внасяне на държавна такса за присъединяване към изпълнително дело, образувано по реда на ГПК, в случаите на чл. 191 от ДОПК и чл. 458 от ГПК.

Изх. № 24-06-4
Дата: 08.03.2010 год.
ДОПК, чл. 191;
ГПК, чл. 458.
Относно: внасяне на държавна такса за присъединяване към изпълнително дело, образувано по реда на ГПК, в случаите на чл. 191 от ДОПК и чл. 458 от ГПК.
Във връзка с Писмо с Изх. № …./19.01.2010 г. на ТД на НАП – ……., Офис ….., относно внасяне на държавна такса за присъединяване към изпълнително дело, образувано при частен съдебен изпълнител, изразяваме следното становище:
Въпросът касае случаите на присъединяване на държавата като взискател по изпълнителни дела по реда на ГПК, по силата на чл. 191, ал. 2 от ДОПК, съответно чл. 458 от ГПК. По силата на цитираните разпоредби, държавата се смята винаги за присъединен взискател в изпълнителното производство по реда на ГПК, за дължимите й публични вземания, размерът на които е бил съобщен на съдия-изпълнителя до извършване на разпределението. Следователно присъединяването на държавата в производствата по принудително изпълнение по реда на ГПК е по силата на закона, поради което не е необходимо и липсва основание за изрично възлагане на събирането на държавното вземане от НАП. По силата на цитираните разпоредби след получаване на уведомлението по чл. 191 от ДОПК за наличие на държавни вземания срещу същия длъжник, държавата се смята за присъединена в изпълнителното дело, образувано от съдебния изпълнител, в чиято обвързана компетентност е да конституира държавата като кредитор и да извърши разпределение на събрани от изпълнението суми по реда на чл. 136 от ЗЗД. В тези случаи няма възлагане за изпълнение, по смисъла на чл. 426 от ГПК или чл. 2, ал. 2 от Закона за частните съдебни изпълнители. Присъединяването на държавата по смисъла на чл. 191, ал. 2 от ДОПК, съответно чл. 458 от ГПК не зависи от волята на органа, установил вземането или от волята на органа по изпълнението, какъвто се явява НАП в тези случаи. Нещо повече, съгласно разпоредбата на чл. 191, ал. 4 от ДОПК, съдебният изпълнител няма право да продължи производството преди
получаване на удостоверението по чл. 191, ал. 3, освен ако не са изтекли 30 дни от
изпращането на съобщението до НАП.
Освен това, съгласно разпоредбата на чл. 84, т. 1 от ДОПК държавата и държавните учреждения се освобождават от заплащането на държавна такса, каквито са таксите за извършване на действия и услуги от държавни съдебни изпълнители, съгласно чл. 4, б. „в” от Закона за държавните такси, освен по искове за частни държавни вземания и права върху вещи – частна държавна собственост.
В цитираната норма от значение за освобождаване от заплащане на държавни такси се явява характерът на правото, чиято защита се търси. За държавата и държавните учреждения – чл. 84, т. 1, и общините – чл. 84, т. 3 ГПК, освобождаването се отнася до исковете за публични държавни, съответно общински вземания и за права върху вещи, публична държавна, съответно общинска собственост.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

прилагане на нулева ставка на ДДС по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с Меморандуми за разбирателство между Правителството на Република България и Световна банка и Европейск

.№ 04-16-17Дата: 22.06.2012 год. ЗДДС, чл. 173, ал. 1; ЗДДС, чл. 173, ал. 2.Относно: прилагане на нулева ставка на ДДС по Закона за данък върху

ЗДДФЛ, чл.26,ЗДДФЛ, чл.29

Изх. №М-26-00-36Дата:27.01.2012 год.ЗДДФЛ, чл. 26;ЗДДФЛ, чл. 29;ПЗР на ЗИДЗДДФЛ, § 15.Във връзка с Ваше запитване по електронната поща, заведено внас вх. № М-26-00-36 от 02.03.2011

данъчно третиране на получени субсидии от земеделски производители

3_1341/24.03.2009 г. ЗКПО, чл.22СС 20 „Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ”, т. 3.4.Относно: данъчно третиране на получени субсидии от земеделски производителиСпоред изложеното

fetere helo hohoho