Поставеният въпрос във връзка с изложеното е подлежи ли на облагане полученият доход от ДПФ „Доверие”?
С оглед така указаната фактическа обстановка и в съответствие с относимата нормативна уредба, изразявам следното становище по поставения въпрос:
В чл. 38, ал. 8,т. 3 от ЗДДФЛ е предвидено, че при получаване на внесените суми за допълнително доброволно осигуряване преди придобиване право на допълнителна пенсия на облагане с окончателен данък подлежи брутната сума на облагаемите доходи от допълнително доброволно осигуряване. Съгласно чл. 38, ал. 9 от същия закон, не се облагат с окончателен данък доходите по чл. 38, ал. 8, съответстващи на частта от вноските, за които не е ползвано данъчно облекчение по реда на чл. 19 от ЗДДФЛ, поради което разпоредбата на чл. 38, ал. 8, т. 3 е приложима само за частта от вноските, за които е ползвано данъчно облекчение по чл. 19 (данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване).
На основание чл. 24, ал. 2 т. 12 от ЗДДФЛ, в облагаемия доход от трудови правоотношения не се включват направените от работодателя социални разходи до
60 лв. месечно за всяко осигурено лице за вноски за допълнително доброволно осигуряване. Видно е, че в тази хипотеза вноските за допълнително доброволно осигуряване са за сметка на работодателя и съответно – осигуреното физическо лице не ползва данъчно облекчение по чл. 19 от ЗДДФЛ.
Следователно, на основание чл. 38, ал. 9 от ЗДДФЛ, при получаване преди придобиване право на допълнителна пенсия на внесените от работодател суми за допълнително доброволно осигуряване изплатените суми не подлежат на облагане с данък. По силата на чл. 13, ал. 1, т. 7, предл. трето от същия закон не се облагат с данък и доходите от инвестиции на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, разпределени по индивидуалните партиди на осигурените лица. По аргумент от чл. 52, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ тези необлагаеми доходи не се декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 от закона.
ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/СТОЯН МАРКОВ/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »