данъчно третиране по ЗКПО на извършени разходи за поддръжка на сграда

1_32/23.06.2009
ЗКПО чл.10, 26, т.2
Относно: данъчно третиране по ЗКПО на извършени разходи за поддръжка на сграда
Във връзка с Ваше запитване, заведено с вх.№ …………………… в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр…………, относно прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/, Ви отговаряме следното:
При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО, обн. ДВ, бр.105 от 22.12.2006 г.,посл. изм. ДВ. бр.106 от 12.12.2008г.) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ, обн. ДВ, бр. 95 от 2006г., посл. изм. ДВ, бр.106 от 2008г.) изразяваме следното принципно становище:
Признаването на разходи за данъчни цели се извършва въз основа на общите изисквания на счетоводното законодателство и специфичните регламенти на ЗКПО. Съгласно чл.13, ал.1 от Закона за счетоводството (ЗСч) активите, собственият капитал, пасивите, приходите и разходите се оценяват и записват при тяхното придобиване или възникване по историческата им цена или друга цена, в съответствие с приложимите счетоводни стандарти. От гледна точка на Общите разпоредби на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия „разход” е намаляването на икономическата изгода през отчетния период под формата на извеждане извън предприятието или намаляване на активите, или увеличаване на пасивите, което води до намаляване на собствения капитал, отделно от това, което подлежи на разпределяне между собствениците на капитала, и преоценката, отразена в собствения капитал.
Във връзка с горното, видовете разходи, които ще бъдат отразени в счетоводството на едно предприятие и ще участват при формиране на счетоводния му финансов резултат се определя съобразно възприетата счетоводна политика от предприятието, която трябва да е в съответствие с действащата нормативна уредба.
За данъчни цели Законът за корпоративното подоходно облагане, по чийто ред се облагат юридическите лица, налага свои специфични изисквания с цел извеждане на обективен финансов резултат, при който да е изключено влиянието на субективни фактори при отчитане на разходите и приходите през съответния период.
Съгласно чл. 10 от ЗКПО счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато той е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството (ЗСч) и отразява вярно стопанската операция. Ако разходът, намалил печалбата на предприятието за отчетния период, не е документално обоснован по надлежния ред, той не се признава за данъчни цели и счетоводният финансов резултат се преобразува по реда на чл. 26, т. 2 от ЗКПО.
ЗКПО изисква разходите на предприятието, участвали при формиране на счетоводния финансов резултат, да са свързани с дейността му. В случай, че разходите – са предназначени за удовлетворяване на лични потребности на собственика, персонала или трети лица, то отчетените разходи за тях се третират от закона като несвързани с дейността и не се признава за данъчни цели по реда на чл. 26, т. 1 от ЗКПО.
Извън горното, изплащаните възнаграждения по извънтрудови правоотношения на физически лица, които не са търговци и не са длъжни да съблюдават изискванията на ЗСч, е необходимо да се документират от платеца на дохода.
На основание чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходи от стопанска дейност, издава за изплатените доходи и удържания авансово данък сметка за изплатени суми и служебна бележка по образци, които предоставя на лицето, придобило дохода. Образците на „Сметка за изплатени суми” и „Служебна бележка” се утвърждават със Заповед на министъра на финансите, издадена на основание чл. 64, ал.3 от ЗДДФЛ. По силата на чл. 43, ал. 4 от същия закон, когато платец на дохода от стопанска дейност е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му.
В допълнение необходимо е да имате в предвид, че правомощията за осъществяване на цялостен контрол по спазване на трудовото законодателство /задължение за сключване на трудов договор/ са делегирани на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда“ (ИА “ГИТ“). Инспекционната дейност се осъществявана от инспектори, чрез извършване на проверки на местата, където се осъществява трудова дейност, както и чрез проверки на документи.
Подаденото от Вас писмо ще бъде изпратено по компетентност за последващи контролни действия.

Оценете статията

Вашият коментар