данъчно третиране на получено възнаграждение за положен личен труд в дружество

1_33/16.03.2011 г.
ЗДДФЛ чл.24, 25, 42 и §1,т.26, б.”и”
ТЗ чл.113 и 117
относно: данъчно третиране на получено възнаграждение за положен личен труд в дружество
По повод Ваше запитване постъпило в Дирекция „ОУИ” – гр……….. с вх.№ г., изразяваме следното становище:
Във връзка с извършвана проверка за прихващане и възстановяване на данък по реда на ЗДДФЛ на физическо лице, поставяте следният въпрос: Попада ли в обхвата на §1, т.26, б.”и” от ДР на ЗДДФЛ, полученото възнаграждение за положен личен труд през 2010 г. от собственик на ЕООД в същото дружество и на какво основание?
На основание §1, т.26, б.”и” от ЗДДФЛ, считано от 01.01.2010 г., за целите на този закон, правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член кооператори или акционери, се дефинират като трудови правоотношения.
Следователно, посочените по горе доходи вече ще се облагат по реда, предвиден в ЗДДФЛ за доходите от трудови правоотношения, като:
– облагаемият доход и годишната данъчна основа се формират по реда на чл.24 и 25 от ЗДДФЛ;
– авансовото облагане е по правилата на чл.42 от ЗДДФЛ.
За доходите попадащи в обхвата на §1, т.26, б.”и” от ДР на ЗДДФЛ са предвидени някои специфични правила, когато лицата получаващи такива доходи са самоосигурява-щи се лица по смисъла на КСО. Предвид новата редакция на чл.42, ал.2 от ЗДДФЛ, месечната данъчна основа се определя, като облагаемият доход, начислен за съответния месец, се намалява с авансово внесените чрез дружеството осигурителни вноски, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка по реда на КСО и ЗЗО.
Трябва да имате предвид и специалния преходен режим регламентиран в §24 от ПЗР на ЗИД на ЗДДФЛ /обн., ДВ, бр.95 от 2009 г./, че ако доход по §1, т.26, б.”и” от ДР на закона е начислен, но не е изплатен до 31 декември 2009 г., размерът на дължимия авансов данък се формира по реда на чл.42 от закона на базата на месечната данъчна основа, определена от изплатения през съответния месец доход.
Съгласно чл.113 от Търговския закон/ТЗ/ дружество с ограничена отговорност може да се образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството. Когато капиталът принадлежи на едно лице, фирмата съдържа означението “еднолично ООД“ – чл.116, ал.2 от закона.
Капиталът на дружеството с ограничена отговорност представлява неговата икономическата основа. Видно от чл.117 от ТЗ капиталът на дружеството не може да бъде по-малък от 2 лв. и се състои от дяловете на съдружниците. Сумата от дяловете трябва да бъде равна на капитала, а стойността на всеки дял трябва да бъде кратна на 1. При условие, че капиталът на търговското дружество принадлежи на едно физическо лице и същото притежава всички дялове може да се изведе извод, че съответното физическо лице следва да се третира като съдружник за целите на приложение на §1, т.26, б.”и” от ЗДДФЛ.

Оценете статията

Вашият коментар