прилагане на чл.94 от ЗКПО и § 56 от ПЗР на ЗИД на ЗКПО по отношение на надвнесеният корпоративен данък, данък върху печалбата и данък за общините по отменения ЗКПО

1_4/04.02.2008
Чл.94, ал.1 ЗКПО
§ 56 ЗКПО
Относно: прилагане на чл.94 от ЗКПО и § 56 от ПЗР на ЗИД на ЗКПО по отношение на надвнесеният корпоративен данък, данък върху печалбата и данък за общините по отменения ЗКПО
Уважаеми госпожо Зивилдиева,
Във връзка с Ваше запитване, заведено с вх.№ …………….2008 г. в дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” –
, изразяваме следното становище.
С приемането на новия ЗКПО (обн. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006 г., в сила от 01.01.2007 г. ) се запазва режимът относно надвнесеният корпоративен данък да може да се приспада от следващи авансови вноски за същия данък считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която корпоративният данък е внесен – чл.94, ал.1 от ЗКПО. Надвнесеният корпоративен данък може да се прихване или възстанови и по реда на чл.129 и сл. от ДОПК.
С новия § 56 от ПЗР на ЗИД на ЗКПО ( ДВ. бр.110 от 21 Декември 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) се уреждат случаите на надвнесен данък по отменения ЗКПО. Съгласно разпоредбата надвнесеният корпоративен данък, данък върху печалбата и данък за общините по отменения Закон за корпоративното подоходно облагане, които не са приспаднати, възстановени или прихванати към 31 декември 2006 г., могат да се приспадат по реда на чл. 94 от ЗКПО.

Оценете статията

Вашият коментар